Наукові праці. Кафедра медицини катастроф та військової медицини

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 104
 • Документ
  Мікроскопічні та ультраструктурні особливості піднижньощелепного вегетативного вузла у осіб похилого та старечого віку
  (Донецький національний медичний університет, 2024) Заказникова, І. В.; Рожнов, Валерій Георгійович; Сербін, Сергій Ігорович
  Мета. Визначення мікроскопічних та ультрастуктурних особливостей ПНЩВ у осіб похилого та старечого віку.
 • Документ
  Evaluation of the treatment strategy for complicated allergic rhinitis
  ( Aluna Publishing, 2024) Buria, Lilia; Moisieieva, Nataliia; Kapustianska, Anna; Vakhnenko, Andrii; Zviagolska, Iryna; Vlasova, Olena; Rumiantseva, Mariia; Буря, Лілія Володимирівна; Моісєєва, Наталія Віталіївна; Капустянська, Анна Анатоліївна; Вахненко, Андрій Вікторович; Звягольська, Ірина Миколаївна; Власова, Олена Вікторівна; Рум'янцева, Марія Олександрівна
  ABSTRACT Aim: To carry out a comprehensive evaluation of treatment modification for patients with seasonal allergic rhinitis (SAR) complicated by anxiety-neurotic disorders. Materials and Methods: Patients with SAR in the acute stage on the background of anxiety disorders were studied. Immunological studies were carried out, an assessment of the dynamics of indicators of the quality of life of patients, the level of anxiety / depression was assessed. In the clinical group, a variant of therapy modification was proposed. Results: Significant changes in the subpopulation ratio of lymphocytes, an increase in the immunoregulatory index, which indicated the severity of the immunological process, were revealed in SAR patients in the acute stage against the background of anxiety disorders. At the same time, a significant activation of the humoral link of immunity was observed: an increase and a significant increase in IgE in the blood serum and an increase in the content of sIgA in the nasal secretion. In most patients, eosinophilia was found in the peripheral blood and in the rhinocytogram before treatment. In the study of the quality of life of patients, changes in many parameters were found. Conclusions: The combination of “Nazafort Allergy Protection” and Atarax seems to be the most successful, which significantly improved the physical and psycho-emotional state of patients with SAR, complicated by anxiety and neurotic disorders. This combination led to an increase in the stress resistance of patients.
 • Документ
  Інтерактивні елементи в освітньому процесі при вивченні основ тактичної медицини
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03-28) Моісєєва, Наталія Віталіївна; Гордієнко, Людмила Петрівна; Карамишев, Дмитро Васильович; Кока, Володимир Миколайович; Литвиненко, Микола Іванович
  Однією з основних стратегічних цілей розвитку інформаційного медичного суспільства є забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності здобувачів вищої освіти й лікарів, насамперед шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання новітніх інформаційно-комп’ютерних технологій у формуванні всебічно розвиненої особистості.
 • Документ
  Тактична безпека як складова національної безпеки та всеохоплюючої оборони за умов конвенційної і гібридної війни
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023) Карамишев, Дмитро Васильович; Гордієнко, Людмила Петрівна; Karamyshev, D.; Hordiienko, L.
