Клінічне значення та фактори ризику слабкості пологової діяльності

Ескіз недоступний

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Актуальною проблемою сучасного акушерства є зменшення несприятливих подій під час пологів. Особливої уваги заслуговують аномалії пологової діяльності, зокрема слабкість пологової діяльності. Мета дослідження – визначити фактори ризику слабкості пологової діяльності при доношеній одноплідній вагітності з головним передлежанням плода. Матеріал та методи дослідження. Здійснено клініко-статистичний аналіз історій вагітності та пологів 550 породіль у Харківському міському перинатальному центрі. Здійснено аналіз клініко-анамнестичних даних залежно від наявності слабкості пологової діяльності із застосуванням методів описової статистики та величини відношення шансів (Odds Ratio - OR). Результати дослідження. Найбільш значимими для розвитку слабкості пологової діяльності з величиною OR більш 5,0 були цукровий діабет (OR - 10,023; 95% ДІ 3,083-32,578); обтяжений гінекологічний анамнез (OR – 7,385; 95% ДІ 2,671 – 20,423); плодово- тазові диспропорції (OR – 6,399; 95% ДІ 1,506 – 27,180); перши пологи (OR – 5,878; 95% ДІ 3,139 – 11,009) та наявність інфекційних захворювань статевих шляхів (OR – 5,071; 95% ДІ 1,847 – 13,925). Дещо нижчим було значення прееклампсії (OR – 4,467; 95% ДІ 1,585 – 12,586). Всі інші показники мали OR менш 3,0: гестаційна гіпертензія (OR – 2,882; 95% ДІ 1,368 – 6,071), ожиріння (OR – 2,360; 95% ДІ 1,118 – 4,981); великий плід (OR – 2,242; 95% ДІ 1,069 – 4,704); пізній репродуктивний вік (OR – 2,075; 95% ДІ 1,144 – 3,765) та наявність серцево-судинних захворювань (OR – 2,040; 95% ДІ 1,009 – 4,124). Комплексна оцінка факторів ризику доцільна для прогнозування слабкості пологової діяльності і прийняття рішення про необхідність профілактичних та лікувальних заходів.
Актуальной проблемой современного акушерства является уменьшение неблагоприятных событий во время родов. Особого внимания заслуживают аномалии родовой деятельности, в частности, слабость родовой деятельности. Цель исследования - определить факторы риска слабости родовой деятельности при доношенной одноплодной беременности с головным предлежанием плода. Материал и методы исследования. Выполнен клинико-статистический анализ историй беременности и родов 550 рожениц в Харьковском городском перинатальном центре в течение 2018-2019 гг. в зависимости от наличия слабости родовой деятельности с применением методов описательной статистики и величины отношения шансов (Odds Ratio - OR). Результаты исследования. Наиболее значимыми для развития слабости родовой деятельности с величиной OR более 5,0 были сахарный диабет (OR - 10,023; 95% ДИ 3,083-32,578), отягощенный гинекологический анамнез (OR - 7,385; 95% ДИ 2,671 - 20,423) плодово-тазовые диспропорции (OR - 6,399; 95% ДИ 1,506 - 27,180) первые роды (OR - 5,878; 95% ДИ 3,139 - 11,009) и наличие инфекционных заболеваний половых путей (OR - 5,071; 95% ДИ 1,847 - 13,925). Несколько ниже было значение прееклампсии (OR - 4,467; 95% ДИ 1,585 - 12,586). Все остальные показатели имели OR менее 3,0: гестационная гипертензия (OR - 2,882; 95% ДИ 1,368 - 6,071), ожирение (OR - 2,360; 95% ДИ 1,118 - 4,981) крупный плод (OR - 2,242; 95% ДИ 1,069 - 4,704) поздний репродуктивный возраст (OR - 2,075; 95% ДИ 1,144 - 3,765) и наличие сердечно-сосудистых заболеваний (OR - 2,040; 95% ДИ 1,009 - 4,124). Комплексная оценка факторов риска целесообразна для прогнозирования слабости родовой деятельности и принятия решения о необходимости профилактических и лечебных мероприятий.
Reducing adverse events in labour is one of key tasks of obstetrics at present. Abnormalities in labour, and in particular, dystocia, require further in-depth investigation and coordinated interprofessional effort. The purpose of this study was to determine the risk factors for dystocia in a full-term monocyesis with foetal presentation. We carried out a clinical and statistical analysis of pregnancy and childbirth histories of 550 women at the Kharkiv Municipal Perinatal Centre for 2018-2019 depending on the presence of dystocia by applying descriptive statistics and the odds ratio (OR) methods. Results. The most important factors for dystorcia with OR > 5.0 include diabetes mellitus (OR - 10.023; 95% CI 3.083-32.578), burdened gynecological history (OR - 7.385; 95% CI 2.671 - 20.423), foetus-pelvic imbalances (OR - 6.399; 95% CI 1.506 - 27.180) first birth (OR - 5.878; 95% CI 3.139 - 11.009) and the presence of infectious diseases of the genital tract (OR - 5.071; 95% CI 1.847 - 13.925). The value for preeclampsia was slightly lower (OR - 4.467; 95% CI 1.585 - 12.586). All other indicators had an OR < 3.0, including gestational hypertension (OR - 2.882; 95% CI 1.388 - 6.071), obesity (OR - 2.360; 95% CI 1.118 - 4.98) large foetus (OR - 2.242; 95% CI 1.069 - 4,704) late reproductive age (OR - 2.075; 95% CI 1.144 - 3.765) and the presence of cardiovascular disease (OR - 2.040; 95% CI 1.009 - 4.124). A comprehensive assessment of risk factors is of great clinical importance for predicting dystocia and making decisions about the need for preventive and therapeutic measures.

Опис

Ключові слова

слабкість пологової діяльності, фактори ризику, акушерсько-гінекологічний анамнез, супутня патологія, слабость родовой деятельности, факторы риска, акушерско-гинекологический анамнез, сопутствующая патология, dystocia, risk factors, obstetric and gynaecological history, concomitant pathology

Бібліографічний опис

Грищенко О. В. Клінічне значення та фактори ризику слабкості пологової діяльності / О. В. Грищенко, С. Ш. Мамедова // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2020. – Т. 20, № 2 (70). – С. 37–41.