Можливості короткого запису варіабельності ритму серця у відображенні системних інформаційних енергетичних процесів людського організму при клінічному обстеженні пацієнтів терапевтичного профілю

Ескіз недоступний

Дата

2020-12

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Стаття присвячена питанням оптимізації діагностики і лікування неінфекційних захворювань із використанням підходів системної медицини та сучасних технологій. Мета дослідження – оцінити клініко-діагностичні можливості короткого запису варіабельності ритму серця у відображенні системних інформаційних енергетичних процесів людського організму задля підвищення в Україні ефективності заходів із попередження та лікування неінфекційних захворювань шляхом удосконалення їх діагностики та профілактики завдяки впровадженню у медичну практику сучасних наукоємних технологій та розробки наукової концепцій магнітоелектрохімічного обміну речовин.
Статья посвящена вопросам оптимизации диагностики и лечения неинфекционных заболеваний с использованием подходов системной медицины и современных технологий. Цель исследования -оценить клинико-диагностические возможности короткой записи вариабельности ритма сердца в отображении системных информационных энергетических процессов человеческого организма для повышения в Украине эффективности мероприятий по предупреждению и лечению неинфекционных заболеваний путем усовершенствования их диагностики и профилактики благодаря внедрению в медицинскую практику современных наукоемких технологий и разработки научной концепции магнитоэлектрохимичного обмена веществ.
The article highlights the issues on the improvement of diagnosis and treatment of non-communicable diseases by applying the approaches of systemic medicine and the latest technologies. The aim of the study is to assess the clinical and diagnostic capabilities of a short recording of heart rate variability in displaying systemic informational energy processes of the human body. There has been a necessity to increase the effectiveness of measures for the prevention and treatment of non-communicable diseases in Ukraine through the early diagnosis and the introduction of the latest science-based technologies into medical practice and the development of a scientific concept of magnetoelectrochemical metabolism.

Опис

Ключові слова

варіабельність серцевого ритму, вариабельность сердечного ритма, heart rate variability, неинфекционные забоолеванияя, неінфекційні захворювання, non-communicable diseases, діагностика, диагностика, diagnosis, лікування, лечение, treatment

Бібліографічний опис

Невойт Г. В. Можливості короткого запису варіабельності ритму серця у відображенні системних інформаційних енергетичних процесів людського організму при клінічному обстеженні пацієнтів терапевтичного профілю / Г. В. Невойт // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – Т. 20, вип. 4 (72). – 2020. – С. 78–82.