  У статті досліджуються сутність та особливості поняття тактична безпека як складової національної безпеки, всеохоплюючої оборони та повоєнного відновлення України за умов конвенційної і гібридної війни, визначення основних умов, принципів та методичних підходів щодо здійснення заходів тактичної безпеки, застосування відповідних способів і засобів, спрямованих на підвищення ефективності забезпечення захисту населення, що перебуває під впливом конвенційних і гібридних загроз, особистої, групової та колективної безпеки громадян України. Проведений аналіз таких складових національної безпеки, як «державна безпека», «воєнна безпека», «громадська безпека» та «індивідуальна безпека». Запропоновано для уведення в науковий обіг поняття «тактична безпека» з урахуванням її характерних ознак та рівнів забезпечення. Наголошується на тому, що в умовах як конвенційної, так і гібридної війни, на жаль, найбільш вразливою є проблема забезпечення безпеки людини, що є результатом непередбачуваних наслідків як явної, так і прихованої військової агресії переважно на територіях, що опинилися та перебувають в умовах бойових дій та тимчасової окупації. Зосереджено увагу на тому, що зазначена проблема посилюється і потребує розробки комплексу невідкладних, зокрема, тактичних заходів щодо її врегулювання за допомогою як наявних ресурсних можливостей, так і потенційних, у тому числі інноваційних технологій, способів і засобів та шляхом поєднання суспільної свідомості, державних механізмів регулювання, державнориватного партнерства, цивільно-військової взаємодії і громадської активності та участі за рахунок проактивних громадських структур і обізнаних громадян, у тому числі на основі міжнародного досвіду протидії гібридним загрозам. Визначено, що тактична безпека – це інтегроване поняття, яке одночасно є похідним від воєнної безпеки, громадської безпеки та індивідуальної безпеки особистості та відповідно, може мати три основні змістовні складові: військову (складова воєнної безпеки), цивільну (складова громадської безпеки та безпеки особистості), а також інтегровану, що відбивається у концепцію цивільно-військової взаємодії задля забезпечення тактичної безпеки в умовах гібридної війни. Вона зумовлена перманентною потенційною і раптовою дією різних чинників, загроз і впливів, передусім тих що важко передбачити в умовах як конвенційної, так і гібридної війни і спрямована на швидке запобігання і термінове реагування на ці фактори, що передбачає комплекс дій: особистих, групових, колективних та використання відповідних засобів індивідуального, групового і колективного захисту, допомоги та догляду, що спрямовані на усунення загрозливих для життя станів та їх наслідків. Зазначено, що важливою складовою планування заходів з реалізації Стратегії національної безпеки України є поширення загальносуспільної культури безпеки, чітке усвідомлення перспективної моделі організації та забезпечення тактичної безпеки, розмежування її рівнів та видів для окремих категорій населення, працівників та проактивних громадян, що беруть участь у повоєнному відновленні. Запровадження заходів тактичної безпеки сприятиме забезпеченню належного рівня воєнної, громадської та особистої безпеки людини та підвищення захищеності населення від надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, а також небезпек, що виникають під час або внаслідок як збройних, так і прихованиконфліктів та повоєнного відновлення в умовах як конвенційної, так і гібридної війни. Зроблено висновок про те, що тактична безпека є інтегрованим видом безпеки, який перебуває у сфері відносин між цивільним і військовим секторами, що в перспективі може трансформуватися в концепцію цивільно-військової взаємодії щодо запобігання та реагування на різні надзвичайні ситуації та небезпечні події, налагодження ефективної взаємодії між цивільними та військовими структурами та під час виконання завдань, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки, всеохоплюючої оборони та повоєнного відновлення за умов конвенційної і гібридної війни.
 • Документ
  Шляхи вирішення питань терапії бронхо-легеневих та психопатологічних вражень
  (Madrid, Spain. International Science Group, 2024-02-06) Моісєєва, Наталія Віталіївна; Карамишев, Дмитро Васильович; Власова, Олена Вікторівна; Вахненко, Андрій Вікторович; Литвиненко, Микола Іванович
  В сьогоднішньому швидко мінливому світі, враховуючі бурхливі соціальні зміни, воєнні конфлікти, всесвітню пандемію, варто враховувати психоемоційний стан населення при різних коморбідних патологіях. Причому літературні дані про поширеність психопатологічних розладів при загостренні хронічної обструктивної хвороби легень (ХОЗЛ) дуже неоднорідні. ХОЗЛ та депресія мають загальні сприятливі фактори. Підходячи до вибору антидепресанту для усунення депресивних розладів у жінок з ХОЗЛ важкого ступеня перебігу необхідно враховувати ефективність та сприятливий профіль безпеки препарату.
