Research on the relationship between the severity of the course of psoriasis and metabolic syndrome and the level of indicators of systemic inflammation

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

In patients with moderate psoriasis with concomitant metabolic syndrome, the indicators of general clinical and biochemical blood tests and carbohydrate and lipid metabolism were determined, and indicators of systemic inflammation were assessed by the level of susceptible C-reactive protein, ceruloplasmin, interleukin-6 and tumor necrosis factor-α. A laboratory study found that in patients with moderate psoriasis with concomitant metabolic syndrome, an important role is played by the systemic inflammatory process, which is accompanied by the development of insulin resistance, impaired lipid and nitrogen metabolism, and regulation of vascular tone. Furthermore, an increase in the intensity of systemic inflammation is accompanied by an increase in skin lesions, an increase in systolic blood pressure, and a violation of lipid and carbohydrate metabolism.
У хворих на псоріаз середнього ступеня тяжкості з супутнім метаболічним синдромом визначали показники загальноклінічного та біохімічного аналізів крові та вуглеводно-ліпідного обміну, а також показники системного запалення – за рівнем чутливого С-реактивного білка, церулоплазміну, інтерлейкіну-6 та фактор некрозу пухлини-α. Лабораторним дослідженням встановлено, що у хворих на псоріаз середньої тяжкості з супутнім метаболічним синдромом важливу роль відіграє системний запальний процес, який супроводжується розвитком інсулінорезистентності, порушенням ліпідного та азотистого обміну, регуляції тонусу судин. Крім того, збільшення інтенсивності системного запалення супроводжується збільшенням ураження шкіри, підвищенням систолічного артеріального тиску, порушенням ліпідного та вуглеводного обміну.

Опис

Ключові слова

psoriasis, metabolic syndrome, systemic inflammation, dyslipidemia, insulin resistance, псоріаз, метаболічний синдром, системне запалення, дисліпідемія, інсулінорезистентність

Бібліографічний опис

Research on the relationship between the severity of the course of psoriasis and metabolic syndrome and the level of indicators of systemic inflammation / Ya. Yemchenko, I. Kaydashev, K. Ishcheykin, O. Bezeha // Світ медицини та біології. – 2023. – № 1 (83). – С. 61–67.