Особливості стресостійкості осіб, що доглядають за пацієнтами з деменцією

Анотація

Деменція – це нейродегенеративне захворювання, при якому знижується здатність до самообслуговування та з’являється дезорієнтація в навколишньому просторі. Через ці причини зростає потреба у постійному сторонньому догляді та нагляді. Було обстежено 21 пацієнт з деменцією та 28 доглядачів. Встановлено, що більшість доглядачів мали знижений рівень стресостійкості та високий показник астенії. Прогресування даних проявів було пов’язане із тривалістю догляду за пацієнтом та ступенем деменції.
Деменция – это нейродегенеративное заболевание, при котором снижается способность к самообслуживанию и появляется дезориентация в окружающем пространстве. По этой причине растет потребность в постоянном постороннем уходе и надзоре. Был обследован 21 пациент с деменцией и 28 лиц, осуществляющих уход. Установлено, что большинство ухаживающих имели сниженный уровень стрессоустойчивости и высокий показатель астении. Прогрессирование данных проявлений было связано с продолжительностью ухода за пациентом и степенью деменции.
Dementia is a neurodegenerative disease in which the ability to self-care is reduced and disorientation in the environment appears. For this reason, there is an increasing need for constant outside care and supervision. Twenty-one dementia patients and 28 caregivers were examined. It was found that the majority of the caregivers had a reduced level of stress resistance and a high rate of asthenia. The progression of these manifestations was associated with the duration of patient care and the degree of dementia.

Опис

Ключові слова

деменція, сторонній догляд та нагляд, самообслуговування, деменция, посторонний уход и надзор, самообслуживание, dementia, outside care and supervision, self-care

Бібліографічний опис

Особливості стресостійкості осіб, що доглядають за пацієнтами з деменцією / Л. В. Животовська, О. В. Орлова, Д. І. Бойко, К. В. Гринь // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Охорона та захист здоров’я людини в умовах сьогодення», м. Київ, 6–7 листопада 2020 р. – Київ: Київський медичний науковий центр, 2020. – С. 29–32.