Оптимізація впровадження інноваційних технологій у навчання студентів із нормативним терміном навчання з клінічної фармакології з позицій сучасної медичної освіти

Анотація

Досвід використання інноваційних технологій та систематичний контроль навчання – це важливий крок у напрямку інтенсифікації й оптимізації всього навчально-виховного процесу у вищій школі. Найважливішим етапом процесу здобуття сучасної вищої медичної освіти студентів з нормативним терміном навчання з дисципліни клінічна фармакологія є перевірка знань, в ході якої з'ясовуються повнота та якість знань студентів, прогалини і помилки в їх знаннях.
Experience in the use of innovative technologies and systematic control of learning is an important step towards intensifying and optimizing the entire educational process in higher education. The most important step in the process of obtaining a modern higher medical education of students with a normative term of study in the discipline of clinical pharmacology is the examination of knowledge, which clarifies the completeness and quality of students' knowledge, gaps and mistakes in their knowledge.

Опис

Ключові слова

клінічна фармакологія, нормативний термін навчання, сучасна освіта, клиническая фармакология, нормативный срок обучения, современное образование, clinical pharmacology, normative term of education

Бібліографічний опис

Капустянська А. А. Оптимізація впровадження інноваційних технологій у навчання студентів із нормативним терміном навчання з клінічної фармакології з позицій сучасної медичної освіти / А. А. Капустянська, Н. В. Моісєєва, Р. В. Луценко // Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава 19 березня 2020. – Полтава, 2020. – С. 102–103.