Експресія ангіотензин-перетворюючого ферменту-2 у тканинах легень при експериментальній бронхопневмонії

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Метою дослідження було встановлення впливу гострого легеневого запалення не вірусного генезу на експресію ангіотензин-перетворюючого ферменту-2. Щурам лінії Вістар (n=20) було проведене введення у трахею стерильної капронової нитки довжиною 2,5 см та товщиною 0,2 мм на глибину 2,5 см. Ендотрахеальне введення капронової нитки призводило до формування гострої бронхопневмонії, яке включало послідовний розвиток: ексудативного і проліферативного запалення, перибронхіальних та альвеолярних абсцесів, їх організацію та дифузний фіброз паренхіми легень. Показано, що ексудативна фаза гострого запалення супроводжувалася пригніченням експресії ангіотензин- перетворюючого ферменту-2 у епітеліоцитах бронхів, альвеолоцитах ІІ порядку та судинному ендотелії. При переході запалення у стадію проліферації та фіброзування експресія ферменту відновлювалася. Виявлені зміни вказували на наявність факторів регуляції, які відрізняються від дії коронавірусу.
The purpose of this study was to establish the effect of acute pulmonary inflammation of non-viral origin on the expression of angiotensin-converting enzyme-2. Wistar rats (n=20) were introduced into the trachea of sterile nylon thread 2.5 cm long and 0.2 mm thick to a depth of 2.5 cm. Endotracheal injection of nylon thread led to formation of acute bronchopneumonia, which included the sequential development of: exudative and proliferative inflammation, peribronchial and alveolar abscesses, their organization and diffuse fibrosis of the lung parenchyma. It was shown that the exudative phase of acute inflammation was accompanied by inhibition of angiotensin-converting enzyme-2 expression in bronchial epitheliocytes, type II alveolocytes and vascular endothelium. During the transition of inflammation to the stage of proliferation and fibrosis, the expression of the enzyme was restored. The identified changes indicated the presence of regulatory factors that differ from the coronavirus action.

Опис

Ключові слова

фіброз, імуногістохімія, гостре запалення, ендотрахеальне введення, acute inflammation, fibrosis, endotracheal injection, immunohistochemistry

Бібліографічний опис

Експресія ангіотензин-перетворюючого ферменту-2 у тканинах легень при експериментальній бронхопневмонії / Д. С. Зябліцев, О. О. Дядик, С. О. Худолій [та ін.] // Світ медицини та біології. ‒ 2021. ‒ № 4 (78). ‒ С. 208–213.