Influence of inhibitors of transcription factor kappa B on depolimerization of biopolymers in periodontal connective tissue under systemic intlammatory response in rats

Анотація

The use of ammonium pyrrolidine dithiocarbamate (APDTC), an inhibitor of the nuclear translocation of the transcription factor κB (NF-κB), under the conditions of systemic administration of Salmonella typhi lipopolysaccharide is an effective means in correction of periodontium connective tissue disorganization of the periodontium in rats, reduces depolymerization of collagen, proteoglicans and sialoglycoproteins in soft and osseous tissues of periodontium, as well as decreases alveolar process resorption.
В експерименті на 40 білих щурах досліджено вплив інгібітора ядерної транслокації транскрипційного фактора каппа B (NF-κB) амонію піролідиндітіокарбамату (APDTC – ammonium pyrrolidinedithiocarbamate) на деполімеризацію колагену, протеогліканів та сіалоглікопротеїнів позаклітинного матриксу м’яких і кісткової тканин пародонта за умов експериментальної системної запальної відповіді (СЗВ). Останню моделювали шляхом внутрішньочеревного введення ліпополісахариду Salmonella typhi (пірогенал) у дозі 0,4 мкг/кг маси протягом 1-го тижня 3 рази, протягом наступних 7-ми тижнів – 1 раз у тиждень. Показано, що моделювання СЗВ супроводжується активацією процесів колагенолізу, а також деполімеризації протеогліканів та сіалоглікопротеїнів у тканинах ясен, періодонтальної зв’язки та альвеолярного відростку щелеп, що підтверджується суттєвим збільшенням концентрації вільного оксипроліну, глікозаміногліканів та Nацетилнейрамінової кислоти. Застосування APDTC за умов СЗВ істотно зменшує у м’яких і кістковій тканинах пародонта деполімеризацію колагену, протеогліканів та сіалоглікопротеїнів, обмежує ступінь резорбції альвеолярного відростка щелеп. Зроблено висновок, що застосування цієї сполуки при СЗВ є ефективним засобом корекції дезорганізації сполучної тканини пародонта щурів.
В эксперименте на 40 белых крысах исследовано влияние ингибитора ядерной транслокации транскрипционного фактора каппа B (NF-κB) аммония пирролидиндитиокарбамата (APDTC - ammonium pyrrolidinedithiocarbamate) на деполимеризацию коллагена, протеогликанов и сиалогликопротеинов внеклеточного матрикса мягких и костной тканей пародонта в условиях экспериментального системного воспалительного ответа (СВО). Последний моделировали путем внутрибрюшного введения липополисахарида Salmonella typhi (пирогенала) в дозе 0,4 мкг/кг в течение 1-й недели 3 раза, в течение следующих 7-ми недель - 1 раз в неделю. Показано, что моделирование СВО сопровождается активацией процессов коллагенолиза и деполимеризации протеогликанов и сиалогликопротеинов в тканях десны, периодонтальной связки и альвеолярного отростка челюстей, что подтверждается существенным увеличением концентрации свободного оксипролина, гликозаминогликанов и Nацетилнейраминовой кислоты. Применение APDTC при СВО существенно уменьшает в мягких и костной тканях пародонта деполимеризацию коллагена, протеогликанов и сиалогликопротеинов, ограничивает степень резорбции альвеолярного отростка челюстей. Сделан вывод, что применение этого соединения при СЗВ является эффективным средством коррекции дезорганизации соединительной ткани пародонта крыс.

Опис

Ключові слова

nuclear factor kappa B, glycoproteins, systemic inflammatory response, connective tissue biopolymers, collagen, proteoglycans, periodontium, ядерний фактор каппа B, системна запальна відповідь, біополімери сполучної тканини, колаген, протеоглікани, глікопротеїни, пародонт, ядерный фактор каппа B, системный воспалительный ответ, биополимеры соединительной ткани, коллаген, протеогликаны, гликопротеины, пародонт

Бібліографічний опис

Influence of inhibitors of transcription factor kappa B on depolimerization of biopolymers in periodontal connective tissue under systemic intlammatory response in rats / A. M. Yelinska, S. V. Denisenko, L. I. Liashenko, V. O. Kostenko // Світ медицини та біології. – 2020. – №1 (71). – С. 180–183.