Вісник проблем біології і медицини, Випуск 2, Том 2 (151)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 33
 • Документ
  Організація кардіоінтервенційного втручання в Полтавській області
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Оксак, Григорій Анатолійович; Oksak, G. A.
  При лікуванні пацієнтів, у яких виявлено інфаркт міокарда, дуже важливе значення має час. Служба швидкої медичної допомоги повинна бути чітко злагоджена в роботі та завжди на готовності. У статті проаналізовано своєчасність та якість надання екстреної медичної допомоги на другому і третьому рівнях охорони здоров’я. Для збереження життєздатності міокарда і найшвидшого відновлення його функцій необхідно мінімізувати всі фактори затримки початку адекватної реперфузійної терапії, починаючи з догоспітального етапу і закінчуючи катетеризаційною лабораторією. Якщо врахувати, що служба швидкої медичної допомоги більшості областей України має переважаюче число самостійно виїжджаючих фельдшерських бригад і не має також необхідної кількості автомобілів типу С, проблема своєчасної екстреної медичної допомоги на другому і третьому рівнях охорони здоров’я залишається актуальною, що вимагає невідкладного рішення з урахуванням існуючої економічної ситуації.
 • Документ
  Аналіз показників пролікованих учасників операції об’єднаних сил серед населення Кременчуцького району Полтавської області
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Гавловський, Олександр Данилович; Gavlovsky, O. D.
  Проаналізовано результати пролікованих учасників операції об’єднаних сил у 2016 році 341 людина, у 2017 – 499 чоловік і у 2018 році 629 людей. Абсолютний приріст склав 288 пацієнтів, темп приросту – 84,5 %. Доведено, що за вказаний період найбільш часто зустрічається патологія, встановлена як основний діагноз у пацієнтів – це ураження нервових корінців та сплетінь – 42 %, дорсалгії – 17 %, наслідки інфаркту мозку – 14,6 %. Мабуть, негативні фактори навколишнього середовища для обстеженої групи пацієнтів є і детермінуючими, і модифікуючими, так як серед пацієнтів є хворі як з дебютом захворювання, так і з хронічними формами захворювань, які тривалий час протікають. Рекомендується враховувати факт і тривалість перебування військовослужбовців на територіях з високим рівнем впливу негативних факторів середовища для формування груп ризику по нозологічним формам захворювань
 • Документ
  Взаємозв’язок акушерських ускладнень з метаболічними порушеннями у жінок з ожирінням різного ступеня
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Тарасенко, Костянтин Володимирович; Tarasenko, K. V.
  Аналіз взаємозв’язку метаболічних змін з акушерською патологією свідчить про участь порушень обміну вуглеводів у збільшенні частоти невиношування вагітності, плацентарної дисфункції, порушенні біоценозу пологових шляхів у жінок з ожирінням І ступеня, зростанні ролі гіпертригліцеридемії та гіперліпопротеїнемії ІV типу у вагітних з більш тяжким ІІ ступенем ожиріння. У жінок з морбідним ожирінням ІІІ ступеня зростання кількості взаємозв’язків порушень обміну вуглеводів та проатерогенних змін з розвитком дистресу плода під час вагітності та з асфіксією новонароджених знаходить пояснення в погіршенні енергетичного забезпечення їх організму
 • Документ
  Квантовая терапия в лечении больных с атрофией миокарда при коморбидной патологии (хронической обструктивной болезни легких в сочетании с метаболическим синдромом)
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Боряк, Віктор Петрович; Boriak, V. P.
  Досліджено зміну легеневого кровотоку у 28 хворих з хронічними обструктивними захворюваннями легень (ХОЗЛ) в поєднанні з метаболічним синдромом і ознаками атрофії міокарда (згідно з даними ЕКГ і ехокардіоскопії) при лікуванні надсудинним лазерним опромінюванням крові (НЛОК). Виявлено достовірне поліпшення показників легеневого кровотоку у цих хворих згідно даних реопульмонографії при лікуванні НЛОК.