 • Документ
  Аспекти корекції токсичного впливу гербіцидів на герменативний епітелій
  (Vienna, Austria, International Scientific Unity, 2024-01-24) Моісєєва, Наталія Віталіївна; Гордієнко, Людмила Петрівна; Кока, Володимир Миколайович; Рожнов, Валерій Георгійович
  У сучасному світі, в зв’язку із ростом населення на планеті, гостро стоїть питання виробництва продуктів харчування, особливо рослинного походження, од же підіймається питання захисту посівів, а так як спостерігається збільшення засміченості посівів сільськогосподарських культур сорними травами, тому зростає застосування засобів захисту культурних рослин від бур’янів, найбільш поширено використовуються гербіциди зокрема клопіралід (3,6-дихлор-2-піридинкарбонової кислота), який є невід’ємною складовою багатьох бакових сумішей. Гербіцид потрапляє до організму тварин та людини із продуктами харчування, але остається відкритим питання який вплив він оказує на різні тканини організму. Дослідження показали, що майже усі гербіциди, навіть у слідових концентраціях, мають негативний вплив на гермінативний епітелій, особливо у чоловічої статі. Тому залишається гострим питання профілактики шкідливого впливу гербіцидів на дітородність.
 • Документ
  Професійний стандарт «бойовий медик» як чинник управління якістю в системі медичного забезпечення сил оборони України
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023) Карамишев, Дмитро Васильович; Гордієнко, Людмила Петрівна; Karamyshev, D. V.; Hordiienko, L. P.
  У статті досліджується комплексна проблема регламентації професійної кваліфікації бойового медика / старшого бойового медика на основі стандартизованої сукупності здобутих компетентностей та їх імплементації у професійний стандарт «Бойовий медик» як чинника управління якістю у системі медичного забезпечення сил оборони України. Визначена потреба у диференціації системи визнання професійних кваліфікацій бойового медика і старшого бойового медика з відповідним внесенням змін до професійного стандарту бойового медика шляхом запровадження професійних кваліфікаційних категорій: бойовий медик II категорії, без медичної освіти із спеціальною стандартизованою підготовкою у навчальних центрах, що відповідає 4-му рівню національної рамки кваліфікації; бойовий медик I категорії (старший бойовий медик), який повинен мати відповідну освітню кваліфікацію, що відповідає 5-му рівню національної рамки кваліфікації, а також бойовий медик вищої професійної кваліфікаційної категорії, що відповідає 6-му рівню національної рамки кваліфікації. Обґрунтовано, що відповідність професійного стандарту «Бойовий медик» нормам чинного законодавства передбачає здійснення розмежування професійних кваліфікаційних категорій у відповідному професійному стандарті, а також подальшу диференціацію змістовного наповнення функціоналу штатних посад старшого бойового медика і бойового медика з урахуванням відповідних трудових функцій і фахових компетентностей. Крім того, обґрунтовано необхідність розмежування в професійному стандарті трудових функцій і фахових компетентностей бойових медиків без медичної освіти і старших бойових медиків з фаховою медичною освітою на основі запровадження відповідних професійних кваліфікаційних категорій. Доведено, що запропонована диференціація професійних кваліфікаційних категорій професії «Бойовий медик» обумовлена суттєвою відмінністю у компетентностях військовослужбовців, що займають штатні посади старших бойових медиків та мають кваліфікацію вищої освіти ступеня «бакалавр» у порівнянні з військовослужбовцями, які займають аналогічні посади старших бойових медиків за наявності кваліфікації вищої освіти ступеня «молодший бакалавр», або кваліфікації фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр», зокрема, що стосується дескриптора «відповідальність і автономія» національної рамки кваліфікації. Наголошується, що реалізація зазначених пропозицій щодо удосконалення професійного стандарту «Бойовий медик» може бути дієвим інструментом та чинником управління якістю у системі медичного забезпечення сил оборони України.
 • Документ
  Управління розвитком системи лікувально-евакуаційного забезпечення збройних сил України відповідно до стандартів НАТО
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2023-04-27) Карамишев, Дмитро Васильович; Гордієнко, Людмила Петрівна; Литвиненко, Микола Іванович
  Серед основних завдань функціонування та розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України, які потребують вирішення, на особливу увагу заслуговує трансформація системи лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України відпловідно до міжнародних доктрин, настанов і протоколів, спрямованих на формування спроможної інтегрованої системи у співпраці та взаємодії з відповідними силами країн-членів НАТО в рамках стратегічного партнерства. Необхідність розв’язання відповідних завданьтзумовлює потребу в послідовному та цілеспрямованому розвитку необхідних спроможностей.
