Оцінка ефективності хондропротекторів у паціентів з коморбідною патологією

Ескіз недоступний

Дата

2018-10-23

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Остеоартрит - одне з найбільш поширених захворювань сполучної тканини. Розповсюдженість остеоартриту в Україні становить 643 випадки на 10 000 населення, захворюваність -49-52 випадки на 10 000 населення, первинна інвалідність - 0,8 на 10 000 населення. Остеоартрит відноситься до хвороб з високою коморбідністю та поєднується з артеріальною гіпертензією, атеросклерозом, ішемічною хворобою серця. На сучасному етапі передбачається пошук найбільш ефективного комплексного лікування остеоартриту з супутньою коморбідною патологією. Мета - оцінити схему комбінованого лікування хворих (чоловіків та жінок) на остеоартрит з коморбідною патологією з включенням хондропротекторів: хондроїтину сульфат (Артрида, Франція), глюкозаміну сульфат (Синарта, Україна), глюкозаміну гідрохлорид в поєднанні з хондроїтина сульфатом (Артифлекс плюс, Україна) та вазару/лозартану, омега-3, фенібуту, тризипину, розарту. Матеріали та методи дослідження. У проспективному мультицентровому дослідженні, проведеному на базі кафедрі сімейної медицини і терапії в ревматологічному відділенні Полтавської обласної клінічної лікарні ім. М.В. Скліфосовського, брали участь 50 амбулаторних та стаціонарних жінок та чоловіків віком 54–76 років із первинним гонартрозом ІІ–ІІІ рентгенологічної стадії по Kellgren і Lawrence в поєднанні з коморбідною патологією (артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця,дифузний кардіосклероз). Результати. Протягом дослідження виявлено значний клінічний ефект хондроїтин сульфату та глюкозамін сульфату у хворих на остеоартрит з коморбідною патологі-єю, що проявилося покращенням таких клінічних показників, як індекс Лекена та WOMAC. Через 6 місяців лікування було досягнуто достовірного зниження сумарного функціонального індексу Лекена (11,46±2,11) з показником p<0,0001 у хворих основноїгрупи, якіприймали хондроїтин сульфат та глюкозамін сульфат (p<0,0001), порівняно з показником контрольної групи (12,26±2,15). Достовірне зниження індексу Лекена в основній групі також спостерігалося через 12 місяців від початку дослідження (p<0,0006), що свідчить про наявність тривалого ефекту післядії при прийомі хондроїтин сульфату та глюкозамін сульфату в основній групі. Сумарний показник анкети WOMAC через 6 міс. від початку дослідження в основній групі (678,02±201,63) був значно нижчим (p<0,0001), ніж у контрольній групі (741,24±174,72). Цей показник через 12 місяців в основній групі (762,84±184,34) був також достовірно нижчим (p=0,0004), ніж у контрольній групі (879,04±196,04). Вище наведена динаміка показників анкети WOMAC свідчить про значний стійкий клінічний ефект в поєднанні хондроїтин сульфату з глюкозамін сульфатом в основній групі. Відмічено покращення від застосування запропонованої комбінованої терапії 91,2% хворих на остеоартрит з коморбідною патологією основної групи. Відмічений позитивний ефект у відношенні болю, обмеження рухливості, утруднення у виконанні повсякденної діяльності, зменшення проявів синовіїту по даним УЗД, виражена позитивна динаміка лабораторних показників, покращення якості життя (нормалізація артеріального тиску,зменшення болю в ділянці серця та суглобах, зменшення потреби в вживанні НПЗП та антигіпертензивних засобів); Остеоартрит - одно из самых распространенных заболеваний соединительной ткани. Распространенность остеоартрита в Украине составляет 643 случая на 10 000 населения, заболеваемость - 49-52 случая на 10 000 населения, первичная инвалидность - 0,8 на 10 000 населения. Остеоартрит относится к болезням с высокой коморбидностью и сочетается с артериальной гипертензией, атеросклерозом, ишемической болезнью сердца. На современном этапе предполагается поиск наиболее эффективного комплексного лечения остеоартрита с сопутствующей коморбидной патологией. Цель - оценить схему комбинированного лечения больных (мужчин и женщин) остеоартритом с коморбидной патологией с включением хондропротекторов: хондроитина сульфат (Артрида, Франция), глюкозамина сульфат (Синарта, Украина), глюкозамина гидрохлорид в сочетании с хондроитина сульфатом (Артифлекс плюс, Украина) и вазара / лозартана, омега-3, фенибута, тризипина, розарта. Материалы и методы исследования. В проведенном проспективном мультицентровом исследовании на базе кафедры семейной медицины и терапии в ревматологическом отделении Полтавской областной клинической больницы им. Н.В.