Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії, Том 23, вип. 1 (81)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 20
 • Документ
  Алопластика при защемлених складних вентральних грижах
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Лисенко, Руслан Борисович; Lysenko, R. B.
  Проблема застосування алопластики в лікуванні защемлених складних вентральних гриж остаточно не вирішена і потребує подальших досліджень. Мета. Підвищення ефективності використання алопластики при защемлених складних вентральних грижах. Матеріали і методи дослідження. Здійснений ретроспективний клінічний аналіз хірургічного лікування 146 пацієнтів із защемленими складними вентральними грижами, що були прооперовані ургентно відкритим способом із застосуванням алопластики у хірургічному відділені 1-ої міської клінічної лікарні м. Полтави за період із 2010 по 2020 рр.. Жінок було 114 (78,1%), чоловіків - 32 (21,9%). Вік хворих від 21 до 85 років (середній вік -62±3,2 роки). Переважали післяопераційні грижі - 117 (80,1%), рецидивні виявлені у 31 (21,2%) пацієнтів. Серединна локалізація дефекту (M) спостерігалася у 134 хворих (91,8%), бічні дефекти (L) – у 12 хворих (8,2%). Виконані методики алопластики: «onlay» - у 2 пацієнтів (1,4%), «sublay» - у 116 (79,5%), «sublay-inlay» - у 18 (12,3%), «inlay» - у 3 (2,1%), роз’єднання анатомічних компонентів – у 7 (4,7%). Результати дослідження. У ранньому післяопераційному періоді в 14 (9,6%) випадках спостерігалися місцеві ускладнення. Загальні післяопераційні ускладнення відмічалися в 11 (7,5%) епізодах. Померли 2 (1,4%) хворих. У віддаленому періоді зареєстровані місцеві ускладнення у 8 пацієнтів (5,5%). Висновки. Виконання одномоментної алопластики у пацієнтів із защемленими складними вентральними грижами дозволяє зменшити кількість ускладнень й покращити результати їх лікування. There is no consensus on applying alloplasty in the care of strangulated complicated ventral hernias. Aim: to enhance the effectiveness of alloplasty in the management of strangulated complicated ventral hernias. Materials and methods. The results were obtained from a retrospective clinical analysis of the surgical treatment of 146 patients with diagnosis of strangulated complicated ventral hernias, who underwent urgent surgical operations by an open method with the use of alloplasty at the surgical department of the 1stMunicipal Clinical Hospital in Poltava for the period from 2010 to 2020. There were 114 women (78.1%) and 32 men (21.9%). The age of patients ranged from 21 to 85 years (average age was 62±3.2 years). Postoperative hernias prevailed were more prevalent (n=117, 80.1%), recurrent hernias were found in 31 (21.2%) patients. Median localization of the defect (M) was found in 134 patients (91.8%), lateral defects (L) was diagnosed in 12 patients (8.2%). The following alloplasty techniques were applied: "onlay" for in 2 patients (1.4%), "sublay" for 116 (79.5%), "sublay-inlay" for 18 (12.3%), "inlay" for 3 (2.1%), separation of anatomical components was performed in 7 (4.7%) cases.Results. In the early postoperative period, local complications were observed in 14 (9.6%) cases. General postoperative complications were noted in 11 (7.5%) cases; 2 (1.4%) patients died. In the remote period, lo-cal complications were recorded in 8 patients (5.5%).Conclusion. Performing alloplasty in patients with strangulated complicated ventral hernias enables to re-duce the number of complications and improve the results of surgical outcomes.
 • Документ
  Організація медичного супроводу військових підрозділів під час бойових дій на основі принципу «Золотої години»
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Могильник, Антон Ігорович; Тарасенко, Костянтин Володимирович; Адамчук, Наталія Миколаївна; Сонник, Євген Григорович; Архіповець, Олександр Олександрович; Mohylnyk, A.; Tarasenko, K.; Adamchuk, N.; Sonnik, Ye.; Arkhipovets, O.
  На фоні загарбницького військового вторгнення Російської федерації на територію України важливого значення набувають різні аспекти проблеми вдосконалення надання медичної допомоги військовим під час бойових дій у найближчі терміни після отримання травми чи поранення. Характерною особливістю показників летальності у збройних конфліктах останніх десятиліть є збільшення частоти смертельних наслідків у першу годину після отримання бойової травми чи поранення. Сучасні тенденції у питаннях оптимізації надання допомоги пораненим та постраждалим при всіх видах бойових вражень ґрунтуються на своєчасній діагностиці та усуненні життєзагрозливих наслідків проникаючих та вогнепальних поранень, починаючи з місця їх отримання. Від рівня та ефективності організації медичного супроводу військових підрозділів у екстремальних ситуаціях воєнного часу залежать перебіг та результати бойової травми у поранених. Можливість запобігання потенційно смертельним наслідкам поранень реалізується усуненням життєзагрозних станів якнайшвидше після їх отримання на полі бою. При цьому здійснення заходів, спрямованих на переривання механізмів танатогенезу, має починатися з дошпитального етапу та продовжуватись під час усього процесу евакуації пораненого. Вирішального значення у цих умовах набуває знання основних сучасних тенденцій побудови лікувально-евакуаційних схем, основною метою реалізацій яких є скорочення термінів надання кваліфікованої хірургічної та реаніматологічної допомоги. Метою роботи є формування на основі аналізу сучасних літературних джерел інформаційного масиву даних про роль принципу «золотої години» в організації медичного супроводу військових підрозділів під час бойових дій. У роботі наведено теоретичне обґрунтування значущості фактору часу в усуненні наслідків бойових поранень та розкриті основи принципу «золотої години» при наданні медичної допомоги пораненим, а також оцінений сучасний стан їх застосування у практиці сучасної військової медицини світу. На основі моніторингу даних визначено актуальні тенденції у побудові лікувально-евакуаційних систем надання допомоги пораненим та постраждалим в умовах війни, розв’язаної росіянами проти Української держави.