 • Документ
  Management of the medical and evacuation system development of the armed forces of Ukraine according to nato standards
  (Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2023) Карамишев, Дмитро Васильович; Гордієнко, Людмила Петрівна; Литвиненко, Микола Іванович; Karamyshev, Dmytro; Hordiienko, Liudmyla; Lytvynenko, Mykola
  The article focuses on the complex problem of organization and planning of medical and evacuation support of the Armed Forces of Ukraine in the conditions of the functioning of a unifi ed medical space and integration processes. The purpose of the research is to generalize the organizational and management principles regarding the complex solution of tasks related to the organization and development of the medical and evacuation support system of the Armed Forces of Ukraine through interdepartmental interaction at diff erent levels of management in accordance with NATO standards. Among the main tasks of the functioning and development of the medical support system of the Armed Forces of Ukraine, which need to be solved, the transformation of the system of medical and evacuation support of the Armed Forces of Ukraine in accordance with international doctrines, guidelines and protocols aimed at the formation of a capable integrated system of its phased planning and coordination deserves special attention in cooperation and interaction with the relevant forces The need to solve the relevant tasks determines the need for consistent, purposeful development of the necessary capabilities at all levels of management of medical and evacuation support. The solution of a complex of interdepartmental issues regarding the organization of a complete and capable system of medical and evacuation support of the Armed Forces of Ukraine involves determining the organizational principles of inter-subject interaction and coordination of diff erent levels of management of medical and evacuation support in the context of the implementation of the Military Medical Doctrine of Ukraine in a unifi ed medical space. It has been established that integration into the unifi ed medical space of Ukraine involves the construction of an integral system of medical and evacuation support for the troops in combination with the resource capabilities of the civilian health care system, and also determines the unity of views on the organization and procedure for the use of forces and means of medical services and ensures the resource capacity of civil health care institutions for medical and evacuation support of servicemen. It has been proven the need for phased planning and interlevel coordination, as well as the importance of defi ning and clearly distinguishing the levels of management of medical and evacuation support and the necessary resources in accordance with Role/Echelon 1-4 medical support, which will provide the opportunity to integrate the military medical support system not only into a unifi ed medical space of Ukraine, but also into the unifi ed medical space of NATO member countries. The formation of an eff ective system of medical and evacuation support in accordance with the standards of NATO member countries requires the development of a new, modern and resource-effi cient concept of phased planning and coordination of medical and evacuation support in combat conditions (Phased Planning and Coordination of Medical Evacuation Support in Combat Conditions), which involves algorithmization processes (actions) at diff erent levels of management and determination of appropriate work packages and resource modules for each stage of medical and evacuation support.
 • Документ
  Протидія гібридним загрозам: досвід Європейського союзу та його держав-членів
  (Stockholm, Sweden, 2022-10) Грановський, Микола Володимирович; Карамишев, Дмитро Васильович; Hranovskyi, M. V.; Karamyshev, D. V.
  У сучасному світі спостерігається тенденція до значного зростання кількості гібридних конфліктів, які стають все більш витонченими, непередбачуваними та підступними. Стаття присвячена теоретичним і практичним аспектам таких з'явищ, як гібридна війна, гібридний конфлікт або агресія, що впливають на безпеку міжнародного середовища, а також діям органів державної влади щодо протидії таким загрозам у країнах ЄС. Ми стаємо свідками того, що в сучасних міждержавних конфліктах все більше мають місце факти досягнення потрібних стратегічних геополітичних результатів за допомогою широкого інструментарію невоєнних методів і засобів: явної та таємної дипломатії, економічного тиску, завойовування симпатій місцевого населення тощо. З огляду на актуальність проблеми було вивчено методи та інструменти, які застосовуються Європейським Союзом для протидії гібридним загрозам: від боротьби з тероризмом – до заходів, спрямованих на протидію інформаційним атакам, усунення економічних конкурентів то що. Зроблено висновок, що ані інституції ЄС, ані дослідницьке співтовариство не виробили єдиного механізму щодо протидії та запобігання гібридним загрозам. Разом з цим, у боротьбі з глобальними та гібридними загрозами, такими як тероризм, кіберзлочинність, поширення неправдивих медичних даних, економічний тиск тощо – ЄС використовує системний підхід, який дає змогу оцінювати рівень загроз для критичної інфраструктури та інформаційного простору, а також визначати можливі напрями протидії. На тлі зростання міжнародної напруги та звинувачень державних суб’єктів у створенні гібридних загроз для інших країн чи інтеграційних об’єднань важливим і актуальним залишається аналіз практики протидії гібридним загрозам у національних та наднаціональних структурах.
