Сучасні технології навчання як ключовий компонент у навчальному процесі кафедри хірургії № 1 при підготовці майбутніх лікарів

Анотація

Висвітлено залучення інтерактивних технологій навчання в навчальний процес кафедри хірургії №1 ПДМУ, які дають можливість істотно покращити успішність засвоєння студентами навчального матеріалу, сприяють формуванню клінічного мислення, професійних умінь і навичок.
Bringing in of interactive technologies of studies in the educational process of department of surgery №1 PDMU enables substantially to improve progress of mastering of educational material students, instrumental in forming for the students of clinical thought, professional abilities and skills.

Опис

Ключові слова

фахівець, навчальний процес, пацієнт, викладач, сприйняття, аналіз, студент

Бібліографічний опис

Сучасні технології навчання як ключовий компонент у навчальному процесі кафедри хірургії № 1 при підготовці майбутніх лікарів / І. І. Нємченко, В. І. Ляховський, Р. Б. Лисенко [та ін.] // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 214–216.