Вища медична освіта і роль науково-педагогічного працівника в освітньому процесі

Анотація

Висвітлено особливості професійної безперервної медичної освіти в сучасних умовах. Охарактеризовано роль викладача медичного закладу вищої освіти, який володіє професійною компетентністю й актуальними педагогічними технологіями.
Отражены особенности профессионального непрерывного медицинского образования в современных условиях. Охарактеризована роль преподавателя медицинского учреждения высшего образования, обладающего профессиональной компетентностью и актуальными педагогическими технологиями.
The article presents the features of professional continuing medical education in modern conditions. The role of a teacher of a medical institution of higher education who possesses professional competence and current pedagogical technologies is highlighted.

Опис

Ключові слова

викладач, здобувач освіти, вища медична освіта, професійна компетентність, лікар, спеціаліст, преподаватель, соискатель образования, высшее медицинское образование, профессиональная компетентность, врач, специалист, teacher, student of higher education, medical education, professional competence, doctor, specialist

Бібліографічний опис

Вища медична освіта і роль науково-педагогічного працівника в освітньому процесі / Л. Ф. Каськова, О. С. Павленкова, Л. І. Амосова, Ю. І. Солошенко, Л. П. Уласевич // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава : РВВ ЗВО ПДМУ, 2023. – С. 96–98.