The Focus on Consecutive Verb Constructions in Medical English for Academic Purposes

Анотація

The English language training of researchers and teaching staff at medical universities has become a priority task in higher medical education. Catenative verbs constitute one of the most challenging aspects in learning English as a second language. The article examines the features of catenative verbs while teaching the course in professional English for PhD students and academic staff at higher medical educational institutions. The aim of the study was to examine and systematize the most common challenges in using consecutive verbs in medical English. The authors developed their own concept of presenting the training material, and the proposed approach was tested in the development of the textbook “Medical English for Academic Purposes” (2018), which was written in the context of current trends in internationalised higher education, involving the training of specialists who will work in the modern English language educational and scientific environment. The ability to use catenative verbs correctly is an essential prerequisite of successful communication, intercultural reciprocal understanding and international cooperation in the context of rapid development of integration in Ukraine, which renders the present research relevant. A series of training exercises were presented, aimed at clarifying the lexical peculiarities of modern English. The most commonly used consecutive verbs, their significance and contextual role in professional communication have been analyzed. The proposed system of didactic materials is intended to support courses in professional English for PhD students and academic staff at higher medical educational institutions. The study of consecutive verbs is important to eliminate possible mistakes and avoid misunderstanding in medical communication. The authors believe that the professional development of PhDs and academic and clinical teachers of English-speaking medical students will promote academic mobility, scientific cooperation and the training of foreign students to international standards, and thus contribute to the development of higher medical education in Ukraine.
Навчання фахової англійської мови здобувачів ступеня доктора філософії та науково-педагогічних працівників є пріоритетним завданням вищої медичної освіти. Катенативні дієслова є одним із найскладніших аспектів вивчення англійської мови як другої іноземної. У статті досліджено особливості використання катенативних дієслівних конструкцій у процесі викладання курсу фахової англійської мови для науково-педагогічних працівників та здобувачів ступеня доктора філософії у медичних вишах. Пропонований підхід спрямований на розвиток комунікативних навичок, необхідних для успішного міжнародного спілкування і співпраці, та апробований при розробці підручника “Medical English for Academic Purposes” (2018), який укладено з урахуванням сучасних тенденцій інтернаціоналізації вищої школи, що передбачає підготовку фахівців, які працюватимуть в англомовному просторі сучасної науки і освіти. Авторами вироблена власна концепція викладу навчального матеріалу. Правильне використання катенативних дієслівних конструкцій є важливою умовою успішного спілкування, міжкультурного взаєморозуміння та міжнародного співробітництва в умовах швидкого розвитку інтеграції в Україні, що зумовлює актуальність дослідження. Представлено цикл навчальних вправ, що має на меті роз’яснення особливостей вживання катенативних дієслівних конструкцій у сучасній англійській мові. Проаналізовано найбільш уживані дієслівні звороти, їх значення та контекстуальну роль у фаховому мовленні. Обґрунтовано методичний алгоритм для пропонованого циклу завдань: закріплення граматичного матеріалу, контроль засвоєння лексики, створення дидактичних умов для корекції і пропедевтики мовних помилок. Дослідження катенативних дієслівних конструкцій є актуальним для усунення можливих помилок та уникнення непорозумінь у медичному спілкуванні. Автори вважають, що професійний розвиток здобувачів ступеня доктора філософії та науково-педагогічних працівників медичних вишів сприятиме розвитку процесів академічної мобільності, наукової співпраці та навчанню іноземних студентів згідно з міжнародними стандартами якості, що у свою чергу сприятиме розвитку вищої медичної освіти в Україні.

Опис

Ключові слова

catenative verbs, Medical English for Academic Purposes, academic staff, PhD students, катенативні дієслівні конструкції, фахова англійська мова, науково-педагогічні працівники, здобувачі ступеня доктора філософії

Бібліографічний опис

The Focus on Consecutive Verb Constructions in Medical English for Academic Purposes / Yu. V. Lysanets, O. M. Bieliaieva, L. B. Slipchenko, H. Yu. Morokhovets // Проблеми екології та медицини. – 2020. – Т. 24. – № 1-2. – С. 16–19.