Інтерактивні технології навчання при підготовці здобувачів вищої медичної освіти

Анотація

Провідною ідеєю сучасного навчання є самовдосконалення та самореалізаіція здобувача освіти, що потребує створення комфортних умов навчання для комплексного розвитку особистості, виявлення й формування її творчого потенціалу. Інтерактивні технології навчання спрямовані на формування зацікавленості у здобувачів освіти, креативності, самостійності, відповідальності студентів, підвищують рівень знань з предмету, мотивацію та інтерес до навчання, допомагають усвідомити важливість навчання для своєї майбутньої професії та сприяють формуванню фахових компетентностей лікаря.
Self-improvement and self-realisation of the student is the leading idea of modern education and requires the creation of comfortable learning conditions for the comprehensive development of the individual, the identification and formation of his or her creative potential. Interactive learning technologies are aimed at developing students' interest, creativity, and independence, increasing the level of knowledge of the subject, motivation and interest in learning. Interactive technologies also help students to realise the importance of learning for their future profession and contribute to the formation ofprofessional competences of a doctor.

Опис

Ключові слова

інтерактивні методи, медична освіта, навчання, здобувачі, interactive methods, learning, students, medical education

Бібліографічний опис

Інтерактивні технології навчання при підготовці здобувачів вищої медичної освіти / Л. A. Боднар, А. М. Скрипніков, Л. B. Животовська, Д. І. Бойко, А. К. Вородюхіна, В. А. Боднар // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 22–24 листопада 2023 р. – Полтава, 2024. – С. 29–33.