Вплив куркуміну на розвиток оксидативно-нітрозативного стресу в тканинах печінки щурів при моделюванні метаболічного синдрому за умов цілодобового освітлення

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Вплив куркуміну на розвиток оксидативно-нітрозативного стресу в тканинах печінки щурів при моделюванні метаболічного синдрому за умов цілодобового освітлення. Метою дослідження була оцінка впливу поліфенолу куркуміну на показники оксидативнонітрозативного стресу в печінці щурів при моделюванні метаболічного синдрому (МС) за умов цілодобового освітлення. Експерименти були виконані на 21 білому щурі-самцях лінії Вістар масою 215-255 г, розподілених на 3 групи. Тварин 1-ї групи (контроль I) утримували на стандартному раціоні віварію та рівному чергуванні періодів світла та темряви. Щурам 2-ї групи моделювали МС (протягом 2-х місяців призначали вууглеводно-ліпідну дієту, що складається з 20% водного розчину фруктози для пиття та відповідного раціону харчування) за умов цілодобового освітлення тварин (контроль ІІ). Щурам 3-ї групи на тлі відтворення МС протягом часу цілодобового освітлення щоденно внутрішньошлунково через зонд вводили куркумін (“Sigma-Aldrich, Inc.”, США) у дозі 200 мг/кг. У гомогенаті печінки щурів визначали швидкість генерації супероксидного аніон-радикала (•О 2 ), активність загальної NO-синтази (NOS), її конститутивної та індуцибельної ізоформ (cNOS, iNOS), вміст пероксинітритів лужних та лужноземельних металів. Введення куркуміну за умов експерименту вірогідно зменшувало у тканинах печінки вироблення •О 2 мікросомальними монооксигеназами та NOS на 40,1%, дихальним ланцюгом мітохондрій – на 34,4%, NADPH-оксидазою лейкоцитів – на 32,1%; активність NOS та iNOS на 39,0% та 41,6%; концентрацію пероксинітритів лужних та лужноземельних металів на 23,8 порівняно зі значеннями 2-ї групи. Активність cNOS за цих умов була більшою за результат контролю ІІ в 2,79 раза, індекс спряження цього ізоферменту – у 4,3 раза. Зроблено висновок, що введення куркуміну при відтворенні моделі метаболічного синдрому за умов цілодобового освітлення щурів істотно обмежує ознаки оксидативно-нітрозативного стресу а тканинах печінки щурів.
The aim of this study is to evaluate the effect of curcumin, a natural polyphenol, on indicators of oxidativenitrosative stress in the liver of rats exposed to modeled metabolic syndrome (MS) under 24-hour lighting. The experiments were performed on 21 Wistar male white rats weighing 215-255 g. The animals were divided into 3 groups of 7 animals in each. The animals of the 1st group (control I) were kept on a standard vivarium diet and an ordered alternation of light / dark periods. The rats of the 2nd group were used for modeling diet-induced MS (a 2-month carbohydrate-lipid diet including 20% aqueous fructose solution for drinking and appropriate food) under the 24-hour lighting (control II). The rats of the 3rd group received curcumin (Sigma-Aldrich, Inc., USA) intragastrically through a gavage in a dose of 200 mg/kg daily during the 24-hour lighting exposure. We investigated the liver homogenate of rats to assess the rate of generation of the superoxide anion radical (•О 2 ), the activity of total NO synthase (NOS), its constitutive and inducible isoforms (cNOS, iNOS), and the content of peroxynitrites of alkali and alkaline earth metals. The administration of curcumin under the experimental conditions significantly suppresses the •О 2 production in liver tissues by microsomal monooxygenases and NOS by 40.1%, by the mitochondrial respiratory chain by 34.4%, and by leukocyte NADPH oxidase by 32.1%; the activity of NOS and iNOS by 39.0% and 41.6%, the concentration of peroxynitrites of alkaline and alkaline earth metals by 23.8 compared to the values in the 2nd group. The activity of cNOS under these conditions was 2.79 times higher than the respective results in the II control, and the coupling index of this isoenzyme was 4.3 times higher. The main conclusion that can be drawn is that the administration of curcumin in the rat model of MS under the round-the-clock lighting significantly reduces the signs of oxidative-nitrosative stress in the liver tissues.

Опис

Ключові слова

куркумін, транскрипційні фактори NF-κB та Nrf2, цілодобове освітлення, печінка, round-the-clock lighting, oxidative-nitrosative stress

Бібліографічний опис

Френкель Ю.Д. Вплив куркуміну на розвиток оксидативно-нітрозативного стресу в тканинах печінки щурів при моделюванні метаболічного синдрому за умов цілодобового освітлення / Ю. Д. Френкель, В. С. Черно, В. О. Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2022. – Т. 22, вип. 2 (78) – С. 81–85.