Склифосовского принимали участие 50 амбулаторных и стационарных пациентов - женщин и мужчин в возрасте 54-76 лет с первичным гонартрозом II-III рентгенологической стадии по Kellgren и Lawrence в сочетании с коморбидной патологией (АГ, ИБС, диффузный кардиосклероз). Результаты. В течение исследования выявлено значительный клинический эффект хондроитин сульфата и глюкозамин сульфата у больных остеоартритом с коморбидной патологией, который проявился улучшением таких клинических показателей, как индекс Лекена и WOMAC. Через 6 месяцев лечения было достигнуто достоверное снижение суммарного функционального индекса Лекена (11,46 ± 2,11) с показателем p <0,0001 у больных основной группы, принимавших хондроитин сульфат и глюкозамин сульфат (p <0,0001) по сравнению с показателем контрольной группы (12,26 ±2,15). Достоверное снижение индекса Лекена в основной группе также наблюдалось через 12 месяцев от начала исследования (p = 0,0006), что свидетельствует о наличии длительного эффекта последействия при приеме хондроитин сульфата и глюкозамин сульфата в основной группе. Суммарный показатель анкеты WOMAC через 6 мес от начала исследования в основной группе (678,02 ± 201,63) был значительно ниже (p <0,0001), чем в контрольной группе (741,24 ± 174,72). Этот показатель через 12 месяцев в основной группе (762,84 ± 184,34) был также достоверно ниже (p < 0,0004), чем в контрольной группе (879,04 ± 196,04). Приведенная выше динамика показателей анкеты WOMAC свидетельствует о значительном стойком клиническом эффекте в сочетании хондроитин сульфата с глюкозамин сульфатом в основной группе. Отмечено улучшение от применения предложенной комбинированной терапии 91,2% больных основной группы остеоартритом с коморбидной патологией. Отмечен положительный эффект в отношении боли, ограничения подвижности, затруднения в выполнении повседневной деятельности, уменьшения проявлений синовиита по данным УЗИ, выраженная положительная динамика лабораторных показателей, улучшение качества жизни (нормализация артериального давления, уменьшение боли в области сердца и суставах, уменьшение потребности в употреблении НПВП и антигипертензивных средств); Osteoarthritis is one of the most common connective tissue diseases. The prevalence of osteoarthritis in Ukraine is 643 cases per 10 000 population, the incidence is 49-52 cases per 10 000 population,the rate of primary disability resulted from the diseases is 0,8 cases per 10 000 population. Osteoarthritis refers to diseases with high comorbidity and is accompanied with arterial hypertension, atherosclerosis,and ischemic heart disease. At present, one of the urgent tasks is searching the most effective comprehend sive treatment for osteoarthritis and concomitant comorbidities. The aim of this study is to evaluate the scheme of integrated therapy of patients (men and women) with OA and comorbidities by using chondroprotectors including chondroitin sulphate (Arthrida, France), glucosamine sulphate (Synarta, Ukraine), glucosamine hydrochloride in combination with chondroitin sulphate (Artiflex plus, Ukraine) and vasar /losartan,Omega-3, fenibut, trisipin, rosarta. Materials and methods. A prospective multicenter study on the basis of the Department of Family Medicine and Therapy in the Rheumatologic Department of the M.V. Sklifosovsky Poltava Regional Clinical Hospital included 50 outpatient and inpatient women and men aged 54-76 years with primary gonarthrosis of II-III radiological stages by Kellgren and Lawrence and comorbid diseases, the commonest of which were hypertension, coronary artery disease, diffuse cardiosclerosis. During the study, there was found out a significant clinical effect of chondroitin sulphate and glucosamine sulphate in patients with OA and comorbid pathology that was manifested by the improvement of clinical parameters such as the Leken’s functional index and WOMAC scale parameters. After 6 months following the treatment, there was a significant decrease in the total Leken’s functional index (11,46 ± 2,11) (p <0,0001) in the patients in the main group receiving chondroitin sulphate and glucosamine sulphate (p <0,0001), compared with the relevant indicator of the control group (12,26 ± 2,15). A significant decline in the Leken’s index in the main group was also observed in 12 months after the start of the study (p = 0,0006), pointing out a long-term effect after the onset of chondroitin sulphate and glucosamine sulphate therapy in the main group. The total score by the WOMAC scale was significantly lower (p <0,0001) in 6 months after the beginning of the therapy in the main group (678,02 ± 201,63) compared with the control group (741,24 ± 174,72). This indicator in 12 months in the main group (762,84 ± 184,34) was also significantly lower (p = 0,0004) than in the control group (879,04± 196,04). The above-mentioned dynamics according to the WOMAC questionnaire indicates a significant clinical effect in the combination of chondroitin sulphate with glucosamine sulphate in the main group. Improvement due to the proposed combined therapy was observed in 91,2% of patients in the main group. The therapy described had a marked positive effect on relieving pain, improving atricular mobility, reducing difficulty in performing daily routines, reducing manifestations of synovitis confirmed by US scans, as well as on positive dynamics of laboratory parameters, improvement of the quality of life (normal blood pressure, pain relief in the area of the heart and joints, decrease in the need for NSAIDs and antihypertensive drugs).

Опис

Ключові слова

остеоартрит, коморбідність, хондропротектори, комбінована терапія, остеоартрит, коморбидность, хондропротекторы, комбинированная терапия, osteoarthritis, comorbidity, chondroprotectors, combined therapy

Бібліографічний опис

Ждан В. М. Оцінка ефективності хондропротекторів у пацієнтів з коморбідною патологією / В. М. Ждан, В. Г. Лебідь // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної академії. – 2018. – Т. 18, вип. 3 (63). – С. 52–57.