Порівняльна характеристика щільності тяжів пучкової та сітчастої зон надниркових залоз білих щурів на тлі центральної тестостеронової блокади

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Доведено, що гонадотропін-рилізинг-гормон є важливим регулятором гіпоталамо-гіпофізарногонадної осі та аналоги його агоністів і антагоністів є ефективними у лікуванні захворювань чоловічої та жіночої статевої систем. Особливу увагу клініцисти надають вивченню активності біохімічних регуляторів у структурах гіпоталамо-гіпофізарно-адренокортикальної системи на тлі введення деяких медикаментів, таких як метанандаміду, дапагліфлозину, триптореліну ацетату та інших. Тому дослідження реактивних змін пучкової та сітчастої зон надниркових залоз на тлі центральної депривації тестостерону шляхом введення «Дифереліну», що є синтетичний аналогом гонадотропін-рилізинг гормону, дозволить на мікроскопічному рівні довести взаємозв’язок чоловічих гонад, зон кіркової речовини надниркових залоз та гіпоталамусу. Метою дослідження було вивчення щільності тяжів пучкової та сітчастої зон надниркових залоз білих шурів на тлі пригнічення синтезу тестостерону на 1, 3, 6 та 9 місяць дослідження. Матеріали та методи. Було досліджено надниркові залози 50 білих щурів самців, що були розподілені на 5 груп: 1 група – 10 інтактних щурів та 2, 3, 4 та 5 групи по 10 щурів, яким було введено препарат «Диферелін» та забір досліджуваного матеріалу здійснювався на кінець 1, 3, 6 та 9 місяців експерименту. Результати дослідження та їх обговорення. Кількісний склад кортикостероцитів досліджуваних ділянок ПЗ та СЗ в усі терміни експерименту відображав показник щільності (ПЩ) тяжів досліджуваних зон у ділянці середня площа якої складала 36422,511±2082,09 мкм². Провівши дані морфометричні дослідження показників щільності ПЗ та СЗ кіркової речовини надниркових залоз, візуалізувавши результати у вигляді таблиці та діаграми можна виявити основні терміни розвитку реактивних змін надниркових залоз на тлі центральної депривації тестостерону. Висновки. Посилення реактивності кортикостероцитів пучкової зони з 1 місяця експерименту з піковим значенням на 6 місяць доводить участь даної зони у стресових реакція на тлі центральної депривації тестостерону. Значне суттєве збільшення паренхіматозного компоненту сітчастої зони з 3 по 6 місяць свідчить про компенсаторну активацію кортикостероцитів у відповідь на тестостеронову блокаду.
Gonadotropin-releasing hormone has been proven to act as an important regulator of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis. Analogues of its agonists and antagonists are effective in the treatment of diseases of the male and female reproductive systems. Clinicians pay special attention to the study of the activity of biochemical regulators in the structures of the hypothalamic-pituitary-adrenocortical system under the administration of different medications, for instance, methanandamide, dapagliflozin, triptorelin acetate, and others. Knowing reactive changes in the fascicular and reticular zones of the adrenal glands under central testosterone deprivation by administering "Diferelin", a synthetic analogue of gonadotropin-releasing hormone enables to demonstrate the relationship between the male gonads, cortical zones of the adrenal glands and hypothalamus at the microscopic level. The purpose of this study is to investigate the density of cords in the fascicular and reticular zones of the adrenal glands of white rats under central testosterone blockade in 1, 3, 6, and 9 month periods of the experiment. Results and discussion. For the entire duration of the experiment the quantitative composition of corticosterocytes in the studied areas of the fascicular zone (FZ) and reticular zone (RZ) reflected the density index (DI) of the cords of the studied zones in the area with average index of 36422.511±2082.09 μm². Morphometric study of the density of the adrenal medulla and cortical substance enabled to identify the main terms of the development of reactive changes in the adrenal glands under central testosterone deprivation. Conclusion. Increased reactivity of corticosterocytes in the fascicular zone from the 1st month of the experiment with the peak value at the 6th month proves the participation of this zone in the stress response under central testosterone deprivation. A significant increase in the parenchymal component of the reticular zone from 3 to 6 months indicates a compensatory activation of corticosteroids in response to testosterone blockade.

Опис

Ключові слова

депривація тестостерону, кіркова речовина, реакція кортикостероцитів, пучкова зона, сітчаста зона, надниркова залоза, testosterone deprivation, fascicular zone, reaction of corticosterocytes, reticular zone, adrenal cortex, adrenal gland

Бібліографічний опис

Скотаренко Т. А. Порівняльна характеристика щільності тяжів пучкової та сітчастої зон надниркових залоз білих щурів на тлі центральної тестостеронової блокади / Т. А. Скотаренко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2022. – Т. 22, вип. 3–4 (79–80). – С. 165–168.