Peculiarities of TLR9 expression on immune competent cells in reactive arthritis patients with chronic Epstein-Barr virus infection

Ескіз недоступний

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

The work presents the study findings on the TLR9 expression in immune competent cells in reactive arthritis patients with chronic Epstein-Barr virus infection, and considers the possibility of the reactive arthritis transformation into rheumatoid arthritis. It was established that expression of TLR9+CD123+ on monocytes was reliably higher in the blood of reactive arthritis patients as compared to healthy individuals, while in patients in active phase of EBV-infection the expression of this receptor was reliably higher as compared to similar indices of patients at the latent phase. At that, the number of TLR9+CD123+-monocytes in patients with reactive and rheumatoid arthritis was not reliably different. The number of TLR9+CD123+-lymphocytes as compared to indices of healthy individuals was reliably higher in patients with rheumatoid arthritis at both phases of chronic EBV-infection, while in patients with reactive arthritis it was only characteristic at the active phase of the infection. Expression of this receptor on lymphocytes turned out to be reliably higher in patients with rheumatoid arthritis as compared to patients with reactive arthritis, particularly at the active phase of chronic EBV infection.
У даній статті авторами представлені результати дослідження експресії TLR9 на імунокомпетентних клітинах у хворих на реактивний артрит з хронічною Епштейна-Барр вірусною інфекцією та розглянуто можливість трансформації реактивного артриту в ревматоїдний артрит. Встановлено, що експресія TLR9+CD123+ на моноцитах виявилась достовірно вищою у крові хворих на реактивний артрит порівняно зі здоровими особами, при цьому в хворих в активній фазі ЕБВ-інфекції експресія цього рецептора була достовірно вищою порівняно з аналогічними показниками хворих в латентній фазі, а число TLR9+CD123+-моноцитів - у хворих на реактивний та ревматоїдний артрит достовірно не відрізнялось. Кількість TLR9+CD123+-лімфоцитів порівняно із показниками здорових осіб була достовірно вищою у хворих на ревматоїдний артрит в обох фазах хронічної ЕБВ-інфекції, а в пацієнтів з реактивний артритом - тільки в активній фазі цієї інфекції. Експресія цього рецептору на лімфоцитах виявилась достовірно вищою у хворих на ревматоїдний артрит порівняно із хворими на реактивний артрит саме в активній фазі хронічної ЕБВ інфекції.
В данной статье авторами представлены результаты исследования экспрессии TLR9 на иммунокомпетентных клетках у больных реактивным артритом с хронической Эпштейна-Барр вирусной инфекцией и рассмотрена возможность трансформации реактивного артрита в ревматоидный артрит. Установлено, что экспрессия TLR9+CD123+ на моноцитах оказалась достоверно выше в крови больных реактивным артритом по сравнению со здоровыми лицами, при этом у больных в активной фазе ЭБВ-инфекции экспрессия этого рецептора была достоверно выше по сравнению с аналогичными показателями больных в латентной фазе, а число TLR9+CD123+ моноцитив - у больных реактивным и ревматоидным артритом достоверно не отличалось. Количество TLR9+CD123+лимфоцитов по сравнению с показателями здоровых лиц была достоверно выше у больных ревматоидным артритом в обеих фазах хронической ЭБВ-инфекции, а у пациентов с реактивным артритом - только в активной фазе этой инфекции. Экспрессия этого рецептора на лимфоцитах оказалась достоверно выше у больных ревматоидным артритом по сравнению с больными реактивным артритом именно в активной фазе хронической ЭБВ инфекции.

Опис

Ключові слова

reactive arthritis, rheumatoid arthritis, chronic Epstein-Barr Virus Infection, TLR9, реактивний артрит, ревматоїдний артрит, хронічна Епштейна-Барр вірусна інфекція, реактивный артрит, ревматоидный артрит, хроническая Эбштейна-Барр вирусна инфекция

Бібліографічний опис

Peculiarities of TLR9 expression on immune competent cells in reactive arthritis patients with chronic Epstein-Barr virus infection / M. P. Lomikovska, I. G. Hayduchok, H. O. Potomkina [et al.] // Світ медицини та біології. – 2020. – № 1 (71). – С. 83–88.