 • Документ
  Analysis of the course of pregnancy, childbirth and the status of newborns born by displaced women
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Kamilova, Nigar M.; Gulieva, Lamia A.; Камілова, Н. М.; Гулієва, Л. А.
  Aim of the study: to analyse the effect of involuntary migration on the course of pregnancy, labour and delivery, and neonatal outcomes in pregnant women in the third generation. Materials and methods. This paper presents an analysis of a prospective study of the course of pregnancy, childbirth, and the condition of new-born infants born by displaced Azerbaijani women. A prospective analysis was made in the course of puberty and the state of reproductive health in 54 refugee women of early reproductive age, who were divided into two groups, aged 18-25 and 26-35 years. Results. A study conducted among third generation women revealed pronounced negative trends in both somatic and reproductive health among refugee women in this group. Their average age ranged from 18 to 35. Most of the patients, 37 (68.5%), were born with a birth weight of less than 3000g. The mean age of parents at the time of girl's birth was 25.4±2.26 years for mothers, 26.9±5.29 years for fathers, i.e., in the immediate post-stress period. The subjects are characterized by menstrual cycle dysfunction (63%-29.5%). Hypermenorrhoea occurs in 46% of the subjects, primary amenorrhoea in 8.2%, and secondary amenorrhoea in 3.3%. There is also a high percentage of inflammatory diseases of the female genital organs (93.4%). A high percentage of somatic pathologies is found in the female patients: iron deficiency anaemia - 77.8%, gastrointestinal diseases - 48.1%, thyroid diseases - 9.3%, urinary diseases - 22.5%, helminthiasis - 16.7%, etc. Sexually transmitted infections were diagnosed in chronic form in 14 patients. The rate of placental insufficiency of grade 1a and 1b was diagnosed in 29%-16%, and delayed foetal development of grade 1 and 2 in 12%-8% respectively. Asphyxia (27%), newborn hypotrophy (7.5%), prematurity (18%) is characteristic of the newborns of this group of patients. Conclusion. Analysis of the results of a comprehensive study of the health of pregnant refugee women has shown that even in the third generation the stress associated with forced migration of the older generation and adverse socio-medical problems are reflected in the formation and functioning of the reproductive age of the younger generation.
 • Документ
  Асоціації структурно-функціонального стану міокарда та рівнів сироваткового NT-PROBNP та ST2 у пацієнтів з поєднаною кардіальною патологією
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Іванов, В. П.; Закревська, М. М.; Ivanov, V. P.; Zakrevska, M. M.
  Ураження серця при гіпертонічній хворобі представляє собою сукупність змін лівого шлуночка, лівого передсердя та коронарних артерій в результаті хронічного підвищення артеріального тиску. Артеріальна гіпертензія збільшує навантаження на серце, викликаючи структурно-функціональні зміни в міокарді. Безперечний практичний інтерес викликають асоціації клініко-лабораторних та інструментальних показників із рівнями різних біомаркерів, які характеризують специфічність та тяжкість системних процесів, що відбуваються в серцево-судинній системі і також можуть бути використані для передбачення прогнозу захворювань. Метою дослідження було вивчити асоціації структурно-функціонального стану міокарда та рівнів сироваткових NT-proBNP та ST2 у пацієнтів з гіпертонічною хворобою з/без хронічної коронарної хвороби. Матеріали і методи дослідження. У дослідження було включено 118 пацієнтів з гіпертонічною хворобою ІІ стадії з/без хронічної коронарної хвороби (ХКХ). Усім пацієнтам додатково проводили визначення основних показників структурно-функціонального стану міокарда за даними ехокардіографії, а також визначали вміст біомаркерів NT-proBNP та ST2 у плазмі крові на 2-3 день перебування в стаціонарі на тлі підбору оптимальної терапії. Результати дослідження та їх обговорення. Отримані дані свідчили, що відносно низький рівень NT-proBNP асоціювався з суттєвим збільшенням величини правого передсердя та індексу правого передсердя і частоти випадків з концентричною гіпертрофією лівого шлуночка порівняно з проміжним і відносно високим рівнями нейрогормону. У пацієнтів з відносно низьким рівнем нейрогормону спостерігали достовірне збільшення величини кінцевого діастолічного розміру та лівого передсердя порівняно лише з проміжним рівнем. Результати аналізу змін показників ехокардіографії залежно від рівня ST2 у плазмі продемонстрували повну відсутність будь-яких достовірних змін між виділеними групами
 • Документ
  Surfactant protein das a sign of exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Isgandarova, G. N.; Hatamzada, E. M.; Ісгандарова, Г. Н.; Хатамзаде, Е. М.
  The purpose of this study is to evaluate and compare the levels of surfactant protein D in the blood serum of patients with chronic obstructive pulmonary disease with a stable course and those without chronic obstructive pulmonary disease. Materials and methods. The present study involved 122 patients with a confirmed diagnosis of chronic obstructive pulmonary disease (the main group) and 20 patients without this disease and other pulmonary or severe somatic diseases (the control group). This investigation was carried out at the Research Institute of Pulmonary Diseases. Spirometry was performed using a portable battery-powered ultrasound spirometer (Easy One; ndd Medical Technologies, Zurich, Switzerland). The SP-D level was determined in venous blood using a "sandwich" variant of solid-phase ELISA using a set of reagents from BioVendor (Czech Republic). Blood sampling and spirometry were performed simultaneously in patients with stable chronic obstructive pulmonary disease and healthy control groups in order to accurately correlate lung function with the level of SP-D in blood serum. Results. The mean age of the main and control groups was 55.9±4.4 and 53.3±2.8 years, respectively. Men made up 59.0% in the main group, women 41.0%, in the control group 55.0% and 45.0%, respectively. Smokers in the main and control groups amounted to 57.4% and 45.0%. FEV1, FVC and FEV1/FVC in patients with chronic obstructive pulmonary disease were lower than controls by 55.72% (p=0.001), 43.23% (p=0.001) and 35.28% (p=0.036), respectively. The level of SP-D in the blood serum of patients with chronic obstructive pulmonary disease and the control group was 372.68±98.16 ng/ml and 164.22±42.80 ng/ml (t=1.95, p=0.053), respectively. SP-D in smokers of the main group was 2.2 times (p=0.011) higher than the control level, and in non-smokers it was 2.5 times (p=0.053). During the exacerbation, the protein level was higher by 19.7% (p=0.042). In CLBL, SP-D correlated with FEV1 (r = −0.815; p<0.001), with FVC (r = −0.822; p<0.001), with FEV1/FVC (r = −0.644; p<0.001). Conclusion. SP-D can be characterized as a specific protein for the lungs, which can be analyzed in the blood as a biomarker for early diagnosis of acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease and may reflect the severity of the disease.
