Особливості біоелектричної активності міокарда у хворих з прогресією множинної мієломи в динаміці бортезоміб-вмісних схем хіміотерапії

Анотація

Вступ. В даний час розроблені нові підходи до лікування онкогематологічних захворювань, в тому числі й множинної мієломи, які суттєво підвищили відсоток досягнення клінікогематологічних ремісій, покращили показники виживаності пацієнтів. Проте цитостатичні препарати, які застосовуються для лікування множинної мієломи, володіють високим профілем кардіотоксичності. Відповідно до сучасних рекомендацій лікування хворих на множинну мієлому, яким не показана аутологічна трансплантація кісткового мозку, в якості терапії першої лінії рекомендовано схему VRd, що містить бортезоміб, леналідомід та дексаметазон. Своєчасне визначення факторів ризику розвитку цитостатик-індукованої кардіоваскулярної токсичності, а також її рання діагностика має вагоме прогностичне значення, оскільки принципово впливає на розробку індивідуального підходу до проведення хіміотерапії та терапії супроводу, що знижує ймовірність виникнення пізніх та віддалених уражень міокарда та судин серця. Мета – дослідити особливості порушень біоелектричної активності міокарда у хворих з прогресією множинної мієломи в динаміці бортезоміб-вмісних схем хіміотерапії. Матеріали і методи. Обстежено 20 пацієнтів із прогресією множинної мієломи без супутніх серцево-судинних захворювань. Всі пацієнти отримували бортезоміб-вмісні схеми хіміотерапії. Хворі були обстежені тричі: перед початком хіміотерапії, на 84 день та на 140 день хіміотерапії. Аналізували показники загального та біохімічного аналізів крові. За даними Холтерівського моніторування електрокардіограми та стандартної електрокардіографії оцінювали: частоту серцевих скорочень, інтервал PQ, корегований інтервал QT. Результати: Прогресія множинної мієломи супроводжувалась розвитком анемії у 19(95%) хворих, що характеризувалось зниженням рівня гемоглобіну та еритроцитів у 1,3 рази порівняно із практично здоровими особами (р<0,05). У пацієнтів з прогресією множинної мієломи порушення провідності реєструвались в 1,4 рази частіше, ніж порушення серцевого ритму, що підтверджувалось холтерівським моніторуванням електрокардіограми та стандартною електрокардіграфією, за даними яких порушення ритму було виявлено у 5(25%) пацієнтів, а порушення провідності – у 7(35%) хворих, після 4-х курсів хіміотерапії у хворих на множинну мієлому порушення ритму у вигляді синусової брадикардії та шлуночкової екстрасистолії виявлені у 2(10%) пацієнтів, що нижче порівняно із даними на фоні прогресії множинної мієломи, тоді як частота порушень провідності із зростанням кумулятивної дози хіміотерапії підвищилась в 1,1 раза (RR=1,1; 95% СІ 0,51-2,55) (p>0,05), що характеризувалось наявністю атріо-ветрикулярної блокади 1 ступеню у 5(25%) пацієнтів, блокади передньої гілки лівої ніжки пучка Гіса – у 3(15%) хворих та неповною блокадою правої ніжки пучка Гіса – у 1(5%) пацієнта). Висновок: Проведення специфічної терапії хворим на множинну мієлому групи низького кардіологічного ризику із застосуванням бортезоміб-вмісної схеми хіміотерапії приводять до зниження частоти порушень ритму за одночасним зростанням порушень провідності.
Introduction. New approaches to the oncohematology management that also include multiple myeloma treatment, makes higher level of hematological remission and improve survival rates. But novel cytostatic drugs have higher incidence of cardiotoxicity. According to the modern multiple myeloma management guidelines, patients, who have no indications for bone morrow transplantation, should be treated by VRd chemotherapy scheme as a first line therapy. The VRd scheme includes: bortezomib, lenalidomid and dexamethasone. Both early cytostatic-induced cardiovascular toxicity risk factor indication and cardiovascular toxicity detection have high prognostic value due to influence on individual management strategy that include chemotherapy and supportive care. This, in turn, decreases level of late and remote cytostatic-induced myocardial injury. The aim of this study is to investigate changes of myocardial bioelectric activity in patients with progression of multiple myeloma during bortezomib-containing chemotherapy scheme. Materials and methods. 20 patients who had multiple myeloma and no concomitant cardiovascular disease were examined. All patients obtain bortezomib-containing chemotherapy scheme. The patients underwent the examination three times: before the chemotherapy, in 84th day and in 140th day. General and biochemical blood count findings were analyzed. Some points of Holter electrocardiography monitoring and standard 12-leads ECG were evaluated, including heart rate, PQ interval, and corrected QT interval. Results: multiple myeloma progression was associated with the development of anaemia in 19 (95%) of the patients and was characterized by the 1.3-fold decrease in the haemoglobin and red blood cells level compared to healthy individuals (p<0,05). Rate of conductivity disorder was in 1.4 times higher than rate of rhythm disorder in the patients with multiple myeloma. The following findings were obtained by Holter monitoring and standard 12-leads electrocardiography: rhythm disorder was found in 5 (25%) patients, while conductivity disorder was detected in 7 (35%) patients. Sinus bradycardia and premature ventricular contractions were found in 2 (10%) patients following the 4 course of chemotherapy that is 2,5 times lower than in case of multiple myeloma progression. The incidence of conductivity disorder during the specific treatment were higher in 1.1 (RR=1.1; 95% СІ 0.51-2.55) (p>0,05) times and includes first degree atrioventricular block detected in 5 (25%) patients, left anterior fascicular block found in 3 (15%) patients and incomplete right bundle branch block found in 1 (5%) patient. Conclusion. The use of bortezomib-containing chemotherapy scheme in multiple myeloma patients with low cardiovascular risk lead to the decrease on the incidence of heart rate disorders simultaneously with increasing incidence of heart conductivity disorder.

Опис

Ключові слова

множинна мієлома, інгібітори протеасом, бортезоміб, кардіоваскулярна токсичність, біоелектрична активність міокарда, multiple myeloma, proteasome inhibitors, bortezomib, cardiovascular toxicity, myocardial electric activity

Бібліографічний опис

Особливості біоелектричної активності міокарда у хворих з прогресією множинної мієломи в динаміці бортезоміб-вмісних схем хіміотерапії / В. Л. Островський, І. М. Скрипник, Г. С. Маслова, О. А. Шапошник, Л. І. Якимишина // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2022. – Т. 22, вип. 3–4 (79-80). – С. 80–84.