Особливості формування професійного становлення іноземних студентів під час вивчення дисципліни «Анатомія людини»

Анотація

Доведено, що активне залучення іноземних громадян до навчання в академії і як результат - відмінна підготовка медичних працівників високого кваліфікаційного рівня - запорука підвищення конкурентоспроможності Української медичної стоматологічної академії на міжнародному рівні. Висвітлені питання вдосконалення викладання анатомії людини іноземним студентам та розкриті шляхи оптимізації навчального процесу і якісної підготовки майбутніх фахівців в умовах реформування вищої медичної освіти; The article shows that active involvement of foreign citizens in the Academy, and, as a result, excellent training of medical staff of high qualification level is appropriate for increasing the competitiveness of the Ukrainian Medical Stomatological Academy at the international level. The paper highlights the issues of improving the teaching of human anatomy to foreign students and the ways of optimizing the educational process and qualitative training of future specialists in the context of the reform of higher medical education; Доказано, что активное привлечение иностранных граждан к обучению в академии и как результат - отличная подготовка медицинских работников высокого квалификационного уровня уместно для повышения конкурентоспособности Украинской медицинской стоматологической академии на международном уровне. Освещены вопросы совершенствования преподавания анатомии человека иностранным студентам, раскрыты пути оптимизации учебного процесса и качественной подготовки будущих специалистов в условиях реформирования высшего медицинского образования.

Опис

Ключові слова

освіта у вищих медичних закладах, анатомія, морфологія, формування клінічного мислення, education in higher medical institutions, anatomy, morphology, formation of clinical thinking, образование в высших медицинских учреждениях,, анатомия, морфология, формирование клинического мышления

Бібліографічний опис

Свінцицька Н. Л. Особливості формування професійного становлення іноземних студентів під час вивчення дисципліни «Анатомія людини» / Н. Л. Свінцицька, В. Г. Гринь, А. Л. Каценко // Актуальні питання медичної (фармацевтичної) освіти іноземних громадян: проблеми та перспективи : навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Полтава, 22 листопада, 2018 р.) : збірник статей. – Полтава, 2018. – С. 81–83.