 • Документ
  Comparative analysis of the prevalence of normotension and hypertension in diagnosis of arterial hypertension accordingto esc/esh (2018) and acc/aha (2017) diagnosis in people with normal glucose metabolism, prediabetes and type 2 diabetes
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Isgandar, M. A.; Gurbanov, Y. Z.; Huseynova, N. N.; Sultanova, S. S.; Mirzazade, V. A.
  The comorbidity between hypertension with diabetes leads to an increase in the risk of death and cardiovascular events by 44% and 41%, respectively, compared with 7% and 9% risks in people suffering only from diabetes and having no hypertension. Purpose. To determine the effect of the criteria for the diagnosis of hypertension proposed by ACC/AHA (2017) and ESC/ESH (2018) on the detection of this disease in people with normal carbohydrate metabolism, prediabetes and type 2 diabetes mellitus. Materials and methods. A retrospective analysis of the database of the Azerbaijan Association of Endocrinology, Diabetology and Therapeutic Training was carried out. The data of 596 examined patients were analyzed, then three main groups were formed: a group with normal carbohydrate metabolism (n=99), a group with prediabetes (n=47), a group with type 2 diabetes mellitus (n = 450). The patients included in the study were divided into 2 samples: those, who have DM2; those, who have no DM2. Including the patients in the group of with DM2 was based medical history data about the presence of DM2 and / or taking hypoglycemic drugs. Results. When applying the ACC/AHA criteria (2017), normotension (systolic blood pressure <130 mmHg and diastolic blood pressure <80 mmHg) occurred in 40.4% (95% CI 30.69%; 50.12) of the control group, while 59.6% (95% CI 49.88; 69.31) there was arterial hypertension. 14.9% of the prediabetes group (95% CI 4.60%; 25.18)% had normotension according to the same criteria, while the majority of the participants in this group – 85.1 (95% CI 74.82; 95.40)% had arterial hypertension. In the type 2 diabetes mellitus group, normotension was found in 15.8 (95% CI 12.41%; 19.15)%, and arterial hypertension – in 84.2 (95% CI 80.85; 87.59)%. Thus, arterial hypertension was statistically significantly less common in the control group than in prediabetes (p <0.01) and type 2 diabetes mellitus (p <0.001). Conclusion. Thus, in people with normal carbohydrate metabolism, prediabetes and type 2 diabetes mellitus, the use of ACC/AHA diagnostic criteria (2017) led to a statistically significantly higher incidence of hypertension than when using the criteria for the diagnosis of hypertension according to ESC/ESH (2018).
 • Документ
  The impact of working conditions on the occurrence of conjunctival and corneal diseases in modern oil industry
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Ibragimova, S. N.; Ібрагімова Сона Назим кизи
  The problem of the development of eye diseases in people employed in hazardous industries, including the oil industry, remains relevant in Azerbaijan, as the health protection of the working population is a priority. This paper presents the results of a study on the impact of the severity of working conditions in the modern oil industry of Azerbaijan on the occurrence of conjunctival and cornea diseases. The objective of the study is to assess the working environment at the enterprises of oil and gas production profile of the State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) in terms of their impact on the occurrence of eye diseases. In total, 1852 employees from 13 SOCAR enterprises, who are willing to voluntarily participate in the study, were selected by random systematic sampling. The research was conducted in 2018-2019. According to the obtained data, 55.5% of workplaces in the enterprises belong to class A (optimal working conditions). However, in such industries as “Oil Rocks” and “Siyazan Oil”, on average, 30% of workplaces belong to a high hazard class C. Conjunctival and corneal pathologies were detected in 33% of all workers during the study. There was a statistically significant difference in the character of the conjunctival and corneal diseases, depending on the severity of working conditions. The percentage of occurrence of dry eye syndrome was significant in all conditions of labour severity and ranged from 65 to 79%. The majority of participants employed in the production group of “Class C – heavy working conditions” had a high incidence of conjunctivitis of various aetiologies (18%). To reduce the occurrence of conjunctival and corneal diseases, it is recommended to adhere to preventive measures for employees working in difficult working environment.
 • Документ
  Використання малоінвазивних методів оперативного лікування внутрішньосуглобових переломів п'яткової кістки
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Годуадзе, Г. Н.; Пелипенко, Олександр Васильович; Малик, Сергій Васильович; Гончаров, Артем Володимирович; Hoduadze, H. N.; Pelypenko, O. V.; Malyk, S. V.; Honcharov, A. V.
