Роль медіаграмотності в розвитку компетентностей особистості та реальний стан справ у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої медичної освіти денної та заочної (дистанційної) форм навчання

Анотація

У наш час більшість населення планети Земля має доступ до різноманітних інформаційних ресурсів, зокрема представлених у глобальній мережі, але дуже незначний відсоток користувачів усвідомлено вживає «медіапродукти». Саме медіакомпетентність розвиває вміння професійно-орієнтованого критичного мислення, які допомагають скласти незалежні судження і прийняти компетентні рішення у відповідь на інформацію, передану каналами масової комунікації. Бути медіаграмотним означає бути спроможним знайти те, що шукаєш, вибрати те, що потрібно, й визначити надійність джерела інформації. Для встановлення рівня оволодіння навичками медіаграмотності серед здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» денної та заочної (дистанційної) форми навчання розроблено анкету з відповідної тематики та проведено опитування здобувачів передвищої медичної освіти. За результами самооцінки респондентів встановлено достатні рівні розуміння терміну медіаграмотності, однак більшість з них не асоціює це поняття із властивістю продукувати і поширювати власну інформацію на основі процесів аналізу й синтезу. Також існують певні відмінності у досліджуваних групах в методиці перевірки достовірності медичної інформації та її джерела, при цьому частина студентів свідомо чи несвідомо ігнорують офіційні сайти для підвищення кваліфікації медичних фахівців та спеціальні бази даних. Отже існує потреба в розширенні переліку компонентів освітньо-професійної програми або збільшення годин вибіркових дисциплін, які стосуються медіаграмотності для того, щоб поліпшити рівень цієї вкрай необхідної компетентності.

Опис

Ключові слова

медіаграмотність, soft skills, медіакомпетентність, передвища освіта

Бібліографічний опис

Роль медіаграмотності в розвитку компетентностей особистості та реальний стан справ у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої медичної освіти денної та заочної (дистанційної) форм навчання / Т. А. Іваницька, Є. Є. Петров, Н. В. Кузьменко, Ю. Г. Бурмак, І. В. Іваницький // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VIII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 22–24 листопада 2023 р. – Полтава, 2024. – С. 145–151.