 • Документ
  Cyberzagrożenia jako rodzaj agresji hybrydowej – doświadczenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania takim zjawiskom
  (Oslo, Norway, 2022-10) Hranovskyi, M. V.; Karamyshev, D. V.; Карамишев, Дмитро Васильович
  W dzisiejszym świecie istnieje tendencja do znacznego wzrostu liczby cyberataków, które stają się coraz bardziej wyrafinowane i nieprzewidywalne. Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego stała się niezwykle istotna dla krajów świata, ale środki przeciwdziałania wyzwaniom i zagrożeniom w tym obszarze są nadal istotne dla społeczności światowej. W związku z powyższym przedstawiono krótką analizę działań mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie cyberzagrożeniom na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Документ
  Організаційно-правові засади цивільно-військової взаємодії з питань оборони та життєзабезпечення збройних сил України в умовах воєнного стану
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Навчально-науковий інститут “Інститут державного управління”, 2022) Карамишев, Дмитро Васильович; Karamyshev, D. V.
  Здійснено огляд законодавства щодо оборони України, функціонування Збройних Сил України та Сил територіальної оборони Збройних Сил України, а також організації національного спротиву в умовах воєнного стану. Обґрунтовано організаційно- правові засади інституціалізації діяльності органів державної влади і військового управління у напрямі реалізації державної політики цивільно-військової взаємодії в умовах воєнного стану шляхом розв’язання комплексу міжвідомчих питань щодо оборони країни, організації та розвитку системи життєзабезпечення Збройних Сил України. Також акцентовано увагу на вирішенні проблемних питань життєдіяльності цивільного населення з використанням військових та невійськових сил і засобів в умовах воєнного стану. Сформульовані висновки й пропозиції, а також окреслені напрями перспективних наукових досліджень щодо функціонування та вдосконалення системи життєзабезпечення Збройних Сил України в умовах воєнного стану.
 • Документ
  Аналіз ризиків: стан імплементації в законодавство з питань охорони здоров’я тварин в Україні
  (Відень, Республіка Австрія, 2021-04-09) Дідок, Юлія Валентинівна; Карамишев, Дмитро Васильович
  Аналіз ризиків є інноваційним підходом, що сформувався у міжнародній політиці охорони здоров’я тварин і зумовив розроблення та імплементацію міжнародних санітарних норм і стандартів. Цей науково-практичний підхід розроблено й упроваджено у практику регулювання торговельних відносин між країнами світу під час імпортно-експортних операцій з тваринами та продуктами тваринного походження на початку 2000-х років.
 • Документ
  Aspects of management of medical and evacuation support for the troops in the conditions of the unified medical space of Ukraine
  (European Scientific Society, 2023-03-14) Karamyshev, D. V.; Hordiienko, L. P.; Hranovskyi, M. V.; Карамишев, Дмитро Васильович; Гордієнко, Людмила Петрівна
  The article focuses on the need for the integration of civil and military medical institutions into the unified medical space of Ukraine. It substantiates the development of a holistic system of medical and evacuation support for the troops in combination with the resource capabilities of the civil health care system. It also defines the necessary prerequisites for the development of such a system, namely unity of views on the organization, tactics and procedure for the use of forces and means of medical services, and the capacity of civilian health care facilities for medical and evacuation support of military personnel. The Article describes specific management approaches regarding the medical and evacuation support capabilities of the Armed Forces of Ukraine (AFU) that will contribute to the implementation of efficient medical and evacuation measures and adequate support as well as measures for the medical protection of military personnel, etc. It also proves the importance of defining and clearly demarcating levels of medical care and required resources and considers the possibility of working out interdepartmental civil and military cooperation as well as refining the system of medical and evacuation support for servicemen of the Armed Forces of Ukraine in the conditions of the unified medical space of Ukraine.