  Вступ. Переломи п'яти становлять близько 2% усіх переломів опорно-рухового апарату та майже 60% пошкоджень передплесневого відділу стопи. За статистикою, більше 75% серед переломів є внутрішньосуглобовими. Консервативне лікування внутрішньосуглобових переломів п’яткових кіс- ток має обмежені показання та рекомендоване як альтернатива при наявності протипоказань до хірургічного. У зв’язку з високими ризиками післяопераційних ускладнень останні роки зростає кіль- кість досліджень, присвячених мінімальноінвазивним технікам оперативного лікування. Мета ро- боти - провести порівняльний аналіз ефективності лікування внутрішньосуглобових переломів п’яткової кістки з використанням малоінвазивних методик. Матеріали та методи. Проаналізовано результати лікування 33 пацієнтів (38 переломів). Пацієнти були розподілені на 2 групи, яким було виконано закриту репозицію та фіксацію спонгіозними гвинтами або малоінвазивну відкриту репо- зицію через доступ до підтаранного синусу та фіксацією пластиною з кутовою стабільністю. Ре- зультати. Були зареєстровані відмінності у оцінці больового синдрому за візуально-аналоговою шкалою, набряку прооперованого сегменту та якістю загоєння ран на користь транскутанної фік- сації гвинтами. Якість життя за шкалою The Lower Extremity Functional Scale в обох групах через 3 та 6 місяців після операції мала добру оцінку. Функціональність ділянки стоп за шкалою Foot Function Index через 3 та 6 місяців трактувалися як «добре» та «відмінно» в обох групах відповідно. Висновки. В залежності від типу внутрішньосуглобового перелому обидва малоінвазивні методи оперативного лікування складних переломів п’яткової кістки допомагають відновити анатомічні співвідношення, дозволяють запобігти значній кількості ускладнень, зменшити больовий синдром, прискорити загоєння ран, дозволяють досягти утворення косметичного післяопераційного рубця та покращити якість життя в післяопераційному періоді. Малоінвазивний остеосинтез спонгіоз- ними гвинтами за окремими критеріями оцінки ефективності має переваги перед остеосинтезом пластинами, але його застосування обмежено біомеханічними характеристиками ушкодження.
 • Документ
  Особливості лікування пацієнтів з кардіоваскулярним ризиком в умовах коморбідності
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Овчаренко, Людмила Костянтинівна; Циганенко, Ірина Володимирівна; Рустамян, Сатєнік Тігранівна; Мохначов, Олександр Володимирович; Заяць, Юлія Борисівна; Ovcharenko, L.; Tsyganenko, I.; Rustamian, S.; Mokhnachew, O.; Zaiats, Yu.
  Останнім часом багато уваги приділяється поняттю, яке в наукову спільноту ввів видатний аме-риканський лікар-епідеміолог Alvan R. Feinstein – «коморбідність» (лат. со— разом, morbus— хво-роба). В його розумінні коморбідність демонструє поєднання в одного пацієнта двох та/чи більше хронічних захворювань, які пов’язані між собою патофізіологічними механізмами, та одночасно про-являються в одного пацієнта, незалежно від ступеня активності кожного з них. Одночасно через коморбідність відбувається формування нових механізмів розвитку захворювань, розкриття дода-ткової клінічної картини та приєднання ускладнень та перебігу, які не властиві основній хворобі, із значним негативним впливом на якість і тривалість життя пацієнтiв. Серед усіх пацієнтів із ко-морбідною патологією саме пацієнти із кардіоваскулярним ризиком були та залишаються одними із найскладніших серед усіх категорій хворих. Саме та чи інша супутня патологія прогностично мо-же призвести до погіршення функціонального стану пацієнта та збільшити можливість виникнен-ня потенційно загрозливих для життя ризиків. Надання належної медичної допомоги пацієнтам із коморбідними захворюваннями потребує збільшення економічного навантаження на систему охо-рони здоров’я, яка б забезпечувала комплексну діагностичну процедуру та алгоритм лікування. З метою покращення прогнозу у пацієнтів коморбідного профілю, зменшення економічного наванта-ження на систему охорони здоров’я необхідно використовувати багатокомплексний підхід на ета-пах профілактики, діагностики та лікування основних неінфекційних захворювань, які переважно формують коморбідність.
 • Документ
  Використання індивідуальних абатментів при проведенні ортопедичного лікування конструкціями з опорою на імплантати
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Марченко, Костянтин Валентинович; Marchenko, K. V.
  На сьогоднішній день операція імплантації дозволяє отримувати передбачуваний результат при реабілітації пацієнтів частковою чи повною відсутністю зубів. Сучасні технологічні можливості дозволяють стоматологам та зубним технікам використовувати численні підходи до вибору матеріалів, шляхів виготовлення індивідуальних абатментів та їх остаточного дизайну. Однак, остаточного протоколу по вибору усіх складових конструкції поки що не існує. Метою даного дослідження був літературний огляд механічних та естетичних результатів використання індивідуальних абатментів для імплантатів при заміщенні дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями з опорою на імплантати. Було проведено літературний пошук з використанням електронної бази даних PubMed за пошуковим терміном "custom abutment". Період пошуку охоплював період з січня 2012 року по грудень 2022 року. До остаточного огляду було включено 32 статті. Огляд сучасних наукових джерел надав попередні докази того, що в більшості випадків використання індивідуальних абатментів для імплантатів надає можливість проводити передбачуване відновлення функції у пацієнтів з адентією. При цьому, в арсеналі у лікарів-стоматологів є широкий вибір матеріалів для досягнення високоестетичних результатів без значної поступки в механічних показниках робіт в порівнянні з класичними титановими абатментами. Подальша модернізація підходів до стандартизації виготовлення індивідуальних абатментів скоріше за все призведе до повсякденного використання подібних конструкцій не лише в ділянках порожнини рота де вимоги до естетики підвищені до максимум, а й до їх застосуванню в інших ситуаціях.На сьогоднішній день операція імплантації дозволяє отримувати передбачуваний результат при реабілітації пацієнтів частковою чи повною відсутністю зубів. Сучасні технологічні можливості дозволяють стоматологам та зубним технікам використовувати численні підходи до вибору матеріалів, шляхів виготовлення індивідуальних абатментів та їх остаточного дизайну. Однак, остаточного протоколу по вибору усіх складових конструкції поки що не існує. Метою даного дослідження був літературний огляд механічних та естетичних результатів використання індивідуальних абатментів для імплантатів при заміщенні дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями з опорою на імплантати. Було проведено літературний пошук з використанням електронної бази даних PubMed за пошуковим терміном "custom abutment". Період пошуку охоплював період з січня 2012 року по грудень 2022 року. До остаточного огляду було включено 32 статті. Огляд сучасних наукових джерел надав попередні докази того, що в більшості випадків використання індивідуальних абатментів для імплантатів надає можливість проводити передбачуване відновлення функції у пацієнтів з адентією. При цьому, в арсеналі у лікарів-стоматологів є широкий вибір матеріалів для досягнення високоестетичних результатів без значної поступки в механічних показниках робіт в порівнянні з класичними титановими абатментами. Подальша модернізація підходів до стандартизації виготовлення індивідуальних абатментів скоріше за все призведе до повсякденного використання подібних конструкцій не лише в ділянках порожнини рота де вимоги до естетики підвищені до максимум, а й до їх застосуванню в інших ситуаціях.
