Студентська олімпіада як інтерактивна методика підвищення якості підготовки студентів на кафедрі гістології, цитології та ембріології

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

У статті розглядається напрями організації однієї із форм позааудиторної роботи – студентські олімпіади, які організовує кафедра гістології, цитології та ембріології Полтавського державного медичного університету. Студентська олімпіада – один із видів наукових заходів для студентів. За своєю структурою олімпіада як науковий захід у вузі може бути предметною або тематичною. Обидва види олімпіад є творчим змаганням студентів. Олімпіада з дисципліни проводиться з метою перевірки теоретичних знань студентів з певної дисципліни та спрямована на вирішення певних практичних завдань. Адже перші роки навчання студентів в будь-якому вузі вважається по праву найскладнішим як для студентів, так і для педагогів, через адаптаційні процеси до нових навчальних дисциплін і умов навчання. Студентські олімпіади є універсальним засобом розвитку творчих здібностей студентів, активізації їх навчально-пізнавальної діяльності та підвищення якості підготовки фахівців, інтенсифікації та вдосконалення навчального процесу. Всеукраїнські студентські олімпіади – це не лише змагання, вони включають крім змагальної частини, знайомство учасників, культурно-пізнавальну програму. Послідовність заходів та завдань відповідає етапам розвитку групи: 1) знайомство (самопрезентація команд-учасників); 2) продуктивна діяльність (взаємодія в рамках трьох турів олімпіади) та 3) осмислення отриманого досвіду, прощання (під ведення підсумків олімпіади, обмін враженнями, надання зворотного зв'язку, обмін контактною інформацією). Обговорення організації на кафедрі гістології, цитології та ембріології Полтавського державного медичного університету проведення студентської олімпіади на рівні дисципліни допомагає мотивувати студентів та підвищити зацікавленість студентів у досліджуваній дисципліні, покращення та удосконалення своїх знань з даного предмету. Олімпіада є універсальним засобом розвитку творчих здібностей студентів, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів та підвищення якості підготовки фахівців, інтенсифікації та вдосконалення навчального процесу.
The article deals with the methods of organizing student competitions, a form of extracurricular work, arranged by the Department of Histology, Cytology and Embryology of Poltava State Medical University. Student Olympiad is a type of scientific event for students; according to its structure, the Olympiad, as a scientific event at a university, can be subject or thematic. Both types are creative competitions for students. The Olympiad is held to test students' theoretical knowledge of a particular discipline and is aimed at solving certain practical problems. The first years of studying at any university are considered to be the most difficult for both students and teachers due to adaptation processes to new disciplines and learning conditions. The Student Olympiads are a universal means of developing students' creative abilities, intensifying their educational and cognitive activities and improving the quality of training, intensifying and improving the educational process. Not only are the All-Ukrainian Student Olympiads competitions, but they also include a cultural and educational program. The sequence of activities and tasks corresponds to the stages of group development: 1) acquaintance (self-presentation of the participating teams); 2) productive activity (interaction within three rounds of the Olympiad); and 3) comprehension of the experience gained, farewell (summarizing the results of the Olympiad, sharing impressions, providing feedback, exchanging contact information). Discussion of the organization of the student Olympiad at the Department of Histology, Cytology and Embryology of Poltava State Medical University helps to motivate students and increase their interest in the discipline, improve and enhance their knowledge of the subject. The Olympiad is a universal means of students' creativity development, educational and cognitive activity activation, specialist training and educational process improvement.

Опис

Ключові слова

Всеукраїнська студентська олімпіада, кафедра гістології, цитології та ембріології, All-Ukrainian Student Olympiad, Department of Histology, Cytology and Embryology.

Бібліографічний опис

Студентська олімпіада як інтерактивна методика підвищення якості підготовки студентів на кафедрі гістології, цитології та ембріології / В. І. Шепітько, Н. В. Борута, О. Д. Лисаченко [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2023. – Т. 23, вип. 1 (81). – С. 163–166.