Актуальні проблеми термінознавства та перекладознавства

Анотація

Ця стаття присвячена актуальним проблемам у галузі термінознавства та перекладознавства. Автори досліджують теоретичні та практичні аспекти термінології та перекладу, звертаючи увагу на сучасні виклики і тенденції. В статті розглядаються питання стандартизації термінології, методів перекладу спеціалізованих текстів, а також впливу культурних особливостей на процес перекладу. Дослідження, представленіу статті, сприяють поглибленню розуміння важливості термінознавства та перекладознавства в сучасному інформаційному суспільстві.
This article is devoted to current problems in the field of terminology and translation studies. The authors explore theoretical and practical aspects of terminology and translation, paying attention to modern challenges and trends. The article examines issues of standardization of terminology, methods of translation of specialized texts, as well as the influence of cultural features on the translation process. The research presented in the article contributes to the deepening of the understanding of the importance of terminology and translation studies in the modern information society.

Опис

Ключові слова

практична термінологія, спеціалізований переклад, інформаційне суспільство, practical terminology, specialized translation, information society

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми термінознавства та перекладознавства / К. Ю. Прилуцький, К. В. Пікуль, В. І. Ільченко, О. В. Муравльова, З. О. Шаєнко, І. Л. Дворник // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 22–24 листопада 2023 р. – Полтава, 2024. – С. 310–315.