Current issues of pedagogy at the international medical faculty

Анотація

Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер життєдіяльності нашої держави. Принцип свідомості, самостійності та активності з інтенсифікацією самостійної роботи здобувачів, відпрацювання практичних навичок на тренажерах та муляжах. Ми чітко окреслюємо реалії входження у європейський науковий і освітній простір задля підвищення професійного рівня наших випускників до конкурентоспроможного працевлаштування на європейському ринку праці, щоб одержані знання й уміння могли бути реалізованими. Сучасне молоде покоління суттєво відрізняється від ровесників минулого століття, оскільки його становлення та виховання відбуваються в період руйнації старих цінностей та формування нових перспектив, про що має пам ’ятати викладач.
The processes of European integration cover more and more spheres of life in our country. The principle of consciousness, independence, and activity with the intensification of independent work of the applicants, practice of practical skills on simulators and dummies. We clearly outline the realities of entering the European scientific and educational space in order to raise the professional level of our graduates for competitive employment on the European labor market, so that the acquired knowledge and skills can be implemented. Today's young generation is significantly different from peers of the last century because its formation and education take place during the period of destruction of old values and the formation of new perspectives, which the teacher should remember.

Опис

Ключові слова

здобувачі вищої освіти, медицина, педагогіка, students of higher education, medicine, pedagogy

Бібліографічний опис

Current issues of pedagogy at the international medical faculty / K.V. Pikul, Z. O. Shaienko, V.I. Ilchenko, O.V. Muravlova, K.Yu. Prylutskyi // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 22–24 листопада 2023 р. – Полтава, 2024. – С. 304–306.