Емоційно-психологічна складова навчання здобувачів освіти в сучасних умовах

Анотація

Емоційні стани, які ми переживаємо під час війни, ‒ це нормальна реакція на ненормальні події. Враховуючи обставини та реалії сьогодення, постійний моніторинг новин в соціальних мережах, викликає у людини появу ілюзії контролю та впевненості в тому, що поки відслідковуєш останні новини, погані події не можуть застати зненацька. Думскролінг ‒ це схильність до перегляду і прочитання поганих новин, не дивлячись на те, що вони пригнічують, засмучують і деморалізують людину. Вона не може впливати на події, але може їх усвідомити, прийняти але по своєму реагувати на обставини і виходити зі стресового стану по різному. Намагаючись адаптуватися до нових реалій та умов життя наш організм проходить певні стадії стресу, які залежать від рівня резистентності організму; тривалості дії стресору; особистого сприйняття фактору стресу; адаптаційної гнучкості. Виокремлюють три стадії розвитку стресу: тривоги, підвищення загальної резистентності (опірності) та виснаження, які мають свою прояви та характеристики. Загрозлива ситуація або навіть очікування розвитку такої, викликає негативні емоції, а усвідомлення загрози потребує від людини мобілізації усіх своїх сил на подолання стресового фактора, який спровокований думскролінгом. Враховуючи вище викладене, хочеться звернути увагу науково-педагогічних працівників на емоційний стан здобувачів освіти під час навчання в умовах військового стану, а також на роль викладачів в процесі навчання та спілкування зі здобувачами освіти в сучасних реаліях, в умовах війни. Науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти повинні враховувати те, що здобувачі освіти, адаптуючись до нових соціальних і політичних реалій сьогодення, можуть відчувати себе емоційно нестабільно. Викладач має давати надію і говорити про цінності: власні, сімейні, життєві. Спілкуватися зі здобувачем з точки зору того, що надія – це про Світло, яке перемагає темряву, попри біль та втрати. І розуміння цього має бути мотивацією для здобувача освіти в бажанні вчитися, рухатися вперед і перемагати свої страхи, хвилювання та негаразди.
The emotional states we experience during war are a normal response to abnormal events. Given the circumstances and realities of today, constant monitoring of news in social networks gives a person the illusion of control and confidence that as long as you follow the latest news, bad events cannot catch you by surprise. doomscrolling is a tendency to watch and read bad news, despite the fact that it depresses, saddens and demoralizes a person. She cannot influence events, but she can perceive them, accept them, but react to circumstances in her own way and get out of a stressful state in different ways. Trying to adapt to new realities and living conditions, our body goes through certain stages of stress, which depend on the body's level of resistance; the duration of the stressor; personal perception of the stress factor; adaptive flexibility. When a person is confused, without support (emotional, psychological, social), without a sense of confidence in the future, with the understanding that he can no longer live as before, and he does not yet know how to live further, the maladaptation mechanism is triggered, which provokes the development of stress. Doomscrolling becomes a source of stress - a stressor, an irritant and can worsen a person's emotional state. But each person reacts to circumstances in his own way and comes out of a stressful state in different ways. Three stages of stress development are distinguished: anxiety, increase in general resistance (resistance) and exhaustion, which have their own manifestations and characteristics. A threatening situation or even the expectation of such a development causes negative emotions, and awareness of the threat requires a person to mobilize all his forces to overcome the stress factor that is provoked by mind scrolling. Taking into account the above, I would like to draw the attention of scientific and pedagogical workers to the emotional state of students of education during training in conditions of martial law, as well as to the role of teachers in the process of learning and communication with students of education in modern realities, in conditions of war. It should be noted that it is necessary to study even in difficult times. Learning can become a factor that will reduce stress, distract from negative events, from worries about the current situation in society, the country, and also help to concentrate and minimize addiction to mind scrolling. Scientific and pedagogical workers of institutions of higher education should take into account the fact that students, adapting to the new social and political realities of today, may feel emotionally unstable. The teacher must give hope and talk about values: personal, family, and life, and form the student's motivation to overcome difficulties, and training will divert the focus of stress from events that a person cannot influence. Acquiring and forming knowledge during training under military conditions improves motivation and preparation for further training, acquisition of new knowledge, competences and opportunities. Self-awareness, perseverance, emotional self-control, flexible thinking and interpersonal relationships should be developed at the professional, educational, and everyday levels. The role of the moral and psychological factor in communication is growing. Communicating with education seekers in modern realities will determine the student's behavior, correct his emotional state, harmonize it and activate the internal need for learning in order to overcome negative emotions and reduce the impact of negative information on stress resistance and stimulate continuing education in today's conditions.

Опис

Ключові слова

думскролінг, стрес, емоційна стійкість, стресостійкість, doomscrolling, stress, emotional stability, stress resistance

Бібліографічний опис

Емоційно-психологічна складова навчання здобувачів освіти в сучасних умовах / С. А. Павленко, О. В. Павленкова, А. І. Сидорова, І. М. Ткаченко // Український стоматологічний альманах. – 2023. – № 2.– С. 51–55.