Проблеми написання академічної історії хвороби студентами англомовної форми навчання на кафедрі терапевтичної стоматології

Анотація

Успішна підготовка стоматологів пов'язана з пошуком нових, ефективніших форм навчання, а також з активним використанням апробованих методів. Написання академічної історії хвороби на кафедрі терапевтичної стоматології - обов’язковий компонент фахової підготовки лікаря-стоматолога. Потреба в знаннях щодо хвороб слизової оболонки порожнини рота, хвороб пародонта вимагає постійного самовдосконалення, що сприяє безперервному професійному зростанню. Англомовним студентам важливо мати навички самостійної роботи зі стоматологічними пацієнтами; необхідно більше навчальних годин для освоєння модулів «Хвороби пародонта», «Хвороби слизової порожнини рота» ; Успешная подготовка стоматологов связана с поиском новых, более эффективных форм обучения, а также с активным использованием апробированных методов. Написание академической истории болезни на ка-федре терапевтической стоматологии является обязательным компонентом профессиональной подготов¬ки врача-стоматолога. Потребность в знаниях болезней слизистой оболочки полости рта, болезней пародонта требует постоянного самосовершенствования, способствует непрерывному профессиональному росту. Англоязычным студентам важно иметь навыки самостоятельной работы со стоматологическими пациентами; необходимо больше учебных часов для освоения модулей «Болезни пародонта», «Болезни слизистой полости рта» ; Successful training of dentists is connected with the search for new, more effective forms of training, as well as with the active use of proven methods. Writing an "academic medical history" at the department of therapeutic dentistry is an indispensable component of the professional training of a dentist. The need for knowledge of diseases of the oral mu¬cosa, periodontal diseases requires constant self-improvement, promotes continuous professional growth. For English- speaking students, it is important to have the skills of independent work with dental patients, more training hours for mas¬tering the modules "Periodontal disease", "Diseases of the oral mucosa".

Опис

Ключові слова

академічна історія хвороби, студенти англомовної форми навчання, академическая история болезни, студенты англоязычной формы обучения, academic history of the disease, students of the English-speaking form of education

Бібліографічний опис

Сідаш Ю. В. Проблеми написання академічної історії хвороби студентами англомовної форми навчання на кафедрі терапевтичної стоматології / Ю. В. Сідаш, Т. Д. Бублій, Т. О. Петрушанко // Актуальні питання медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян : проблеми та перспективи : матеріали навч.‒наук. конф. з міжнар. участю, Полтава, 22 листопада 2018 р. ‒ Полтава, 2018. ‒ С. 85‒87.