Електронно-мікроскопічна характеристика підщелепних залоз щурів, стимульованих ацетилхоліном

Анотація

Вивчений вплив введення ацетилхоліну на ультрамікроскопічний стан підщелепних залоз. Визначено, що стимуляція холінорецепторів проявляється змінами з боку синтетичного апарату епітеліоцитів: кількість секреторних гранул збільшувалась, серед них переважали дрібні, їх абсолютні розміри зменшились в три рази і становили 0,36±0,01 мкм. Абсолютні розміри крупних гранул були менше, ніж у контролі і становили 1,5±0,01 мкм. Між сусідніми секреторними клітинами відбувається зникнення міжклітинних щілин; Изучено влияние введения ацетилхолина на ультрамикроскопический состояние подчелюстных желез. Определено, что стимуляция холинорецепторов проявляется изменениями со стороны синтетического аппарата эпителиоцитов: количество секреторных гранул увеличивалось, среди них преобладали мелкие, их абсолютные размеры уменьшились в три раза и составили 0,36 ± 0,01 мкм. Абсолютные размеры крупных гранул были меньше, чем в контроле и составили 1,5 ± 0,01 мкм. Между соседними секреторными клетками происходит исчезновение межклеточных щелей; Influence of acetylcholine on ultramicroscopic status of submandibular glands investigated. Stimulation of cholinoreceptors changes from synthetic apparels of epitheliocytes: amount of secretory granules increased, more small, its absolute sizes was decreased to 3 times, and came to 0,36±0,01 mcm. Absolute sizes of big granules came to the 1,5±0,0I mcm and was smaller that in the control. An intercellular space was not found.

Опис

Ключові слова

підщелепна залоза, ацетилхолін, секреторні гранули, подчелюстная железа, ацетилхолин, секреторные гранулы

Бібліографічний опис

Електронно-мікроскопічна характеристика підщелепних залоз щурів, стимульованих ацетилхоліном / Г. А. Єрошекно, В. І. Шепітько, С. М. Білаш [та ін.] // Вісник морфології. – 2006. – № 12 (2). – С. 217–219.