 • Документ
  Переваги методу ділової гри при викладанні дисципліни «Інфекційні хвороби» майбутнім лікарям-стоматологам
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Марченко, Олена Геннадіївна; Марченко, Костянтин Валентинович; Ваценко, Анастасія Ігорівна; Полторапавлов, Володимир Анатолійович; Здор, Олег Іванович; Marchenko, O. H.; Marchenko, K. V.; Vatsenko, A. I.; Poltorapavlov, V. A.; Zdor, O. I.
  Стоматологія як спеціальність належить до професій з високим ризиком професійного зараження інфекційними захворюваннями. Знання клінічного перебігу цих захворювань може суттєво допомогти у діагностичному процесі та сприяти своєчасному виявленню хвороби і зниженню ризику передачі в стоматологічному кріслі. Навчання майбутніх лікарів-стоматологів на сучасному етапі потребує використання інноваційних методів викладання, спрямованих на формування в студентів творчого й критичного мислення, зокрема методу ділової гри. Тому метою статті було покращити фахові компетенції студентів-стоматологів шляхом впровадження методу ділової гри при вивченні дисципліни «Інфекційні хвороби». У статті наведено сучасні підходи викладання дисципліни для майбутніх стоматологів з метою покращення фахових компетенцій та практичних навичок при роботі з пацієнтами. Використання ділової гри надає можливість кожному студенту відпрацювати алгоритм дій у відповідності до обраної клінічної ситуації, виявити помилки у роботі з хворим чи використанні стоматологічного інструментарію, що є важливим у запобіганні поширення внутрішньолікарняних інфекцій та сприяє формуванню професійних вмінь і навичок майбутнього лікарястоматолога. Впровадження зазначеного методу викладання спрямоване на підвищення якості знань студентів-стоматологів щодо клінічної картини інфекційних хвороб, допоможе у формуванні лікарської настороги щодо діагностики інфекційних захворювань за ураженнями слизової оболонки, шляхів реалізації епідемічного процесу в стоматологічному кріслі, інфекційного контролю та заходів специфічної профілактики інфекційних захворювань. Отже, участь студентів у навчальній діловій грі дає можливість покращити фахові компетенції майбутніх стоматологів, що є необхідними в професійній діяльності лікаря
 • Документ
  Сучасні можливості УЗД у діагностиці невроми Мортона
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-01) Дудник, Тетяна Анатоліївна; Почерняєва, Вікторія Федорівна; Васько, Лариса Миколаївна; Dudnyk, T. A.; Pochernyayeva, V. F.; Vasko, L. M.
  Близько 60 % здорових людей хоча б раз у житті скаржилися на біль у передньому відділі стопи, що розцінювалося як неврома Мортона. За даними багатьох авторів ультразвукове дослідження є одним з провідних методів діагностики стану м’якотканинних структур стопи, тому використання такого методу діагностики суттєво допомагає визначити характер та об’єм патологічного стану і допомагає дати відповідь на питання про те чи необхідне хірургічне втручання Мета. Вивчити можливості ультрасонографії та систематизувати ультразвукові критерії невроми Мортона із застосуванням двовимірного режиму, кольорового і енергетичного допплерівського картування, функціональної ультрасонографії. Матеріали та методи. Проведено аналіз результатів ультразвукових досліджень м’якотканинних структур стопи у 26 осіб, що звернулись з приводу скарг на болі в проекції 3-4 плеснефалангових суглобів стоп. Оцінювалися такі ехографічні дані: однорідність, ехогенність, цілісність м’яких тканин міжплесневих проміжків та сухожилків згиначів пальців, наявність випоту в суглобових сумках і сухожильних піхвах, кількість судинних сигналів в зоні ураження при енергетичному допплерівському картуванні. Результати і обговорення. У контрольній групі пацієнтів при аналізі ультрасонографії були виявлені такі ознаки: контур кортикального шару плесневих кісток представлений гіперехогенною лінією з чіткою акустичною тінню за нею у всіх випадках (100%); над поверхнями кісток локуються сухожилки згиначів пальців стопи (100%); у міжплесневих проміжках у 100% випадків об'ємних утворень виявлено не було; ширина міжплесневих проміжків у всіх випадках (100%) склала 5,0-9,0 мм. У основній групі пацієнтів при аналізі ультрасонографії були виявлені такі структурні зміни: контур кортикального шару плесневих кісток представлений гіперехогенною колоподібною лінією з чіткою акустичною тінню за нею у 8 випадках (30,7%), у 18 випадках (69,3%) контур кортикального шару був нерівний з нечіткою акустичною тінню; сухожилки згиначів пальців стопи у 16 випадках (61,5%) були зниженої ехогенності, неоднорідної структури; об’ємні утворення у 24 випадках (92,3%) були виявлені у міжплесневих проміжках III-IV пальців стопи та у 2 випадках (7,7%) у міжплесневих проміжках II-III пальців стопи; ширина міжплесневих проміжків у місці локації об’ємного утворення у всіх випадках (100%) склала 10,0-15,0 мм. Висновки. Таким чином, на сучасному етапі простота проведення ультразвукового дослідження, його доступність, неінвазивність, відсутність іонізуючого випромінювання, можливість динамічного спостереження та висока інформативність при оцінці великогомілкового нерва ставлять його на перший план у діагностичному алгоритмі виявлення невроми Мортона.
 • Документ
  Емоксипін: перспективи використання для запобігання раннім променевим реакціям при проведенні радіотерапії у хворих на рак молочної залози
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-01) Почерняєва, Вікторія Федорівна; Васько, Лариса Миколаївна; Дудник, Тетяна Анатоліївна; Pocherniaeva, V. F.; Vasko, L. M.; Dudnyk, T. A.