 • Документ
  Механізми цивільно-військової взаємодії щодо лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України в умовах єдиного медичного простору
  (Національний університет цивільного захисту України, 2023-03-16) Карамишев, Дмитро Васильович; Гордієнко, Людмила Петрівна; Коршенко, Володимир Олександрович
  Проблема реалізації державної політики щодо організації та розвитку системи лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України в умовах ведення повномасштабної війни проти України заслуговує на особливу увагу та вимагає наукового супроводу й досліджень, спрямованих на реалізацію євроінтеграційних прагнень України у сфері національної безпеки і оборони.
 • Документ
  Актуальні питання підготовки офіцерів запасу медичної служби в сучасних умовах воєнного стану
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-03-30) Герасименко, Сергій Давидович; Колачинський, Віталій Гнатович; Гордієнко, Людмила Петрівна; Малинський, Олександр Юрійович; Литвиненко, Микола Іванович
  Висвітлено сутність і нові підходи в підготовці офіцерів запасу медичної служби для Збройних Сил України в сучасних умовах воєнного стану. Удосконалення підготовки офіцерів запасу медичної служби забезпечить випуск висококваліфікованих фахівців, які володіють фундаментальними знаннями і необхідними практичними навичками.
 • Документ
  Універсалізація підходів до оцінювання якості провадження освітньої діяльності на основі галузевого індексу оцінювання діяльності закладів вищої освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2023-03-30) Карамишев, Дмитро Васильович; Гордієнко, Людмила Петрівна; Кундій, Жанна Петрівна; Полив'яна, Олександра Анатоліївна; Кока, Володимир Миколайович
  У ролі концептуальної моделі запропоновано універсальну модель STEPS, що передбачає оцінювання результатів діяльності закладів вищої освіти за чіткими критеріями в межах п’яти категорій оцінювання.
 • Документ
  Universally applicable approaches to the tactical level of aid and medical support for the personnel of the armed forces of Ukraine
  (Полтавський державний медичний університет, 2022) Karamyshev, D. V.; Zhdan, V. M.; Dvornyk, V. M.; Hordiienko, L. P.; Kundii, Zh. P.; Карамишев, Дмитро Васильович; Ждан, Вячеслав Миколайович; Дворник, Валентин Миколайович; Гордієнко, Людмила Петрівна; Кундій, Жанна Петрівна
  The article discusses the essence of universally applicable approaches to the tactical level of aid and medical support of the Ukrainian Armed Forces personnel based on the Tactical Combat Casualty Care principles implementation as a factor in reducing the mortality rate among the injured in combat. Universally applicable institutional and methodological approaches to improving and increasing the efficiency of training and medical support of military personnel have been considered. It is proposed to spread the Ukrainian experience of certified centers and the algorithm of three-stage training of the Ukrainian Armed Forces personnel in tactical medicine basics, as well as a unified approach to the procurement of individual tactical first-aid kits according to the BRIG 4x4 rule (approved by the copyright registration certificate dated 05/30/2022 No. 113082, identifier: CR0031300522) which will ensure the clear and efficient use of medical items and the ability to reduce the time of providing pre-medical care.
