Структурна характеристика слизової оболонки язика при експериментальному гострому асептичному стоматиті

Анотація

Асептичний гострий глосит викликає в слизовій оболонці спинки язика щурів значні зміни, які відповідають основним етапам запального процесу. Реакція епітелію виявляється вже на першу добу і проявляється зменшенням висоти сосочків, посиленням проліферативних процесів у базальному шарі до 10-14 доби експерименту, посиленням зроговіння у поверхневому шарі. Відновлення стану епітеліальної пластинки визначалось у роговому шарі до 14 доби, а в інших – до 21. У власній пластинці зміни визначались також з першої доби експерименту. Вони проявлялись порушенням мікроциркуляції, спазмом артеріол і капілярів, значним розширенням венул, набряком оточуючої сполучної тканини. Відновлення кровопостачання слизової оболонки починалось з 10 доби (нормалізація діаметру артеріол). На 14 добу інтактних значень досягали діаметри венул, а до 21 доби відновлювались показники середнього діаметру капілярів; Асептический острый глоссит вызывает в слизистой оболочке спинки языка крыс значительные изменения, которые соответствуют основным этапам воспалительного процесса. Реакция эпителия выявляется уже на первые сутки и проявляется усилением пролиферативных процессов, возобновление состояния эпителиальной пластинки определялось на 21 сутки. В собственной пластинке изменения определялись с первого дня эксперимента. Они проявлялись нарушением микроциркуляции, отеком, уменьшением высоты сосочков. Восстановление структуры соединительной ткани происходило до 21 суток; Aseptic acute glossitis causes in an lingual mucosa of rats considerable changes which correspond the basic stages of inflammatory process. The reaction of epithelium comes to light already on the first days and shows up strengthening of proliferative processes, proceeding in the state of epithelial plate was determined on 21 days. In a lamina propria changes were determined also from the first day of experiment. They showed up violation of microcirculation, edema, diminishing of height of papillae. A restructuration connective tissue took a place to 21 days.

Опис

Ключові слова

λ-карагінен, асептичний глосит, слизова оболонка язика, щур, λ-карагинен, асептический глоссит, слизистая оболочка языка, крыса, λ-karaginen, aseptic glossitis, lingual mucosa, rat

Бібліографічний опис

Cтруктурна характеристика слизової оболонки язика при експериментальному гострому асептичному стоматиті / А. Б. Селькіна, В. І. Шепітько, Г. А. Єрошенко [та ін.] // Світ медицини та біології. — 2010. — № 3 (26). — С. 112—116.