  Згідно світовим статистичним даним частота місцевих променевих реакцій складає в середньому 10% від загальної кількості пацієнтів, які отримували радіотерапію. Відсутність профілактичних заходів до їх виникнення може призвести до переходу променевих реакцій до променевих ушкоджень здорових тканин, що не тільки вплине на якість життя хворих, які вилікувались від злоякісних пухлин, іноді призводячи до їх інвалідності, але і часто є причиною летальних наслідків. Авторами даної роботи розроблена рецептура мазі на основі емоксипіну, засобу, який має цілеспрямовану дію на судини. Метою дослідження було підвищення ефективності лікування пацієнтів, які підлягають проведенню місцевої радіотерапії, шляхом застосування 1% мазі емоксипінової. Матеріал та методи. Проведене спостереження за 29 хворих на рак молочних залоз, які підлягали проведенню ад'ювантної променевої терапії згідно стандартів діагностики і лікування онкологічних хворих. Результати та їх обговорення. Превентивне використання 1% мазі емоксипінової за годину до опромінення та через 1-у та 2 години після сеансу радіотерапії попередило виникнення ранньої місцевої променевої реакції у 25% пацієнток проти 63% при превентивному використанні метилурацилової мазі. Мазь знижує реактивний синдром, судинну реакцію та має знеболюючу дію. Висновки. Даний підхід дозволяє попередити перехід променевих реакцій у променеве ушкодження, що має значну економічну ефективність, так як виключає подальше терапевтичне лікування променевих уражень з використанням дороговартісних лікарських засобів та підвищує ефективність консервативної терапії.
 • Документ
  Пробіотик як фактор підвищення колонізаційної резистентності порожнини рота
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Лобань, Галина Андріївна; Ганчо, Ольга Валеріївна; Петрушанко, Тетяна Олексіївна; Мошель, Тетяна Миколаївна; Loban, G. A.; Нancho, О. V.; Petrushanko, Т. О.; Moshel, T. М.
  Колонізаційна резистентність входить у першу лінію оборони організму від вторгнення чужорідних агентів. Тому так важливо підтримувати цей фронт за рахунок поповнення власного мікробіому стабілізуючими представниками, які містяться в пробіотиках. Генералізований пародонтит є одним з поширених наслідків порушення колонізаційної резистентності слизової оболонки порожнини рота і використання пробіотика може бути перспективним напрямком його комплексної терапії. Метою дослідження стало вивчення впливу пробіотика «Лацидофіл форте» на колонізаційну резистентність слизової оболонки ротової порожнини в процесі комплексного лікування хронічного генералізованого пародонтиту різного ступеня тяжкості. Згідно мети були проведені загальноприйняті стоматологічні клінічні, параклінічні та мікробіологічні дослідження у 18 пацієнтів із хронічним генералізованим пародонтитом віком від 45 до 65 років. Проводили скринінгову оцінку колонізаційної резистентності слизової оболонки ротової порожнини. Метод заснований на підрахунку кількості адгезованих стрептококів у зіскрібку з букального епітелію. Рахували середню кількість оральних стрептококів, що були адгезовані на одному букальному епітеліоциті для визначення адгезивного числа. Адгезивний індекс виявляли як відсоток букальних епітеліоцитів, які адгезували більше 10 оральних стрептококів. Показник колонізаційної резистентності визначали у балах. Пародонтальний статус об’єктивізували на основі визначення гінгівального індексу РМА за Parma, індексу кровоточивості ясенної борозни за Мюллеманом. Стан гігієни порожнини рота оцінювали за показником індексу Федорова-Володкіної. Мікробіологічні дослідження включали визначення кількості колонієутворюючих одиниць мікроорганізмів пародонтальних кишень пацієнтів. Проведені нами дослідження дозволили зробити наступні висновки. Розвиток хронічного генералізованого пародонтиту супроводжується зниженням колонізаційної резистентності слизової оболонки порожнини рота, застосування Лацидофіла форте призводить до підвищення колонізаційної резистентності ротової порожнини, особливо значно на 10-й день лікування. Застосування пробіотика при лікуванні хворих на генералізований пародонтит сприяє зменшенню явищ симптоматичного гінгівіту. Після проведення курсу лікування із застосуванням препарату «Лацидофіл форте» у вмісті пародонтальних кишень зменшується загальна кількість мікроорганізмів, кількість анаеробних бактерій та збільшується кількість грампозитивних паличкоподібних мікроорганізмів.
 • Документ
  Студентська олімпіада як інтерактивна методика підвищення якості підготовки студентів на кафедрі гістології, цитології та ембріології
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Шепітько, Володимир Іванович; Борута, Наталія Володимирівна; Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Рудь, Марія Володимирівна; Левченко, Ольга Анатоліївна
  У статті розглядається напрями організації однієї із форм позааудиторної роботи – студентські олімпіади, які організовує кафедра гістології, цитології та ембріології Полтавського державного медичного університету. Студентська олімпіада – один із видів наукових заходів для студентів. За своєю структурою олімпіада як науковий захід у вузі може бути предметною або тематичною. Обидва види олімпіад є творчим змаганням студентів. Олімпіада з дисципліни проводиться з метою перевірки теоретичних знань студентів з певної дисципліни та спрямована на вирішення певних практичних завдань. Адже перші роки навчання студентів в будь-якому вузі вважається по праву найскладнішим як для студентів, так і для педагогів, через адаптаційні процеси до нових навчальних дисциплін і умов навчання. Студентські олімпіади є універсальним засобом розвитку творчих здібностей студентів, активізації їх навчально-пізнавальної діяльності та підвищення якості підготовки фахівців, інтенсифікації та вдосконалення навчального процесу. Всеукраїнські студентські олімпіади – це не лише змагання, вони включають крім змагальної частини, знайомство учасників, культурно-пізнавальну програму. Послідовність заходів та завдань відповідає етапам розвитку групи: 1) знайомство (самопрезентація команд-учасників); 2) продуктивна діяльність (взаємодія в рамках трьох турів олімпіади) та 3) осмислення отриманого досвіду, прощання (під ведення підсумків олімпіади, обмін враженнями, надання зворотного зв'язку, обмін контактною інформацією). Обговорення організації на кафедрі гістології, цитології та ембріології Полтавського державного медичного університету проведення студентської олімпіади на рівні дисципліни допомагає мотивувати студентів та підвищити зацікавленість студентів у досліджуваній дисципліні, покращення та удосконалення своїх знань з даного предмету. Олімпіада є універсальним засобом розвитку творчих здібностей студентів, активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів та підвищення якості підготовки фахівців, інтенсифікації та вдосконалення навчального процесу.