 • Документ
  Роль інсулінорезистентності в розвитку ендотеліальної дисфункції при есенціальній артеріальній гіпертензії у пацієнтів молодого віку
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Іваницька, Тетяна Анатоліївна; Казаков, Юрій Михайлович; Гумінський, Юрій Йосипович; Ivanytska, T. A.; Kazakov, Yu. M.; Guminsky, Ju. I.
  Інсулінорезистентність розглядається як порушена біологічна відповідь периферичних тканин організму на вплив ендогенного або екзогенного інсуліну. Ендотеліальна дисфункція характеризується переважанням вазоконстрикції, адгезією лейкоцитів, готовністю до тромбоутворення. Відповідно до сучасних поглядів, поряд з дисліпідемією, оксидативний стрес, ендотеліальна дисфункція і запалення являють собою основу розвитку і прогресування атеросклерозу, що є основним патогенетичним фактором розвитку серцево-судинних захворювань. Ендотеліальна дисфункція стоїть на перетині двох найбільших епідемій цивілізації – ессенціальної гіпертензії та метаболічного синдрому, основною ознакою якого є інсулінорезистентність. Роль інсулінорезистентності в розвитку ендотеліальної дисфункції досі залишається суперечливою, тому існує необхідність подальшого вивчення цієї проблеми, особливо серед пацієнтів молодого віку, що страждають на артеріальну гіпертензію.
 • Документ
  Сучасні підходи до фармакотерапії посттравматичного стресового розладу
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Животовська, Лілія Валентинівна; Бойко, Дмитро Іванович; Сокіл, Антон Андрійович; Погорілко, Олег Володимирович; Волошин, Віктор Анатолійович; Zhyvotovska, L. V.; Boiko, D. I.; Sokil, A. A.; Pogorilko, O. V.; Voloshyn, V. A.
  У дослідженні розглянуті сучаснітенденції розвитку психофармакології посттравматичного стресового розладу з використанням MДMA, D-циклосерина, канабідіола, кетаміна та нейропептида Y. При лікуванні ПТСР перевага надається психотерапії, тоді як фармакотерапія розглядається як вторинна. В даний момент розглядається можливість використання вищезазначених речовин як у складі комплексної, так і комбінованої терапії з огляду на їх нейробіологічні ефекти, які, в свою чергу, впливають на різні ланки біохімічних процесів реконсолідації пам’яті. Так дослідження у здорових людей показали, що МДМА опосередковує обробку емоційної пам’яті. DCS впливає на специфічні підтипи рецепторів NMDA, однією з функцій яких є модуляція відповіді на екстинцію страху. Заслуговує на увагу збереження потенціалу нейропластичності та стимуляція глутаматергічної системи кетаміном у якості нового напряму фармакотерапії ПТСР. Нині на доклінічному етапі перебувають лікарські препарати, що використовують NPY-рецептори у якості терапевтичних мішеней. Незважаючи на цілу низку отриманих позитивних результатів, багато питань у цій сфері залишаються нерозв’язаними та вимагають подальшого опрацювання та поглибленого вивчення.
 • Документ
  Комплаєнс як передумова ефективності терапії коморбідного перебігу гіпертонічної хвороби
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Катеренчук, Іван Петрович; Мохначов, Олександр Володимирович; Katerenchuk, I. P.; Mochnachov, О. V.
  Метою роботи було визначити основні причини недостатнього комплаєнсу та оцінити ефективність застосування кінестетичних предикатів мови у комплексній терапії хворих на гіпертонічну хворобу, поєднану з ішемічною хворобою серця, порушеннями пуринового обміну та ожирінням. Встановлено, що однією з важливих причин низької прихильності до довготривалого прийому антигіпертензивних засобів пацієнтами з коморбідним перебігом артеріальної гіпертензії є недостатнє сприйняття інформації у спілкуванні «лікар-пацієнт», що визначається особливостями подання інформації та провідною репрезентативною системою пацієнта. Найнижчий тип комплаєнсу відзначається серед пацієнтів візуального сприйняття. У процесі тривалого лікування сприйняття інформації і прихильність до лікування змінюються, що обумовлює необхідність динамічних змін нейролінгвістичного програмування з урахуванням особливостей застосування мовних предикатів та визначення провідної репрезентативної системи.
