Вплив кверцетину на продукцію реактивних киснево-азотних форм у структурах інтерстиційного простору сім'яників щурів при тривалій дії триптореліну

Анотація

Кверцетин - це поширений флавоноїд, природний пігмент, який присутній у складі багатьох фруктів, овочів та насіння. Флавоноїди допомагають уникнути розвитку хвороб серцево-судинної системи, знижують ризик виникнення дегенеративних процесів у головному мозку та онкологічних захворювань. Як відомо, центральне блокування синтезу лютеїнізуючого гормону призводить до розвитку окисного стресу в печінці, серці, слинних залозах щурів. Метою даного дослідження було оцінити зміни інтерстиційного простору сім’яників щурів, визначити джерела продукції оксиду азоту та інтенсивність оксидативного стресу в сім’яниках щурів під час довготривалого експериментального центрального блокування синтезу лютеїнізуючого гормону триптореліном. Досліди були проведені на 15 білих статевозрілих білих щурах – самцях. Тварини були поділені на 2 групи. Перша група (контрольна) отримувала підшкірно ін'єкцію 0,9% розчину натрію хлориду. У другій групі тварин (експериментальна) моделювалось центральне блокування синтезу лютеїнізуючого гормону, шляхом підшкірної ін'єкції триптореліну в дозі 0,3 мг/кг діючої речовини протягом 365 днів, з одночасним додаванням у раціон харчування кверцетину, який вводився перорально, за допомогою гастрального зонду тричі на день. Загальну продукцію оксиду азоту оцінювали за загальною активністю NO-синтаз (gNOS). Про активність gNOS судили за приростом нітритів (NO2-) після інкубації в трис-буферному розчині. Концентрацію нітритів визначали за допомогою реактиву Гриса-Ілосвая на довжині хвилі 540 нм. Також визначали активність індуцибельної (iNOS) та конститутивних (cNOS) ізоформ, використовуючи селективний інгібітор iNOS - аміногуанідин гідрохлориду. Базову продукцію супероксидного аніон-радикалу (О2•-) визначали за приростом диформазану, утвореного в реакції О2•- з нітросинім тетразолієм після інкубації в буферному розчині, що містить гідроксид натрію. Введення кверцетину зменшує негативний вплив триптореліну, що призводить до структурно - функціональних змін у будові сполучнотканинних компонентів сім’яників щурів на 365 добу спостереження і характеризуються ознаками фіброзу з порушеннями продукції оксиду азоту конститутивними ізоформами NO-синтази.
Quercetin is a flavonoid commonly found in fruits, vegetables, and seeds. Flavonoids can help prevent cardiovascular diseases, reduce the risk of degenerative brain processes and cancer. Studies have shown that blocking the synthesis of luteinising hormone can lead to oxidative stress in the liver, heart, and salivary glands of rats. The purpose of this study was to assess alterations in the interstitial space of rat testes, identify sources of nitric oxide production, and measure the intensity of oxidative stress in the testes during longterm experimental central blocking of luteinising hormone synthesis by tryptorelin. The study was conducted on 15 sexually mature male white rats. The animals were divided into two groups. The first group (control) received a subcutaneous injection of 0.9% sodium chloride solution. The second group (experimental) received a subcutaneous injection of tryptorelin at a dose of 0.3 mg/kg of active ingredient for 365 days, with simultaneous addition of quercetin to the diet, which was administered orally through a gastric tube three times a day. Total nitric oxide production was assessed by measuring the activity of total NO synthase (gNOS). The activity of gNOS was determined by the increase in nitrite (NO2-) after incubation in Trisbuffered saline. The nitrite concentration was determined using the Gris-Ilosvay reagent at a wavelength of 540 nm. The activity of the inducible (iNOS) and constitutive (cNOS) isoforms was also determined using a selective iNOS inhibitor, aminoguanidine hydrochloride. The production of superoxide anion radical (O2--) was measured by the increase in the formation of diformazan resulting from the reaction of O2-- with nitroblue tetrazolium after incubation in a buffered solution containing sodium hydroxide. The administration of quercetin mitigates the adverse effects of tryptorelin on the structural and functional components of the connective tissue in the rat testes. This effect is observed on day 365 and is characterised by fibrosis and impaired nitric oxide production by constitutive isoforms of NO synthase.

Опис

Ключові слова

сім’яники, інтерстиційні ендокриноцити, NO-синтаза, iNOS, L-аргінін, супероксиддисмутаза, трипторелін, кверцетин, фіброз, testes, interstitial endocrinocytes, NO-synthase, iNOS, L-arginine, superoxide dismutase, triptorelin, quercetin, fibrosis

Бібліографічний опис

Вплив кверцетину на продукцію реактивних киснево-азотних форм у структурах інтерстиційного простору сім'яників щурів при тривалій дії триптореліну / Є. В. Стецук, В. І. Шепітько, Т. М. Запорожець [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2024. – Т. 24, вип. 1 (85). – С. 134–138.