Стан здоров'я органів порожнини рота у внутрішньо переміщених осіб

Анотація

Захворюваність органів і тканин порожнини рота – актуальна проблема медицини. Актуальність проблеми загострюється через екстремальні умови в Україні в останні роки: пандемія COVID-19, війна. Ці фактори призводять до стресу, змінюються рівень і умови життя, що зумовлює загострення хронічних хвороб, а також перешкоджають одержанню повноцінної, кваліфікованої медичної допомоги. МОЗ України представляє нормативну базу «Права та обов’язки внутрішньо переміщених осіб», що гарантує медичні обстеження й лікування. Згідно з наказом МОЗ у КП «Полтавський обласний центр стоматології – стоматологічна клінічна поліклініка» створено умови для забезпечення стоматологічною допомогою ВПО в теперішній час. Шляхи реалізації: - надання допомоги пацієнтам лікарями-стоматологами поліклініки; - надання невідкладної стоматологічної допомоги цілодобово; - надання консультативної й лікувальної допомоги викладачами стоматологічних кафедр і лікарями - інтернами. Проаналізовано стан органів порожнини рота (зуби, пародонт, слизова оболонка порожнини рота) у внутрішньо переміщених осіб і визначено можливі шляхи збереження, відновлення стоматологічного здоров’я через профілактичну роботу, терапевтичну, хірургічну, ортопедичну допомогу. У дослідженні проаналізовано роботу лікарів-стоматологів, викладачів стоматологічних кафедр щодо надання допомоги внутрішньо переміщеним особам за 7 місяців війни в Україні. По допомогу звернулися 7388 осіб. Для оцінки стану тканин і органів порожнини рота проводили обстеження з використанням клінічних, рентгенологічних, лабораторних методів дослідження. За необхідності пацієнтів консультували суміжні спеціалісти. Виявлено, що в усіх обстежених пацієнтів показник поширеності карієсу становив 100%, індекс КПВ рівнозначний у пацієнтів основної групи (19±1,27) і контрольної групи (18±2,45). Число пацієнтів із пульпітами становило 2268 осіб (37%) (гострий, хронічний пульпіт і загострення хронічного). Звернулися з приводу гострого й загострення хронічного періодонтиту 1852 особи (22,7%), періоститу – 855(14%), одонтогенного гаймориту – 196 осіб (3,2%). Із загальної кількості пацієнтів із приводу загострення гінгівіту звернулися 263 пацієнти (4,26%), із приводу загострення пародонтиту – 482 (7,82%), хвороб слизової оболонки порожнини рота – 698 (11,4%). Виявлено високий ступінь достовірності загострення захворювань тканин пародонта і слизової оболонки порожнини рота порівняно з контрольною групою.
Diseases of the oral cavity organs and tissues are an urgent medical problem. The urgency of the problem has been exacerbated by the extreme conditions in Ukraine in recent years: the COVID-19 pandemic and the war. These factors lead to stress, changes in living standards and living conditions, which leads to exacerbation of chronic diseases, and also impede the receipt of full, qualified medical care. The Ministry of Health of Ukraine presents the regulatory framework "Rights and Obligations of Internally Displaced Persons", which guarantees medical examinations and treatment. According to the MoH order, the Poltava Regional Centre of Dentistry - Dental Clinical Polyclinic has created conditions to provide dental care to IDPs at present. Ways of implementation: - provision of dental care to patients by dentists of the polyclinic; - providing emergency dental care around the clock; - providing consultative and medical care by teachers of dental departments and doctors-interns. The study analysed the condition of the oral cavity organs (teeth, periodontium, oral mucosa) of internally displaced persons and identified possible ways to preserve and restore dental health through preventive work, therapeutic, surgical and orthopaedic care. The study analysed the work of dentists and teachers of dental departments in providing assistance to internally displaced persons over the 7 months of war in Ukraine. A total of 7388 people sought help. To assess the condition of the tissues and organs of the oral cavity, examinations were carried out using clinical, radiological and laboratory methods. If necessary, patients were consulted by related specialists. It was found that in all examined patients, the caries prevalence rate was 100%, and the CPV index was equivalent in patients of the main group (19±1.27) and the control group (18±2.45). The number of patients with pulpitis was 2268 (37%) (acute, chronic pulpitis and exacerbation of chronic pulpitis). Acute and exacerbation of chronic periodontitis was treated in 1852 patients (22.7%), periostitis in 855 (14%), and odontogenic maxillary sinusitis in 196 (3.2%). Out of the total number of patients, 263 (4.26%) sought treatment for exacerbation of gingivitis, 482 (7.82%) for exacerbation of periodontitis, and 698 (11.4%) for diseases of the oral mucosa. A high degree of reliability of exacerbation of periodontal and oral mucosa diseases was found in comparison with the control group

Опис

Ключові слова

стоматологічні хвороби, переміщені епідеміологія, внутрішньо особи, internally displaced persons, dental diseases, epidemiology

Бібліографічний опис

Стан здоров'я органів порожнини рота у внутрішньо переміщених осіб / П. М. Скрипников, Т. П. Скрипнікова, Н. А. Лупаца [та ін.] // Український стоматологічний альманах. – 2023. – № 1. – С. 12–16.