 • Документ
  Мультимедійні навчальні системи в освітньому процесі кафедри гістології, цитології та ембріології
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Лисаченко, Ольга Дмитрівна; Шепітько, Володимир Іванович; Борута, Наталія Володимирівна; Пелипенко, Лариса Борисівна; Вільхова, Олена Вікторівна
  Сучасні комп'ютерні технології направлені на покращення якості освітнього процесу, оперативність й ефективність надання навчальної інформації, структурування та систематизацію теоретичних й практичних знань, умінь та навичок. Гістологія, цитологія та ембріологія є фундаментальною дисципліною, яка базується на вивченні структурної організації клітин, тканин та органів. Комплексний інноваційний підхід до викладання дисципліни полягає в мультимедійному забезпеченні лекцій та практичних занять з візуалізацією тканинних та клітинних структур на електронно-мікроскопічному, світлооптичному та молекулярному рівнях; демонстрації мікроскопічних препаратів за допомогою відеосистем; поточних, підсумкових та заключних контролях знань шляхом комп'ютерного тестування. Новітні технології навчання допомагають задіяти графічну та аудіовізуальну інформацію, що сприяє залученню всіх органів сприйняття студентів-медиків та інтенсифікації навчального процесу в цілому. Великою популярністю у здобувачів освіти користується база цифрових зображень гістологічних препаратів при різних ступенях збільшення, яка застосовується при читанні лекцій, на практичних заняттях та під час самопідготовки. Мультимедійні навчальні системи направлені на удосконалення методів навчання, підвищення якості освіти, формування особистості здобувача, розвиток його світогляду та інтелекту. Вони включають мультимедійне забезпечення лекцій та практичних занять, самостійної роботи при підготовці до занять, змістовних модулів, контролю практичних навичок, іспиту з дисципліни, ліцензійного іспиту «Крок 1» з візуалізацією тканинних і клітинних структур.
 • Документ
  Комплексний підхід до професійного спрямування здобувачів освіти при викладанні медичної біології
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Рябушко, Олена Борисівна; Клепець, Олена Вікторівна; Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна; Кінаш, Оксана В'ячеславівна; Григоренко, Альона Сергіївна; Riabushko, O. B.; Klepets, O. V.; Ulanovska-Tsyba, N. A.; Kinash, O. V.; Hryhorenko, A. S.
  Перед системою вищої, і зокрема, медичної освіти стоїть завдання не лише передати необхідну суму знань, підготувати компетентних фахівців, а й сформувати у здобувачів освіти стійкі орієнтири на громадянські цінності та глибокі морально-етичні принципи. В умовах сьогодення вища медична освіта повинна не лише забезпечувати високоякісну підготовку кваліфікованих спеціалістів, а й бути провідником реформування галузі охорони здоров’я і реалізації соціальних пріоритетів держави. Саме тому підвищення якості освіти у медичних вишах є ключовим завданням науково- педагогічних працівників, що вимагає постійного вдосконалення ефективності організації й інформатизації навчального процесу, упровадження передових наукових розробок та технологій у практику викладання, забезпечення високого професіоналізму викладачів, створення сучасного навчально-методичного забезпечення дисциплін медико-біологічного та медичного циклів.
 • Документ
  Проблема захворюваності на гострі кишкові інфекції у дітей в період воєнного часу в Україні
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Пікуль, Катерина Вікторівна; Шаєнко, Златослава Олексіївна; Муравльова, Оксана Василівна; Ільченко, Валентина Іванівна; Геращенко, Наталія Григорівна; Pikul, K. V.; Shayenko, Z. O.; Muravlоva, О. V.; Ilchenko, V. I.; Gerashchenko, N. G.
  Актуальність даної патології на сьогодні обумовлена підвищеною захворюваністю дітей на гострі кишкові інфекції. Мету нашої роботи склав аналіз сучасних поглядів на діагностику та лікування гострих кишкових інфекцій у дітей в період воєнного часу в Україні. Матеріали і методи: проаналізовано дані наукової літератури з використанням бібліосемантичного методу дослідження та запропоновано клінічний випадок історії хвороби, що викликав на початковому етапі у лікарів деякі труднощі. Результати дослідження та їх обговорення. Спектр можливих етіологічних агентів людини продовжує розширюватися при виявленні невідомих раніше вірусів. Викликані ними захворювання менш вивчені, оскільки їх виявлення проводили переважно в рамках наукових досліджень. Найчастішими збудниками кишкових інфекцій є ротавіруси, ентеровіруси, аденовіруси, коронавіруси. Епізоди захворюваності на гострі діарейні хвороби в країнах Європи у дітей до 3 років відмічали до 2 разів на рік, але в країнах з обмеженими ресурсами чи військовими діями, в середньому до 6 разів рік (зокрема в Україні на 2022 рік). Війна призвела до зростання вірусної етіології та збільшення частки дітей з вторинними бактеріальними ускладненнями, а відповідно і збільшилась частка використання антибактеріальних засобів. Найпоширенішою нозологією шлунково-кишкового тракту став гострий гастроентероколіт, що характеризувався будь-яким поєднанням діареї, лихоманки, блювання та болю в животі. Діарея – друга провідна причина дитячої смертності в світі, особливо в країнах де є військові конфлікти чи низький соціальний рівень життя. Автори наводять приклад клінічного випадку дівчинки, 2018 року народження, яка лікувалась у дитячому інфекційному відділенні влітку 2022р. та відносилась до вимушено переселених осіб через військові дії. Виділення та ідентифікація збудника зазвичай займає не менше 48 годин, а отже і можливість вибору терапії знижується. Вірусологічні дослідження в рутинній практиці малодоступні через високу вартість досліджень. Тому необхідно зазначити, що існує імунопрофілактика, зокрема ротавірусної інфекції. В світі з 2006 року запроваджена вакцинація в понад 100 країнах, що дало змогу суттєво зменшити рівень захворюваності серед дітей до 2 років. В Україні зареєстровано дві вакцини проти ротавірусу. Перша – застосовується 2 дозами у віці від 6 до 24 тижнів, а друга – у віці від 6 до 32 тижнів. Захист від тяжкого ротавірусного гастроентериту складає приблизно 90-95%. Але в нашій країні дана вакцинація поки що не внесена в календар обов’язкових щеплень. Автори наводять приклад клінічного випадку дівчинки, яка лікувалась у дитячому інфекційному відділенні 1МКЛ м. Полтава влітку 2022 року. Висновок. Таким чином, гострі кишкові інфекції у дитячому віці являть собою складний патологічний процес. Лікування повинне бути своєчасним, комплексним і обгрунтованим з етіопатогенетичної точки зору.