 • Документ
  Особливості клінічного перебігу дуоденогастрального рефлюксу у хворих на хронічний гастрит
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Гуцаленко, Ольга Олексіївна; Hutsalenko, O. O.
  Метою роботи було провести оцінку особливостей клінічного перебігу дуоденогастрального рефлюксу (ДГР) у хворих на хронічний гастрит (ХГ) та встановити частоти і взаємозв’язок клінічних проявів в залежності від різних патологічних змін слизової оболонки шлунка. Дане дослідження основане на ретроспективному аналізі результатів обстеження 45 хворих з ДГР та ХГ у віці від 18 до 50 років. Встановлено, що при ДГР наявність інфікованості H. pylori (Hp) має прямий зв’язок з вірогідністю розвитку гастродуоденальних ерозій (ГДЕ), а присутність Hp-інфекції чи ГДЕ – з вірогідністю розвитку диспепсичного, абдомінального та астено-вегетативного синдромів (відношення шансів (ВШ) перевищує 1). Оскільки обидва значення меж вірогідного інтервалу ВШ вище 1 (при рівні значимості p<0,05), робиться висновок про статистичну значимість виявленого зв’язку. При p<0,05 (по точному критерію Фішера) нульова статистична гіпотеза відхиляється, а приймається альтернативна гіпотеза про залежність ознак.
 • Документ
  Особливості діагностики уражень нервової системи у хворих на хронічну хворобу нирок, що знаходяться на програмному гемодіалізі у центрі нефрології та діалізу «КЗ ПОКЛ ім. М. В. Скліфосовського ПОР»
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Талаш, Вікторія Володимирівна; Ткаченко, Лідія Афанасіївна; Ярмола, Тетяна Іванівна; Пустовойт, Ганна Леонідівна; Кострікова, Юлія Анатоліївна; Talash, V. V.; Tkachenko, L. A.; Yarmola, T. I.; Pustovoit, A. L.; Kostrikova, Iu. A.
  Робота присвячена проведенню аналізу поширеності захворювань нервової системи у хворих з термінальною хронічною нирковою недостатністю, які перебувають на лікуванні програмним гемодіалізом і дослідженню взаємозв’язку їх виникнення в зв’язку з проведенням сеансів програмного гемодіалізу. У статті представлені огляд літератури і результати аналізу історій хвороб та амбулаторних карт 70 паці- єнтів, які перебувають на нирково-замісної терапії, методом програмного гемодіалізу з діагнозом: Хронічна ниркова недостатність V ступеня в блоці гемодіалізу №1 центру нефрології та діалізу «КЗ ПОКЛ ім. М.В. Скліфосовського ПОР». Проаналізовані клінічні, лабораторно-інструментальні, психопатологічні аспекти клінічної оцінки стану па- цієнтів досліджуваної групи. Показано, що безпосередньо під час проведення сеансів гемодіалізу у 78% хворих з хронічною нирковою недостатністю були виявлені ускладнення з боку нервової системи. Це може свідчити з одного боку, про те, що неврологічні розлади, що виникли у пацієнтів даної категорії несвоєчасно діагностуються в додіалізному період і, з іншого боку – про те, що тривале проведення сеансів програмного гемодіалізу також здатне генерувати розвиток ряду специфічних неврологічних ускладнень. Знання механізмів розвитку ускладнень у хворих з хронічною хворобою дозволить прискорити і поліп- шити процес діагностичного пошуку з подальшою розробкою індивідуальних підходів до корекції факторів ризику ще на ранній стадії хронічної хвороби нирок, своєчасного виявлення наявних змін і станів з метою лікування і профілактики розвитку загрозливих для життя ускладнень. У зв’язку із значною поширеністю хронічних хвороб нирок і прогресивному збільшенні числа хворих з термінальною нирковою недостатністю, наявність якої свідчить про збільшення кількості ускладнень, в тому числі і неврологічних, виникає необхідність тісної співпраці сімейних лікарів, нефрологів і невропатологів.
