Прихильність до лікування та психоемоційний стан у пацієнтів з псоріатичним артритом і коморбідністю

Анотація

На сучасному етапі розвитку медицини ефективність лікування залежить не тільки від професіоналізму лікаря, а також від відповідальності самого пацієнта. Встановлено, що низька прихильність є значною причиною зниження ефективності терапії та якості життя, збільшення ризику розвитку ускладнень та витрат на лікування, погіршення прогнозу захворювання та зниження тривалості життя пацієнтів. За даними ВООЗ, вплив на прихильність до лікування надають більше 250 факторів. До цього часу не розроблено «золотого стандарту» оцінки прихильності до лікування. Пацієнти з псоріазом, як правило, стикаються з соціальною стигматизацією та відторгненням, з подальшим глибоким впливом на впевненість у собі, самооцінку і почуття психоемоційного комфорту. Приєднання артриту ще більше впливає на психоемоційний статус пацієнта. Мета дослідження – аналіз психоемоційного стану, прихильності до лікування, медичного супроводу та рекомендацій щодо зміни способу життя у хворих на ерозивну форму ПсА з коморбідністю. До дослідження було включено 60 пацієнтів із достовірним діагнозом ПсА та коморбідною патологією. Хворі на ПсА з коморбідністю мали переважно середній рівень прихильності до лікарської терапії, медичного супровіду та низький рівень прихильності до рекомендацій щодо зміни способу життя. Прийом пероральних ГК асоціювався з високою прихильністю до лікарської терапії, у той час як низька прихильність до медичного супроводу співвідносилась з розладами психоемоційного стану, такими як тривога та депресія.
At the current stage of medical science, the effectiveness of treatment depends not only on the professionalism of physicians, but also on the responsibility of the patients themselves. Low adherence has been proven to be a significant cause of the reduced therapy effectiveness and quality of life, increased risk of complications and treatment costs, worsening of disease prognosis, and reduced patient life expectancy. According to WHO reports, more than 250 factors can influence the adherence to the treatment. Until now, no "gold standard" has been developed for the assessment of adherence to treatment. Patients with psoriasis typically face social stigmatization and rejection, with subsequent profound effects on selfconfidence, self-esteem, and feeling of psycho-emotional discomfort. Comorbidity of arthritis affects the psycho-emotional status of patients even more seriously. The purpose of the study is to analyze the psychoemotional state, adherence to treatment, medical support and recommendations for lifestyle modification in patients with erosive form of psoriatic arthritis comorbidity. 60 patients with a reliable diagnosis of psoriatic arthritis and comorbid pathology were included in the study. Patients with psoriatic arthritis and comorbidity had mainly an average level of adherence to medication, medical support, and a low level of adherence to recommendations for lifestyle modifications. Taking oral glucocorticosteroids was associated with high adherence to drug therapy, while low adherence to medical care was associated with psychoemotional disorders such as anxiety and depression.

Опис

Ключові слова

прихильність, псоріатичний артрит, лікування, коморбідність, adherence, psoriatic arthritis, treatment, comorbidity

Бібліографічний опис

Прихильність до лікування та психоемоційний стан у пацієнтів з псоріатичним артритом і коморбідністю / Ю. О. Іщейкіна, М. В.Ткаченко, М. Ю. Бабаніна [ та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2022. – Т. 22, вип. 3–4 (79–80). – С. 65–69.