Current Trends in the Study and Teaching of Foreign Languages

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 69
 • Документ
  Формування та розвиток міжкультурної комунікативної компетентності як важливого фактора якості професійної підготовки студентів в процесі вивчення дисципліни «Іноземна мова»
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Трофименко, А. О.
  Вивчення іноземної мови є невід'ємною складовою змісту вищої професійної освіти і одним із значущих умов входження особистості в сферу культури. У зв'язку з цим традиційне сприйняття сукупності «знань», «умінь», «навичок» в якості очікуваного освітнього результату не є основним. Рівень сформованості іншомовної професійної комунікативної компетентності, що виражає результат вищої професійної освіти, на відміну від «знаннєвого» підходу забезпечує готовність випускників вузу різних спеціальностей застосувати отримані знання на практиці і бути конкурентоспроможними на ринку праці відповідно до зростаючих вимог суспільства і професійного середовища. Тому розвиток рівня сформованості іншомовної професійної комунікативної компетентності передбачає не тільки засвоєння знань, а й розвиток способів іншомовної: діяльності, що мають ціннісно-орієнтований характер, формування таких особистісних якостей, необхідних для здійснення успішного професійно- орієнтованого спілкування, як емпатія, толерантність, трансперсональної.
 • Документ
  Специфіка вивчення української мови як іноземної в багатоетнічних групах медичного закладу вищої освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Юфименко, Вікторія Георгіївна; Курило, Володимир Олександрович
  Висвітлено теоретичне осмислення специфіки управління навчальними й адаптаційними процесами в навчальних групах, до складу яких входять здобувані освіти з різних країн світу в різному співвідношенні, а також вироблення ефективних методів педагогічної взаємодії. Проаналізовано труднощі, які виникають у роботі з багатоетнічною навчальною групою.
 • Документ
  Сучасні можливості успішного вивчення навчальних дисциплін студентами Львівського національного аграрного університету
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Шуневич, Б. І.; Пархомук, О. О.
  У статті проведено аналіз стану впровадження сучасних технологій під час викладання дисциплін у Львівському національному аграрному університеті (ЛНАУ) з початку введення карантину в Україні у березні 2020 р. (дистанційне навчання) до травня 2021 рр. (денне, онлайн навчання та їх поєднання, тобто комбіноване навчання), показано перспективи використання навчальних матеріалів з англійської мови, для дисциплін аграрного спрямування на основі українських платформ масових відкритих онлайн-курсів Прометеус, ЛінгваСкілз та інших ресурсів для навчання студентів першого курсу ЛНАУ.
 • Документ
  Лексична одиниця ‘Mystery’ в інтелектуальному детективному жанрі: семантика та переклад
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Христич, Н. С.
  Дослідження проводиться на основі інтелектуальних детективів англійської письменниці Агати Крісті. Основна ідея дослідження - показати можливості художнього перекладу лексичної одиниці «таємниця». З цією метою у статті проводиться аналіз можливих варіантів художнього перекладу та способів лексичного переміщення. Автор досліджує семантичну ємність лексичної одиниці «таємниця», що забезпечує можливість будувати на цій основі адекватний переклад. Автор доводить думку про те, що, у цілому, лексична одиния «таємниця» у плані перекладу не становить лексичних труднощів. Підтверджується думка, що застосування різноманітних перекладацьких стратегій поглиблює теорію тексту, а перекладознавчі тактики сприяють розвиткові лексичного вокабуляру.
 • Документ
  Мотивація як основний фактор у вивченні іноземних мов студентів не філологічних спеціальностей
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Халявка, Л. В.
  One of the best ways to increase learning motivation is to solve problems. The following key elements that aid the teacher in the learning process: material regulation, problem-based learning and play activities have been identified.
 • Документ
  Topical issues of teaching latin to the foreign students of pharmacy
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Kharytonova, N. V.
  У статті розглядаються проблемні питання, пов 'язані з аспектами викладання латинської фармацевтичної термінології англомовним студентам, оскільки інтерферувальний вплив однієї іноземної мови призводить до граматичних й лексичних помилок в іншій. У статті досліджуються фонетичні розбіжності, пов'язані з вимовою окремих літер та буквосполук; змістові неточності, яких припускаються іноземні студенти при перекладі фармацевтичних найменувань, тому що відсутність деяких граматичних категорій в англійській мові викликає певні труднощі при засвоєнні принципів побудови словосполучень. Особливу увагу приділено опануванню фахової лексики та розглянуто типові помилки при оперуванні лексичними одиницями (запам 'ятовування, узгодження й порядок слів) у номенклатурних назвах лікарських засобів, ботанічних та хімічних термінах. У процесі дослідження актуальної теми дійшли до висновку, що для усвідомленого оволодіння професійної мови та більш точного розуміння спеціальних термінів слід активно 24 використовувати компаративний метод при поясненні нового матеріалу з латинської мови.
