New challenges of distance teaching at the international medical faculty during the war and coronavirus pandemic in Ukraine

Анотація

The aim of this work is to address specific challenges related to the organization and future prospects of distance teaching in medical higher education institutions, especially pertinent amidst the current military situation in Ukraine. Materials and methods. In our analysis, we reviewed relevant experiences and documentation, considering the participation of medical students in higher education. The data analysis on student’s performance and engagement in online courses to assess the effectiveness of current distance teaching methods was performed. Results and discussion. The education of medical professionals at international faculties holds significant national importance, contributing to addressing various societal challenges and enhancing Ukraine's educational reputation. However, recent events such as the COVID-19 pandemic and martial law have posed new challenges for distance teaching practices in pedagogy. Ii is crucial for educators who work with international medical students to possess high levels of professionalism and moral integrity. Across the globe, simulation technologies are increasingly employed in medical training, offering innovative methods for preparing highly skilled medical personnel. One such technology is the "virtual patient," which allows learners to engage in realistic clinical scenarios, make diagnostic and treatment decisions, and understand the consequences of their actions without compromising patient safety. The development of communication and language skills among future medical professionals remains a pressing concern within higher education institutions. Utilizing technological storytelling methods to illustrate the journeys of successful specialists can provide valuable insights and inspiration for students. In the context of distance learning, maintaining prompt feedback channels between students and departmental teachers is essential for effective learning outcomes. Conclusion. Practical application of innovative methodological approaches provide with opportunity for teachers of medical higher education institutions to implement and improve the novel methods of work, to increase the effectiveness of the educational process and the level of knowledge of students of the international faculty. Innovative distance learning technologies stimulate the teacher's work, increase his/her professional level, since the organization of the educational process requires preparation for each class, constant pedagogical research, development and use of additional new materials, study of innovative technologies.
Метою даної роботи є обговорення окремих питань організації та перскпетиви дистанційного викладання у вищих медичних навчальних закладах на міжнародному факультеті, обумовлених викликами військового стану в Україні. Матеріали і методи: Проаналізовано досвід роботи та відповідну документацію, а також враховані результати аналізу та були зроблені певні висновки про участь здобувачів вищої медичної освіти. Результати дослідження та їх обговорення. Підготовка фахівців у сфері медицини на міжнародному факультеті має вагоме державне значення, оскільки спрямована на допомогу в розв’язанні важливих проблем різного спрямування, а також іміджу освіти в Україні. Останнім часом виникли нові виклики педагогічного дистанційного викладання, що пов’язані з пандемією короновірусної хвороби та воєнним станом в нашій країні. Особливо у викладачів, що працюють зі здобувачами міжнародного медичного факультету мають бути достатньо високі професійно-моральні якості. Сьогодні у більшості країн світу під час підготовки медичних фахівців застосовують симуляційні технології, які є новим напрямом підготовки висококваліфікованих медичних кадрів. «Віртуальний пацієнт» - це інноваційна інтерактивна технологія навчання, що дозволяє за допомогою комп’ютерної моделі реальної клінічної ситуації повноцінно зануритися в діагностичний і лікувальний процес, приймати самостійні рішення з тактики діагностики і лікування, бачити і усвідомлювати наслідки тих чи інших своїх рішень, не порушуючи при цьому прав та безпеки пацієнта. Формування у майбутніх медичних працівників комунікативно-мовних умінь в умовах вищої школи залишається однією з актуальних проблем. Технологічні прийоми наведення розповіді про видатних фахівців найближче підводять до тих конкретних дій, які привели людину до успіху. Саме вони є найчастіше об’єктом безпосереднього впровадження у навчальний процес як свідчення використання позитивного досвіду відомих людей. В умовах дистанційного навчання студентам міжнародного факультету дуже важливо підтримувати швидкий зворотний зв’язок із викладачами кафедри. Висновки: вивчення і застосування на практиці інноваційних методологічних підходів надають можливість викладачам вищих медичних закладів впровадити та удосконалити нові методи роботи, підвищити ефективність навчального процесу і рівень знань здобувачів міжнародного факультету. Інноваційні технології дистанційного навчання стимулюють роботу викладача, підвищують його професійний рівень, так як організація навчального процесу потребує підготовки до кожного заняття, постійного педагогічного пошуку, розробки і додавання нових матеріалів, вивчення ІТ-технологій.

Опис

Ключові слова

higher education students, pedagogy, medicine, distance teaching, teaching evaluation, здобувачі вищої освіти, педагогіка, медицина, дистанційне викладання, оцінювання викладання

Бібліографічний опис

New challenges of distance teaching at the international medical faculty during the war and coronavirus pandemic in Ukraine / K. V. Pikul, V. I. Ilchenko, Z. O. Shaienko, O. V. Muravlоva, K. Y. Prylutskyi // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2024. – Т. 24, вип. 1 (85). – С. 191–194.