 • Документ
  Вплив змін рівня гормонів щитоподібної залози на артеріальний тиск, процеси ремоделювання міокарду та функціонування нервової системи
  (Полтавський державний медичний університет, 2019) Кострікова, Юлія Анатоліївна; Пустовойт, Ганна Леонідівна; Ярмола, Тетяна Іванівна; Ткаченко, Лідія Афанасіївна; Талаш, Вікторія Володимирівна; Kostrikova, Iu. A.; Pustovoit, A. L.; Yarmola, T. I.; Tkachenko, L. A.; Talash, V. V.
  Тиреоїдна патологія, поряд з захворюваннями серцево-судинної системи відзначається найбільшою поширеністю серед неінфекційних захворювань людини. За останній час значно підвищились рівень та глибина наукового розуміння впливу порушення гормонального фону на розвиток вторинної артеріальної гіпертензії, процеси ремоделювання міокарду, патології центральної нервової системи. Знання механізмів впливів тиреоїдних гормонів на функціонування основних органів та систем людини, дозволить прискорити та поліпшити процес діагностичного пошуку з наступною розробкою індивідуальних підходів корекції наявних змін та станів з метою профілактики розвитку загрозливих для життя ускладнень.
 • Документ
  Проблеми діагностики і ведення хворих з округлими тінеутвореннями легень (клінічне спостереження)
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Вородюхіна, Алла Кирилівна; Ярешко, Анатолій Григорович; Куліш, Марина Володимирівна; Бігун, Людмила Володимирівна; Орихівська, Ольга Володимирівна; Фоміна, Л. В.; Vorodyukhina, A. K.; Yareshko, А. G.; Kulish, М. V.; Bihun, L. V.; Orykhivska, O. V.; Fomina, L. V.; Вородюхина, Алла Кириловна; Ярешко, Анатолий Григорьевич; Кулиш, Марина Владимировна; Бигун, Людмила Владимировна; Ориховская, Ольга Владимировна; Фомина, Л. В.
  В статті на конкретному клінічному прикладі продемонстровано проблемність діагностики і ве- дення пацієнтів з округлими тінеутвореннями легеневої локалізації. Зазначено, що за відсутності можливості провести точну бактеріологічну, гістологічну або цитологічну діагностику ідеальним варіантом ведення пацієнтів з округлими тінями в легенях є проведення торакотомії з резекцією уражених ділянок, яка забезпечує не тільки точну діагностику етіології патологічних змін в легенях, а й лікувальний ефект.
 • Документ
  Оцінка результатів та перспектив виконання відеоендоскопічних симультанних операцій у хірургічних хворих
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Дудченко, Максим Олександрович; Іващенко, Дмитро Миколайович; Дудченко, Максим Александрович; Иващенко, Дмитрий Николаевич; Dudchenko, M. O.; Ivashchenko, D. M.
  Зважаючи на широке використання у всьому світі лапароскопічної хірургії, яка вже стала стандартом для більшості базових хірургічних втручань, можливості до проведення більш широкої інтраопераційної візуалізації порожнин тіла, більш чіткої постановки діагнозу та пошуку патологій потрібно дослідити можливості такого виду операцій при виявленні у хворого більш ніж одної патології. Метою дослідження було покращення результатів лікування хірургічних пацієнтів, шляхом порівняння впливу симультанних оперативних втручань на якість перебігу післяопераційного періоду та подальшого життя та можливості їх використання в клінічній практиці. З метою оцінки впливу на перебіг післяопераційного періоду симультанних втручань на черевній порожнині при виконанні лапароскопії ми проаналізували клінічні дані пацієнтів, яким виконувалися симультанні ендовідеоскопічні операції на базі кафедри хірургії № 4 та порівняли їх з традиційними лапароскопічними втручаннями при наявності однієї патології. Згідно отриманих даних можна дійти висновку що симультанні операції мали перебіг післяопераційного періоду подібний до традиційних втручань, не було зафіксовано розвитку ускладнень чи небажаних явищ. При наявності клінічних показань, умов та технічних засобів для проведення оперативного втручання, наявності відповідного кваліфікованого фахівця симультанні операції можуть мати позитивний вплив на перебіг післяопераційного періоду, а їх результативність не підлягає сумніву.