 • Документ
  Institutional principles of civil-military cooperation regarding medical support of the Armed Forces of Ukraine
  (Полтавський державний медичний університет, 2022-12-27) Karamyshev, D. V.; Zhdan, V. M.; Dvornyk, V. M.; Hordiienko, L. P.; Kundii, Zh. P.; Карамишев, Дмитро Васильович; Ждан, Вячеслав Миколайович; Дворник, Валентин Миколайович; Гордієнко, Людмила Петрівна; Кундій, Жанна Петрівна
  The paper considers the issue of creating a proper medical support system of the Armed Forces of Ukraine based on the effective and rational use of medical resources within the framework of a unified medical space. The purpose of the study is to generalize the institutional and legal principles, as well as methodological approaches regarding the institutionalization of the operations of civil-military cooperation entities in solving a set of interdepartmental issues concerning the organization and development of the medical support system of the Armed Forces of Ukraine. The object of the research is defined as the medical support system of the Armed Forces of Ukraine. The subject of the study is the institutional and legal principles and mechanisms of civil-military cooperation regarding the organization and development of the medical and evacuation support system of the Armed Forces of Ukraine. It was determined that the institutionalization of the activities of civil-military cooperation entities regarding the medical support system of the Armed Forces of Ukraine involves creating institutional and legal foundations for such cooperation within the framework of implementing the military medical doctrine of Ukraine based on a clear understanding of the operational needs for the medical support of the troops under martial law. It was found that the military medical factor of civil-military interaction provides for integration into the unified medical space of Ukraine through the formation of an integrated system and appropriate measures for the medical support of troops (forces) in a functional combination with the resource capabilities of the civilian health care system, and also determines the unity of views on the organization, tactics, and procedure for the use of forces and means of medical services and ensures the readiness of civilian health care facilities to provide medical aid to military personnel. Regarding the medical support capabilities of the Armed Forces of Ukraine, the following should be highlighted: the ability to organize and manage medical support at the appropriate levels; carry out the appropriate medical evacuation, sanitary-hygienic and anti-epidemic measures, medical intelligence, measures for medical protection of personnel against the influence of harmful factors; provide new models of special medical equipment, in particular, evacuation vehicles. The importance of defining and distinguishing the levels of medical care for the military, as well as the differentiation and specialization of medical and evacuation measures, which will allow working out real interdepartmental civil-military coordination within the framework of a unified medical space, has been proved.
 • Документ
  Цивільно-військова взаємодія у сфері організації лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних сил України
  (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2022) Карамишев, Дмитро Васильович; Гордієнко, Людмила Петрівна; Литвиненко, Микола Іванович; Karamyshev, D. V.; Hordiienko, L. P.; Lytvynenko, M. I.
  Досліджено комплексну проблему становлення та розвитку цивільно-військової взаємодії у сфері організації лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних сил України в умовах функціонування єдиного медичного простору. Метою дослідження є обґрунтування концептуальних положень, узагальнення організаційно-правових засад та методичних підходів і формування пропозицій стосовно унормування діяльності структур цивільно-військо- вої взаємодії у напрямі розв’язання комплексу міжвідомчих питань щодо організації та розвитку системи лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних сил України. Досліджено комплексну проблему становлення та розвитку цивільно-військової взаємодії у сфері організації лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних сил України в умовах функціонування єдиного медичного простору. Метою дослідження є обґрунтування концептуальних положень, узагальнення організаційно-правових засад та методичних підходів і формування пропозицій стосовно унормування діяльності структур цивільно-військової взаємодії у напрямі розв’язання комплексу міжвідомчих питань щодо організації та розвитку системи лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних сил України. З’ясовано, що дієвим інструментом розв’язання проблем лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України є запровадження ефективних механізмів цивільно-військової взаємодії та налагодження діяльності відповідних структур, що передбачає зокрема формування організаційно-правових засад такої взаємодії в контексті реалізації воєнно-медичної доктрини України та на основі чіткого розуміння оперативних потреб у лікувально-евакуаційного забезпеченні військ в умовах воєнного стану. Встановлено, що необхідність інтеграції в єдиний медичний простір України передбачає побудову цілісної системи лікувально-евакуаційного забезпечення військ у поєднанні з ресурсними можливостями цивільної системи охорони здоров’я, а також визначає єдність поглядів на організацію, тактику та порядок застосування сил і засобів медичних служб та забезпечує спроможність цивільних закладів охорони здоров’я для лікувально-евакуаційного забезпечення військовослужбовців, що є важливим військово-медичним чинником такої співпраці. Запропоновано чітке розуміння, щодо спроможностей лікувально-евакуаційного забезпечення Збройних Сил України на основі конкретних підходів, до яких слід віднести такі, що сприятимуть здійсненню управління лікувально-евакуаційним забезпеченням на відповідних рівнях; проведенню ефективних лікувально-евакуаційних заходів та відповідного забезпечення, а також заходів медичного захисту особового складу військ тощо. Доведено важливість визначення та чіткого розмежування рівнів медичної допомоги та необхідних ресурсів, що надає можливість відпрацювати реальну міжвідомчу цивільно-військову взаємодію та налагодити систему лікувально-евакуаційного забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в умовах єдиного медичного простору.