The effect of quercetin on the structural organisation of the testicular interstitial space in the dyshormonal state induced by tryptorelin at day 270 in the experiment

Анотація

The objective of this study was to assess the morphological changes in the interstitial space of rat testes, determine the sources of nitric oxide production, and evaluate the intensity of oxidative stress in the rat testes during longterm experimental central blocking of the synthesis of luteinising hormone by tryptorelin, with the addition of quercetin to the diet. The experimental group of ten animals received a subcutaneous injection of tryptorelin at a dose of 0.3 mg/kg of active ingredient for 270 days, with simultaneous addition of quercetin to the diet, to model central blocking of luteinising hormone synthesis. Morphologically, the number of macrophages on day 270 was increased at the expense of perivascular macrophages. During the biochemical study of the testicular interstitium, we found that the main production of superoxide anion radical on the 270th day of observation was slightly reduced. The addition of quercetin to the diet reduces changes in the structure of the interstitial space of the testes and impaired nitric oxide production by constitutive isoforms of NO synthase induced by tryptorelin on the 270th day of observation.
Кверцетин – біофлавоноїд, який міститься в багатьох рослинах. Це гіркий блідо-жовтий кристалічний глікозид, який при гідролізі утворює кверцетин і рамнозу. Метою даного дослідження було оцінити морфологічні зміни інтерстиційного простору сім’яників щурів, визначити джерела продукції оксиду азоту та інтенсивність оксидативного стресу в сім’яниках щурів під час довготривалого експериментального центрального блокування синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном, з додаванням у раціон кверцетину. Досліди були проведені на 15 статевозрілих білих щурах – самцях. Тварини були поділені на 2 групи. Перша група з 5 тварин (контрольна) отримувала підшкірно ін’єкцію натрію хлориду 0,9% протягом усього експериментального періоду. Друга група з 10 тварин (експериментальна), в якій моделювалось центральне блокування синтезу лютеїнізуючого гормону, одержувала підшкірно ін’єкцію триптореліну в дозі 0,3 мг/кг діючої речовини протягом 270 діб з одночасним додаванням у раціон харчування кверцетину. Морфологічно кількість макрофагів на 270-ту добу збільшена за рахунок периваскулярних, визначалися поодинокі інтраваскулярні клітини, перитубулярні – відсутні в полях зору. Звивисті сім’яні канальці перебували на різних стадіях сперматогенезу, у більшості випадків відмічалися порушення на різних етапах проліфераціїї та диференціації. При біохімічному дослідженні інтерстицію сім’яників нами встановлено, що основна продукція супероксидного аніон-радикала на 270-ту добу спостереження становила і була незначно знижена, порівняно з контрольною групою тварин. Продукція SAR із мітохондріальних і мікросомальних ETC була підвищена і становила – 8,76±0,05 нмоль/с на г. Активність СОД збільшилась в 1,37 рази, а каталази – у 1,49 рази. МДА статистично достовірно збільшена в 1,31, що становило 7,51±0,09 мкмоль/г, відповідно. Виявлено зниження активності gNOS на в 2,5 рази. Не було визначено статистично значущих змін активності iNOS в яєчках щурів, яка становила 0,17±0,04 мкмоль/хв на г білка. Активність ізоформ cNOS знизилась у 8 разів – (0,41±0,03\0,05±0,001). Активність аргінази зменшилась на 28,2%. Концентрація нітритів збільшилась більше ніж утричі – 9,18±0,26 нмоль/л. Додавання кверцетину до раціону зменшує зміни в структурі інтерстиційного простору сім’яників та порушення продукції оксиду азоту конститутивними ізоформами NO-синтази викликаного триптореліном на 270-ту добу спостереження.

Опис

Ключові слова

testes, interstitial endocrinocytes, macrophages, NO synthase, iNOS, L-arginine, tryptorelin, quercetin, fibrosis, сім’яники, інтерстиційні ендокриноцити, макрофаги, NO-синтаза, iNOS, L-аргінін, трипторелін, кверцетин, фіброз

Бібліографічний опис

The effect of quercetin on the structural organisation of the testicular interstitial space in the dyshormonal state induced by tryptorelin at day 270 in the experiment / Ye. V. Stetsuk, V. I. Shepitko, T. M. Zaporozhets [et al.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2024. – Вип. 1 (172). – С. 430–434.