 • Документ
  Аналіз перебігу післяопераційного періоду у пацієнтів при виконанні субтотальних лапароскопічних холецистектомій
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Дученко, Максим Олександрович; Кравців, Микола Ігорович; Адамський, Марк Олександрович; Іващенко, Дмитро Миколайович; Прихідько, Роман Анатолійович; Dudchenko, M. O.; Kravtsiv, M. I.; Adamsky, M. O.; Ivashchenko, D. M.; Prihidko, R. A.; Дудченко, Максим Александрович; Кравцив, Николай Игоревич; Адамский, Марк Александрович; Иващенко, Дмитрий Николаевич; Прихидько, Роман Анатольевич
  Вже багато років відеолапароскопічна холецистектомія є золотим стандартом у лікуванні холецистолітіазу. Запорукою безпечного виконання цієї операції, так само як і відкритої холецистектомії, є правильне визначення елементів шийки жовчного міхура. Проте у деяких випадках, особливо при гострих процесах та аномаліях розвитку біліарної системи, виділення анатомії трикутника Кало викликає значні труднощі, чи є взагалі неможливим. В цьому випадку конверсія вважається виправданою тактикою. Проте все більше досліджень визначають відеолапароскопічну субтотальну холецистектомію як ефективну альтернативу відкритій операції. Метою дослідження було провести аналіз перебігу післяопераційного періоду у пацієнтів, яким була зроблена ВЛСХЕ та ВЛХЕ та визначити вплив методу операції на якість життя пацієнтів. Згідно отриманих даних можна зробити висновок, що відеолапароскопічна субтотальна холецистектомія дійсно є ефективною альтернативою конверсії у складних випадках визначення анатомії ділянки шийки жовчного міхура. Ця процедура, хоч і дещо подовжує перебування пацієнта у стаціонарі, незначно пролонгує тривалість больового синдрому та інтраопераційної крововтрати, проте зберігає всі переваги відеолапароскопічної тотальної холецистектоміїі може бути рекомендована до виконання.
 • Документ
  Аналіз ефективності комбінованого методу лікування хронічних венозних захворювань
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Дудченко, Максим Олександрович; Кравців, Микола Ігорович; Іващенко, Дмитро Миколайович; Прихідько, Роман Анатолійович; Гавриленко, Віталій Миколайович; Дудченко, Максим Александрович; Кравцив, Николай Игоревич; Иващенко, Дмитрий Николаевич; Прихидько, Роман Анатольевич; Гавриленко, Виталий Николаевич; Dudchenko, M. O.; Kravtsiv, M. I.; Ivashchenko, D. M.; Prihidko, R. A.; Havrylenko, V. M.