 • Документ
  Цукровий діабет та психоемоційне напруження в умовах воєнного стану
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Муравльова, Оксана Василівна; Muravlova, O. V.
  Цукровий діабет є найбільш поширеною ендокринною патологією, що виявляє виражену тенденцію до зростання. Вплив психоемоційного напруження на перебіг цукрового діабету має дуже суттєве значення. У звичайних ситуаціях хворі на діабет мають до чотирьох разів вищу поширеність депресії та тривоги при порівнянні з людьми без діабету. В умовах воєнного стану у пацієнтів з цукровим діабетом існує занепокоєння з приводу потенційного дефіциту життєво важливих медикаментів для лікування діабету та емоційного ефекту, притаманного самій ситуації навкруги. В середині цієї соціально-гуманітарної кризи, знаходяться пацієнти, які мають хронічні захворювання, що погіршуються кожної миті, піднімаючи побоювання щодо власного життя. Для людей, які живуть з хворобою, як діабет, обмежений доступ до необхідних медичних ресурсів є ще більш небезпечним. Це стає повним сценарієм для неминучої психологічної катастрофи. Наслідки військового конфлікту мають потенціал для впливу на психоемоційний стан. Самоконтроль та вміння пацієнта вчасно надати собі допомогу набуло особливої цінності. На кафедрі ендокринології з дитячими інфекційними хворобами Полтавського державного медичного університету було проведено анкетування, яке дозволило виявити психологічний стан пацієнтів з цукровим діабетом. Були проведені обстеження 78 респондентів з цукровим діабетом 1 та 2 типу, які знаходились на стаціонарному лікуванні в ендокринологічному відділенні. Запропонована анкета включала в себе запитання з Мінесотського багатопрофільного особистого опитувальника за Дж.Тейлор (1953). Респондентам пропонували швидко відповісти на 50 запитань, які мали визначення – «так» чи «ні». Кожна відповідь, яка співпадала з ключем опитувальника була оцінена в один бал. Сумарна оцінка загальної тривожності складалась з соматичної, соціальної та нейрогенної напруги. Тестування допомогло оцінити індивідуальні психологічні особливості хворих на цукровий діабет. Це дало змогу створити основу персоніфікованого підходу до лікування.
 • Документ
  Стимулювання пізнавального інтересу та мотивації до навчання як засіб підвищення якості підготовки майбутніх лікарів-стоматологів
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-03-13) Яценко, Ігор Володленович; Іваницька, Олена Сергіївна; Локес, Катерина Петрівна; Гаврильєв, Віктор Миколайович; Yatsenko, I. V.; Ivanytska, O. S.; Lokes, K. P.; Havryliev, V. M.
  Одним із найбільш важливих факторів підвищення ефективності сучасного освітнього процесу є підтримка постійної зацікавленості студентів до здобуття нових знань та навичок. На думку авторів, з метою формування стійкого пізнавального інтересу до оволодіння майбутньою професією в процесі вивчення клінічних дисциплін з успіхом може бути використано знайомство здобувачів освіти з життєвим шляхом видатних вчених та талановитих лікарів минулого. Метою роботи є удосконалення методики викладання теми «Постійна (лікувальна) іммобілізація при пошкодженнях кісток лицевого черепа», що розглядається під час вивчення Модуля 4 «Травматологія щелепнолицевої ділянки». Матеріали та методи. Проведено пошук і вивчення публікацій із зазначеної проблематики у бібліотечних джерелах та пошукових системах. Результати дослідження. При вивченні теми «Постійна іммобілізація при пошкодженнях кісток лицевого черепа» в курсі хірургічної стоматології варто наголосити на тому, що до початку Першої світової війни (1914-1918 рр.) медики марно намагалися знайти оптимальне вирішення проблеми лікування переломів щелеп. Та розв’язання цього питання було здійснено одним із зубних лікарів Київського військового шпиталю Северином Тігерштедтом. Лікар запропонував при переломах нижньої щелепи застосовувати гнуті дротяні назубні шини. Його ідея виявилась простою у виконанні, але надзвичайно ефективною. Наразі вже більше ста років його революційний винахід з успіхом застосовується щелепнолицевими хірургами для ортопедичного лікування переломів нижньої щелепи. Таким чином, аналізуючи досвід проведення практичних занять з хірургічної стоматології у контексті ознайомлення здобувачів освіти із життям та науковими здобутками корифеїв щелепно-лицевої хірургії можна стверджувати, що подібний підхід дозволяє викликати зацікавленість студентів, підтримувати їх постійну увагу та сприяє вихованню гармонійної особистості майбутнього спеціаліста з широким світоглядом.