Формування мовної компетентності як складової професійної підготовки здобувачів освіти спеціальності «Біологія»

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Визначено та обґрунтувано роль ОК «Українська мова (за професійним спрямуванням)» у формуванні мовної особистості сучасного фахівця на основі теоретичного та практичного аналізів викладання курсу здобувачам освіти ОПП Біологія; проаналізовано шляхи, методи, прийоми й технології оволодіння фаховою мовою майбутніми науковцями біологами.
The role of the discipline "Ukrainian language (by professional direction)" in the formation of the language personality of a modern specialist is defined and justified on the basis of a theoretical and practical analysis of the teaching of the course to students of the Faculty of Biology. the ways, methods, techniques and technologies of mastering the professional language by future scientists and biologists are analyzed.

Опис

Ключові слова

українська мова, українська мова за професійним спрямуванням, мовна підготовка, вища медична освіта, професійна комунікація, медична освіта, мовна компетентність, біологічна термінологія, professional communication, language competence, biological terminology, Ukrainian language for professional direction

Бібліографічний опис

Юфименко В. Г. Формування мовної компетентності як складової професійної підготовки здобувачів освіти спеціальності «Біологія» / В. Г. Юфименко, В. О. Курило // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.- наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 294–296.