  Хронічні захворювання вен нижніх кінцівок це надзвичайно актуальна медична і соціальна проблема. Вони широко розповсюджені серед працездатного населення та погіршують якість життя пацієнтів. На сьогодні існують традиційні та мініінвазивні методи лікування даного захворювання і у останні роки з’явилася нова можливість лікування варикозних вен – радіочастотна абляція, яка має менш розповсюджений вплив на периваскулярні тканини, зумовлює їх меншу травматизацію та зменшує біль. Метою дослідження є аналіз ефективності комбінованого методу оперативного лікування хронічних захворювань вен та покращення результатів лікування хірургічних пацієнтів. Для проведення дослідження було проаналізовано результати лікування 42 хворих на варикозну хворобу нижніх кінцівок. У контрольній групі, що налічувала 22 хворих, виконувалися відкриті оперативні втручання. У дослідній групі було 20 хворих, у яких операцією вибору була радіочастотна абляція (РЧА) з використанням апарату EVRF (Endo Venous Radio Frequency) бельгійського виробництва у поєднанні з мініфлебектомією та склерозацією. Аналізуючи отримані данні, ми можемо стверджувати що комбінований метод з використанням радіочастотної абляції є ефективним у лікуванні варикозної хвороби. Використання запропонованого методу сприяло зменшенню больового синдрому, зменшення набряку, ранній активізації пацієнта та виписцi зі стаціонару. Також не було необхідності у виконанні перев’язок у післяопераційному періоді. Ще однією перевагою даного методу є наявність косметичного ефекту, що впливає на комфорт пацієнтів та дозволяє підвищити їх якість життя.
 • Документ
  Малоінвазивна хірургія у відновленні репродуктивної функції жінок
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Мартиненко, Віталій Борисович; Громова, Антоніна Макарівна; Нестеренко, Леонід Анатолійович; Талаш, Валентин Васильович; Ляховська, Тетяна Юріївна; Мартыненко, Виталий Борисович; Громова, Антонина Макаровна; Нестеренко, Леонид Анатольевич; Талаш, Валентин Васильевич; Ляховская, Татьяна Юрьевна; Martynenko, V. B.; Gromova, A. M.; Nesterenko, L. A.; Talash, V. V.; Liakhovska, T. Yu.
  Мета дослідження – оцінити ефективність лапароскопічного методу хірургічного лікування та діагностики у жінок з порушенням репродуктивної функції. Проведено аналіз 1003 лапороскопічно прооперованих: жінок з непліддям — 231 (23%). Вік обстежених хворих знаходився у межах від 19 до 35 років в середньому, становив 27,5 років. У переважної більшості пацієнток тривалість безплідного періоду становила 2-3 роки (64,8%). У третини обстежених вагітність не наставала протягом 1-2 років регулярного статевого життя (26,6%). Відсутність вагітності протягом 10-12 місяців (1,9%), а більше 3-х років мало місце (6,7%). У 145 (63%) пацієнток прооперованих з приводу непліддя — настала вагітність. У пацієнток з ендометріозом непліддя спостерігалося в 73 (49%) випадків. Вагітність після оперативного та консервативного лікування наступила в 50 (68%) випадків.
 • Документ
  Роль інфекції при антенатальних втратах плода у вагітних жінок
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Громова, Антоніна Макарівна; Ляховська, Тетяна Юріївна; Кетова, Олена Миколаївна; Нестеренко, Леонід Анатолійович; Мартиненко, Віталій Борисович; Громова, Антонина Макаровна; Ляховская, Татьяна Юрьевна; Кетова, Елена Николаевна; Нестеренко, Леонид Анатольевич; Мартыненко, Виталий Борисович; Gromova, A. M.; Liakhovska, T. Yu.; Ketova, O. M.; Nesterenko, L. A.; Martynenko, V. B.
  Серед перинатальних втрат рівень антенатальної загибелі плода (АЗП) залишається високим і становить майже 50%. Виявлення основної причини залишається складним завданням у 60% випадків мертвонародження. Метою було дослідити стан мікробіоценозу піхви, особливості морфологічної будови плаценти, дані ультразвукового дослідження у вагітних жінок з АЗП. Обстежено 30 вагітних з АЗП (основна група) і 25 вагітних з народженням живих дітей (контрольна група). У вагітних з АЗП основними факторами, які можуть призводити до інфікування плода є наявність хронічних інфекційних захворювань, порушення функціонування системи репродукції, ускладнення під час цієї вагітності, наявність дисбіозу піхви. Активація умовно-патогенної флори, тривала дія інфекційного агента обумовлювали розвиток інфекційно-запальних змін в плаценті, які при мікроскопічному виявлені в 86,7% плацент. Отримані дані дозволять розробити патогенетично обґрунтований алгоритм обстеження і спостереження за вагітними, направлений на попередження АЗП.
