Шляхи забезпечення дистанційного навчання на кафедрі терапевтичної стоматології ПДМУ

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Полтавський державний медичний університет Сучасна медична освіта зазнає значного впливу загальнонаціонального карантину, який вніс своє коригування у розвиток усіх галузей суспільства. Неможливість проводити повноцінні заняття в межах аудиторії навчального закладу сприяла більш широкому впровадженню дистанційної форми навчання. Згідно із законом України «Про вищу освіту» дистанційна освіта має офіційний статус самостійної форми навчання нарівні з очною, заочною та екстернатом. Якісно продовжити навчальний процес під час карантину дозволяють сучасні платформи та сервіси. Так, створені для швидкого обміну новинами та повідомленнями ще на початку минулого навчального року групи у Viber наразі органічно вплітаються у навчальний процес. Викладачі кафедри терапевтичної стоматології активно застосовують месенджер Viber у випадках, коли виникають проблеми у долученні студентів до електронних курсів та наданні допомоги. Для проведення дистанційного навчання викладачами кафедри активно використовуються сервіси платформи Zoom. Безкоштовний сервіс зі зрозумілим інтерфейсом дозволяє брати активну участь в on-line зустрічах. Завдяки можливості ділитися трансляцією екрану кожен учасник може надати свою інформацію, що дозволяє підтримувати зворотній зв’язок зі студентами. В Zoom просто подавати новий матеріал, зокрема презентації, перевіряти його засвоєння студентами. Чат дозволяє ставити питання, писати коментарі під час заняття. Завдяки контролю за чатом можна додавати або видаляти учасників, надавати право голосу, оступ до екрану, окремий зв’язок. Подібні заняття сприяють розвитку комунікативних навичок. Можна запланувати дату проведення конференції [2]. Запис конференції зберігається в окремій папці. Крім того, икористовуючи платформу Zoom, під час карантину проводяться засідання кафедри, засідання наукової студентської групи, тощо. Викладачі кафедри активно беруть участь у роботі різних конференцій, засіданнях вченої ради з використанням платформи Zoom. Онлайн-навчання не дає практичних умінь та навичок. Це спонукало до пошуку наочних прикладів та можливостей демонструвати здобувачам вищої освіти роботу з фантомами та пацієнтами у форматі дистанційних занять. Деякі можливості в цьому напрямку надає платформа Youtube. Велика кількість кореспондентів забезпечує цій платформі практично неосяжне різноманіття роликів на любі теми до перегляду здобувачам вищої освіти. По-перше, це професійно зроблені навчальні фільми. По-друге, це ролики, спеціально створені як викладачами, так і студентами для пояснення та наочного представлення окремих понять, способів використання обладнання чи стоматологічного аксесуара, механізма дії лікарського засобу, тощо. Третю групу роликів, що їх можливо використовувати для навчального процесу, складають рекламні ролики фірм, що виробляють стоматологічну продукцію чи обладнання. Четверта група роликів на платформі Youtube складають відеолекції та презентаційні ролики, виставлені викладачами різних навчальних закладів. Враховуючи зазначене вище, можна визначити основні шляхи розвитку системи дистанційного навчання: створення різноманітних програм дистанційного навчання; збільшення кількості відкритих навчальних дистанційних масових курсів; поєднання переваг системи дистанційного навчання із очною формою навчання тощо. Дистанційні технології у викладанні дисципліни «Терапевтична стоматологія» для підготовки спеціальності 221 «Стоматологія» дозволяють: докорінно змінити організацію процесу навчання здобувачів освіти, формуючи в них системне мислення; раціонально організувати пізнавальну діяльність під час навчально-виховного процесу; використовувати комп'ютери з метою індивідуалізації навчального процесу та звернутися до принципово нових пізнавальних засобів.
Modern medical education is significantly affected by the nationwide quarantine that has made adjustments to the development and functioning in all sectors of society. Inability to conduct offline full-fledged classes at educational settings contributed to the wider implementation of distance education. According to the Law of Ukraine "On Higher Education", distance education has the official status of an independent form of education on a par with full-time, extramural and externships. Modern platforms and services allow educators to continue the educational process at high quality levels during quarantine. Thus, groups in Viber, created for quick transmission of messages at the beginning of the last academic year, are now organically woven into the educational process. The educators at the Department of Therapeutic Stomatology actively use the Viber messenger in cases where there are problems in joining students to electronic courses and providing assistance. The department staff actively uses the services of the Zoom platform to conduct distance learning. Free service with a clear interface enables to actively participate in online meetings. The option of screen sharing allows each participant to receive and contribute their own information to group discussion thus maintaining feedback. In Zoom, it is easy to submit new material, in particular presentations, and check its assimilation by students. The chat can be used for asking quick questions and writing comments during the class. By controlling the chat, educators can add or remove participants, give the right to vote, access to the screen, separate communication. Such classes also foster the communication skills. You can plan the date of the conference [2]. The recording of the conference can be stored in separate folders. In addition, using the Zoom platform, we can hold department meetings, scientific student group meetings, etc. The department staff actively participates invarious conferences, meetings of the academic councils using the Zoom platform. Nevertheless, online education cannot provide the proper question of practical skills. This prompted the search for visual examples and opportunities to demonstrate working with phantoms and patients in the format of distance learning to medical and dental students. Some opportunities in this direction are provided by the YouTube platform. A large number of correspondents provide this platform with an almost immeasurable variety of videos on different topics for students to view materials on the discipline. The videos are specially created for both teachers and students to explain and demonstrate certain concepts, ways of using equipment or dental accessories, the mechanism of action of a medicinal product, etc. Taking into account the above mentioned, we can determine the main ways of the development of the distance learning system: creation of various distance learning programs; increasing the number of open access and free educational distance mass courses, etc. Distance technologies applied in teaching the discipline "Therapeutic Dentistry" enables to enrich the medical training, foster systemic thinking, and to design more flexible student-centred approach.

Опис

Ключові слова

дистанційне навчання, стоматологія, медична освіта, онлайн навчання, distance learning, dentistry

Бібліографічний опис

Іленко Н. М. Шляхи забезпечення дистанційного навчання на кафедрі терапевтичної стоматології ПДМУ / Н. М. Іленко, О. М. Бойченко, Н. В Іленко-Лобач // Актуальні проблеми сучасної медицини : Вісник Української медичної стоматологічної академії. ‒ 2022. ‒ Т. 22, вип. 3‒4 (79‒80). ‒ С. 187‒190.