Удосконалення педагогічної підготовки майбутніх сімейних лікарів

Анотація

Компетентнісний підхід передбачає спрямованість освітнього процесу на формування професійної компетентності майбутнього лікаря як інтегрованої характеристики, що охоплює знання, уміння, навички, особистісні якості, досвід діяльності й моделі поведінки, які має опанувати студент у процесі професійної підготовки.
Competency-based approach involves the orientation of the educational process to the formation of the professional competence of the future doctor as an integrated characteristic that includes knowledge, abilities, skills, personal qualities, activity experience and behavior models that the student must master in the process of professional training.

Опис

Ключові слова

загальна практика-сімейна медицина, компетентнісний підхід, знання, уміння

Бібліографічний опис

Удосконалення педагогічної підготовки майбутніх сімейних лікарів / Т. А. Трибрат, С. В. Шуть , Н. І. Чекаліна, В. П. Боряк // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 259–260.