 • Документ
  Основные вехи жизненного и творческого пути феноменальной личности Дудченко Максима Андреевича
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019-12) Ждан, Вячеслав Николаевич; Потяженко, Максим Макарович; Казаков, Юрий Михайлович; Ждан, Вячеслав Миколайович; Потяженко, Максим Макарович; Казаков, Юрій Михайлович; Zhdan, V. M.; Potyazhenko, М. M.; Kazakov, Yu. М.
 • Документ
  Вплив фактору суб’єктивності при визначенні кольору зубів за стандартною шкалою
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Животовський, Ігор Володимирович; Силенко, Юрій Іванович; Хребор, Марина Вікторівна; Животовский, Игорь Владимирович; Силенко, Юрий Иванович; Хребор, Марина Викторовна; Zhivotovsky, I. V.; Sylenko, Yu. I.; Khrebor, M. V.
  З розвитком ортопедичної стоматології все більше уваги приділяється питанню кольору зубів у зв’язку з підвищеними естетичними вимогами пацієнтів щодо відновлення або реконструкції їх посмішки. Окрім форми та функції, колір також є вирішальним фактором ідентичності або відмінності непрямої реставрації поряд з інтактними зубами. Коли ортопедичні конструкції виглядають природно та не виділяються у зубній дузі, підвищується ступінь задоволеності пацієнтів та зменшується чисельність рекламацій. Колір коронок зубів і властиві їм колірні характеристики відіграють важливу роль в сприйнятті зовнішнього вигляду людини, формуванні її іміджу та самооцінки. Таким чином, вони справляють значний вплив на якість життя людини, обумовлену її стоматологічним здоров’ям. Результати дослідження показали, що стоматологи-терапевти орієнтуються у виборі кольору за шкалою A-D ShadeGuide. Але лише 10% серед них обрали чітко правильні відтінки. Похибка при визначенні кольору стоматологами-ортопедами склала 40%, а у зубних техніків – 50%.
 • Документ
  Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: основні принципи та напрямки, шляхи удосконалення реабілітаційної допомоги
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Тесленко, Юрій Віталійович; Тесленко, Марина Миколаївна; Катеренчук, Іван Петрович; Тесленко, Юрий Витальевич; Тесленко, Марина Николаевна; Катеренчук, Иван Петрович; Teslenko, Y. V.; Teslenko, M. М.; Katerenchuk, I. P.
  Резюме. В оглядовій статті розглянуті та актуалізовані питання впровадження в структуру охорони здоров’я України нової спеціальності лікаря фізичної та реабілітаційної медицини. Висвітлені основні поняття та терміни, описані загальні принципи фізичної та реабілітаційної медицини з оглядом найбільш актуальних завдань та вимог до лікарів даної спеціальності. Розглянуто загальні принципи та базові поняття Міжнародної класифікації функціонування, як одного з основних інструментів впровадження методик фізичної та реабілітаційної медицини. Заслуговують на увагу, висвітлені в статті окремі аспекти впровадження методів психологічної реабілітації, як перспективного наукового напрямку у розробці методів комплексної медичної реабілітації пацієнтів терапевтичного профілю.
 • Документ
  Внесок професора Дудченка Максима Андрійовича в практичні та теоретичні аспекти стоматології
  (Українська медична стоматологічна академія, 2019) Скрипнікова, Таїса Петрівна
  Доктор медичних наук, професор Дудченко Максим Андрійович відомий вчений, талановитий вчитель, що підготував велику кількість учнів. Він досвідчений клініцист, що має глибокі знання, вміння, володіє високим рівнем клінічного мислення, яке сприяє розвитку концепції міждисциплінарного підходу до обстеження та лікування хворих.