 • Документ
  New ways of teaching english for art students
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Фігель, М. М.
  Сьогодні викладачі у всьому світі стикаються з новими проблемами у викладанні іноземних мов. Через Covid-19 ми не маємо можливості проводити лекції та практичні заняття як зазвичай на парах, коли ми могли надавати студентам безпосередньо на практичних заняттях різноманітні наочні матеріали. Під час дистанційного навчання студенти повинні бути забезпечені якісним, цікавим та доступним матеріалом, щоб вони могли отримати необхідні знання та вміння на належному рівні. А студентам мистецьких спеціальностей потрібно особливо багато візуального матеріалу, оскільки в них надзвичайно добре розвинене саме візуальне сприйняття матеріалу.. Завдяки технології Zoom ми отримали можливість використовувати різноманітні сучасні он-лайн платформи, та залучати студентів до різних видів діяльності для вивчення іноземної мови, не обмежуючи роботу з ними нудними онлайн-лекціями, зазубленням текстів та виконанням письмових домашніх завдань. І через те, що виникла потреба у використанні нових сучасних підходів до навчання, які включають уникнення дублювання інформації та монологічного викладу та впровадження в навчальний процес активних методів навчання, що дозволяють розвивати творчі здібності, ініціативу та активізувати навчально- пізнавальну діяльність, ми звернулися до найновіших он-лайн платформ, з яких ми обрали для роботи зі студентами спеціальності «Образотворче мистецтво» наступні: Wordwall, Quizlet та Kahoot.
 • Документ
  «Клятва Гіппократа» та актуальність її сьогодні
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Толкачова, Н. Д.
 • Документ
  Термінологічні словосполучення зі спільним базовим компонентом «Вакцина»
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Телеки М. М.
  У статті на матеріалі латинської та англійської мов визначені і прокоментовані лексико-семантичні групи термінологічних словосполучень зі спільним базовим компонентом «вакцина», що функціонують у термінологічній підсистемі вакцинології.
 • Документ
  Czynnikiwypychajace i czynnikiprzyciagajace determinujace dix yzjk o wyjezdzie z polski - na podstawie opinii studentow
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Mateusz Szast
  Push and puli factors determining the decision to leave Poland- based on students' opinions The aim of this article is to present the push and puli factors based on the opinion of young people from Poland. The article is established on the analysis of empirical research which the author of this text is a co-editor and was carried out among students aged 19-25 years from 28th December 2020 to lOth January 2021 through the Internet opportunities - CAWI method among 811 respondents. The ąuestions were asked regarding the factors pushing out fromPoland, i.e. migration policy in Poland, the possibility of implementing own economic strategies in Poland. Further, the ąuestions were asked with reference to indirect factors, i.e. the significance of family and relatives during migration processes and puli factors ofPoland, i.e. the implications ofleaving the country.
 • Документ
  Комунікативно-прагматичні властивості англомовних афоризмів
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Суханова, H. C.; Лісниченко, І. О.
  У статті проаналізовано значення та роль афоризмів в житті людей. Окреслено особливості англомовних афоризмів та визначено їх комунікативного прагматичні властивості. Розглянуто на прикладах складність перекладу англомовних афоризмів та втрати іноді при цьому сенсу та забарвлення афористичної одиниці.
 • Документ
  Філософські парадокси vs парадокси мови
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Содомора, П. А.; Єрченко, O. B.
  The phenomena of knowledge acquisition and the process of learning have been discussed and studiedfor centuries, since ancient times. Most important points of view on the issue were expressed by Greek philosophers who considered the learning processes as a certain motion from imperfect to more perfect. The article makes an attempt the studying the process of learning on the basis of learning the second language. In general there are two approaches to linguistic theorizing (externalism and essentialism) which originate in ancient times. The article argues that the phenomenon of language possesses a paradoxical nature that seems not to be unambiguously explained by behavioristic theories.
