Оцінка мікробіоцинотичних порушень у дітей раннього віку з різними клінічними формами бронхітів

Анотація

Неспецифічні захворювання органів дихання, зокрема, різні клінічні форми бронхітів у дітей раннього віку і підлітків, залишаються не тільки науковою проблемою, а й мають медико-соціальне значення. Мета дослідження. Метою даної роботи являлось уточнення диференційнодіагностичних критеріїв різних форм бронхітів у дітей на основі комплексної оцінки результатів бактеріологічного, клініко-рентгенологічних та бронхологічних обстежень хворих. Матеріали і методи. Представлені результати клінічного спостереження і обстеження 50 дітей з рецидивуючим (35) і обструктивним (15) бронхітами у віці від 4-х місяців до 3-х років. Згідно вікової періодизації, усі хворі були розділені на дві групи. Першу групу склали діти у віці від 4-х місяців до 1 року (10), до другої групи увійшли діти від 1 року до 3-х років (40). Матеріалом для бактеріологічного дослідження слугували мазки зі слизової оболонки передніх відділів зіву. Рентгенологічні і бронхологічні обстеження проводились за показаннями з врахуванням тяжкості та перебігу захворювання. Висновки. Отримані нами дані свідчать, що частота мікробної сенсибілізації у дітей з рецидивуючим бронхітом є вищою, ніж у дітей з обструктивною формою бронхіту, що, вочевидь, являється сприятливим фоном для розвитку інфекційно-алергічної бронхіальної астми. Для хворих з обструктивним бронхітом більш характерним є стан бактеріальної полісенсибілізації. Проведені дослідження свідчать про доцільність комплексного підходу та оцінки особливостей різних клінічних форм бронхітів у дітей раннього віку з врахуванням бактеріологічних, клініко-рентгенологічних та бронхологічних даних, що сприяє уточненню механізмів патогенезу даної патології та застосуванню раціональних методів терапії.
Неспецифические заболевания органов дыхания, в частности различные клинические формы бронхитов у детей раннего возраста и подростков, остаются не только научной проблемой, но и имеют медико-социальное значение. Цель исследования. Целью данной работы было уточнение дифференциально-диагностических критериев различных форм бронхитов у детей на основе комплексной оценки результатов бактериологического, клинико-рентгенологических и бронхологических обследований больных. Материалы и методы. Представлены результаты клинического наблюдения и обследования 50 детей с рецидивирующим (35) и обструктивным (15) бронхитами в возрасте от 4-х месяцев до 3-х лет. Согласно возрастной периодизации, все больные были разделены на две группы. Первую группу составили дети в возрасте от 4-х месяцев до 1 года (10), во вторую группу вошли дети от 1 года до 3-х лет (40). Материалом для бактериологического исследования служили мазки со слизистой оболочки передних отделов зеву. Рентгенологические и бронхологические обследования проводились по показаниям с учетом тяжести и течения заболевания. Выводы. Полученные нами данные свидетельствуют, что частота микробной сенсибилизации у детей с рецидивирующим бронхитом выше, чем у детей с обструктивной формой бронхита, что, очевидно, является благоприятным фоном для развития инфекционно-аллергической бронхиальной астмы. Для больных с обструктивным бронхитом более характерно состояние бактериальной полисенсибилизации. Проведенные исследования свидетельствуют о целесообразности комплексного подхода и оценки особенностей различных клинических форм бронхитов у детей раннего возраста с учетом бактериологических, клиникорентгенологических и бронхологических данных, что способствует уточнению механизмов патогенеза данной патологии и применению рациональных методов терапии.
Non-specific respiratory diseases, in particular, various clinical forms of bronchitis in young children and adolescents, are remaining not only a scientific problem, but also have medical and social impact. The aim of this work is to clarify the differential diagnostic criteria for different forms of bronchitis in children based on a comprehensive assessment of the results of bacteriological, clinical-radiological and bronchological examinations of patients. Materials and methods. The results of clinical observation and examination of 50 children with recurrent (35) and obstructive (15) bronchitis aged from 4 months to 3 years old are presented. According to age, all patients were divided into two groups. The first group consisted of children aged from 4 months to 1 year old (10), the second group included children aged from 1 to 3 years old (40). Smears taken from the mucous membrane of the anterior pharynx served as material for bacteriological examination. X-ray and bronchological examinations were conducted according to the indications, taking into account the severity and course of the disease. Conclusion. Our data indicate that the frequency of microbial sensitization in children with recurrent bronchitis is higher than in children with obstructive form of bronchitis that is obviously a favourable background for the development of infectiousallergic bronchial asthma. For patients with obstructive bronchitis, the state of bacterial polysensitization is more typical. Conducted studies indicate the feasibility of a comprehensive approach and evaluation of various clinical forms of bronchitis in young children, taking into account bacteriological, clinical-radiological and bronchological data that help to clarify the mechanisms of pathogenesis of this pathology and the use of rational methods of therapy.

Опис

Ключові слова

діти раннього віку, бронхіти, мікробіоцинотичні порушення, дети раннего возраста, бронхиты, микробиоцинотические нарушения, young children, bronchitis, micro-biocoenotic disorders

Бібліографічний опис

Оцінка мікробіоцинотичних порушень у дітей раннього віку з різними клінічними формами бронхітів / М. Є. Фесенко, В. К. Козакевич, О. О. Калюжка, М. М. Фастовець, Л. А. Жук // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2022. – Т. 22, вип. 1 (77). – С. 55–58.