 • Документ
  U źródeł pedagogiki chrześcijańskiej - księdza psalmów jako klucz frazeologii języka polskiego at the sources of christian pedagogy - the book of psalms as a key phraseology of the polish language
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Roman Bogusław Sieroń
  Księga Psalmów należy do niezwykle oryginalnych ksiąg Biblii. Obejmuje aż 150 utworów i należy do utworów mądrościowych o zabarwieniu poetyckim. Psalmy są modlitwą wieków tak dla Żydów jak i chrześcijan. Przez wieki, były natchnieniem teologów, mistyków, artystów. Niniejszy artykuł, kontynuujący rozpoczęty cykl badawczy starotestamentalnych źródeł, pedagogiki biblijnej podejmuje ukazuje wymiar pedagogiczny Księgi Psalmów. Autor koncentruje się na wpływie biblijnych Psalmów na frazeologię języka polskiego i poda odpowiednie przykłady (wymiar lingwistyczno- kulturowy).
 • Документ
  Varieties of english language in Nigeria
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Hanifah Ahmed Salik
  The article represents Nigerian varieties of English, discusses the state of English language in Nigeria and the influence of the native languages on the spoken English.
 • Документ
  Контроль рівня знань студентів при дистанційному форматі організації навчального процесу
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Савчук, Г. О.
  У статті аналізуються основні підходи, методи та форми контролю набутих студентами знань та вмінь при дистанційному форматі організації освітнього процесу на основі досвіду викладання навчальної дисципліни «Латинська мова та медична термінологія» для студентів І курсу медичного факультету спеціальності 222 «Медицина».
 • Документ
  Проблематика лінгвістичного вдосконалення перекладу англомовних медичних текстів
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Пислар, Т. П.
  У статті висвітлено проблеми лінгвістичного вдосконалення перекладу англомовного медичного тексту українською мовою, акцентовано увагу на суб’єктивних та об'єктивних проблемах перекладу англомовного медичного тексту рідною мовою.
 • Документ
  Mythopoetics play “The unburied dead” by jean paul sartre
  (Українська медична стоматологічна академія, 2021) Perekrest, М.
  Складна тематика п’єси “Мертві без поховання” Ж.-П. Сартра, охоплює має багато різних значень. Сюжет “Мертвих без поховання” розглядає непохованих мертвих / живих мерців, як людей, котрі мертві ментально, але живі фізично. Це стосується отруєних життям душ, котрі страждають через злочини, ментальні взлети і падіння, котрі піддані фізичним тортурам.
 • Документ
  Die deutsche schriftliche medizinische dokumentation: arzt- bzw. Entlassungsbriefe (didaktischer aspekt)
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Panasiuk, I.
  У статті представлено конспект заняття тривалістю 90 хвилин з навчання складанню аутентичного тексту епікризу німецькою мовою для студентів польських та українських медичних вузів. Увага звертається на формальну та мовну сторони цього документа. Автором розроблено систему вправ, які покликані навчити майбутніх медиків із рівнем мовної підготовки В1 та В2 складати німецькою мовою медичні консультаційні висновки лікаря заключення - при виписці пацієнта із лікарні. Студенти працюють із аутентичним німецькомовним матеріалом із різних лікарняних закладів ФРН. Увага звертається на лексичні та граматичні аспекти тексту такого виду. В рамках цієї дидактичної одиниці студенти-медики навчаються також порядку заповнення форми первинної облікової документації та проведенню розмови із пацієнтом при оформленні його до стаціонару (складання анамнезу).
 • Документ
  Some issues on learning foreign languages in ghanaian higher education institutions
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Owusu-Afriyie Abena
  The article focuses on the teaching and training methods used while learning foreign languages in Ghana, a country located in West Africa, as well as the principles, advantages and disadvantages occurring in the process.
 • Документ
  Формування soft skills у студентів закладів вищої медичної освіти в процесі вивчення латинської мови та медичної термінології
  (Полтавський державний медичний університет, 2021) Некрашевич, T. B.
  У статті проведено теоретичний аналіз аспектів формування soft skills у студентів закладів вищої медичної освіти та обгрунтовано актуальність здобуття студентами soft skills. У дослідженні виявлено, що важливим напрямком процесу освітньо-професійного становлення студентів-медиків є сформованість комунікативних та соціальних навичок «soft skills». Визначено поняття soft skills майбутніх медиків. Процес формування «м'яких навичок» ідентифікований як форма едукації, що реалізується через парадигму комунікативних процесів між здобувачами освіти, викладачами та медичними працівниками.