Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 137
 • Документ
  Система обеспечения качества образования на кафедре общественного здоровья и организации здравоохранения Азербайджанского медицинского университета
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Чобанов, Р. Э.; Исламзаде, И. Ф.
  Статья посвящена проблеме обеспечения качества образования на кафедре общественного здоровья и организации здравоохранения Азербайджанского Медицинского Университета, мер по определению знаний и навыков студентов, а также основных требований к преподавателям, представленных в Декларации о системе обеспечения качества образования. The article is devoted to the problem of ensuring the quality of education at the Department of Public Health and Health Organization of Azerbaijan Medical University, the quality of measures in order to determine students' knowledge and skills, as well as the basic requirements for teachers presented in the Declaration on the Quality Assurance System of Education
 • Документ
  Андрагогический подход к образованию в системе повышения квалификации руководителей и специалистов здравоохранения Республики Беларусь
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Новицкая, С. Ф.; Романова, А. П.
  Наиболее продуктивной концепцией образования взрослых во многих странах мира считается андрагогический подход к образованию американского учёного М.Ш. Ноулза, активно разрабатываемый специалистами, осуществляющими последипломное образование.; The most productive concept of adult education in many countries of the world is the andragogical approach to the formation of the American scientist M. Sh. Knowles, actively developed by specialists who carry out postgraduate education.
 • Документ
  The interaction dimensions in academic setting
  (Українська медична стоматологічна академія, 2018) Nowakowski, Piotr Tomasz
  У статті досліджено аксіологічні засади педагогічної взаємодії викладача і студента у ВНЗ. Окреслено основні напрямки навчальної, поза навчальної та виховної роботи зі студентами. Наголошено на провідній ролі наукових досліджень у розвитку особистості викладача.; The article focuses on the axiological principles o f pedagogical interaction between a teacher and a student at higher educational institutions. The main directions o f academic, extra-curricular and educational work with students have been outlined. The leading role o f scientific research in the development of the teacher's personality has been emphasized.
 • Документ
  Оптимізація оцінювання і підвищення якості освіти студентів вищих медичних навчальних закладів в умовах викладання хірургічних дисциплін
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2018) Іващенко, Дмитро Миколайович; Дудченко, Максим Олександрович; Прихідько, Роман Анатолійович; Кравців, Микола Ігорович
  З метою підвищення якості освіти і викладання хірургічних дисциплін авторами пропонується впровадити індивідуально-диференційоване навчання та навчання з використанням комбінації новітніх комп'ютерних тренажерів і біологічного матеріалу. Для оптимізації оцінювання запропоновано методику сумарного оцінювання. It is proposed to introduce the individually differentiated training and a training using a combination of the latest computer simulators and biological material in order to improve the quality of education and teaching surgical disciplines. For optimization of estimation is offered the technique of cumulative assessment.
 • Документ
  Контроль якості знань майбутніх лікарів у процесі вивчення медичної хімії
  (2018) Іващенко, Дмитро Миколайович; Харченко, Світлана Володимирівна; Нікозять, Юлія Борисівна; Цубер, Вікторія Юріївна; Іщейкіна, Любов Костянтинівна; Копанцева, Лариса Миколаївна; Діденко, Євгенія Павлівна
  Висвітлена важливість контролю якості знань з навчальної дисципліни «Медична хімія», визначені основні показники, за якими необхідно здійснювати контроль, окреслені підсумкові компетенції, що набувають студенти при вивченні цієї дисципліни. The paper shows the importance of knowledge quality control in the academic subject «Medical Chemistry». It also defines main criteria for implementation of the quality control and final competences obtained by students when studying the discipline.
 • Документ
  Formation of management skills in students of higher medical educational establishments in the period of health care reforming
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2018) Zhdan, V.; Fal, Andrzej M.; Bobyriov, V.; Holovanova, I.; Pokhylko, V.; Bielikova, I.; Ждан, Вячеслав Миколайович; Бобирьов, Віктор Миколайович; Голованова, Ірина Анатоліївна; Похилько, Валерій Іванович; Бєлікова, Інна Володимирівна
  The paper focuses on formation of managerial skills in students of higher medical educational institutions within the framework of developing the doctor’s competencies in the light of European health policy and reconsideration of existing mechanisms of health care management.
 • Документ
  Організація самостійної роботи студентів у вищих медичних навчальних закладах
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2018) Яцкевич, Марина Геннадіївна; Гончарова, Олена Олегівна; Полянська, Валентина Павлівна; Звягольська, Ірина Миколаївна
  Висвітлено питання організації самостійної роботи студентів у вищому медичному навчальному закладі, доведено важливість її вдосконалення для підготовки фахівців із високим рівнем лікарської підготовки. The article deals with the issues of organization of students’ independent work when studying in higher medical educational institutions, the importance of its improvement for the training of specialists with a high level of medical training.
 • Документ
  Актуальні проблеми якісної підготовки студентів медичних ВНЗ із фтизіатрії
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2018) Ярешко, Анатолій Григорович; Куліш, Марина Володимирівна; Вородюхіна, Алла Кирилівна; Костріков, Анатолій Васильович; Коломієць, В. М.
  Розглянуто умови якісної підготовки студентів медичних ВНЗ із фтизіатрії: доцільно вибудоване програмне забезпечення навчального процесу, наявність висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, забезпечення об’єктивного оцінювання якості знань студента на завершальному етапі навчання. Qualitative students’ training on phthisiology is possible only if the software of the educational process is correctly built.The availability of highly qualified scientific and pedagogical workers and the provision of an objective assessment of the student's knowledge at the final stage have been analyzed.
 • Документ
  Формування професійних компетенцій студентів стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів як компонент якості освіти
  (2018) Юдіна, Ксенія Євгеніївна; Міщенко, Ігор Віталійович; Жукова, Марина Юріївна; Коковська, Оксана Валеріївна; Павленко, Ганна Петрівна
  Досліджується проблема оцінки якості підготовки випускників як завершального результату навчання у вищих медичних навчальних закладах, зокрема тенденція до опису й оцінки результатів освіти у вищій школі в контексті компетентнішого підходу. The problem of assessing the quality of graduates’ training as the final result of studying at universities so far remains unresolved. At the same time, there is a tendency for the description and evaluation of the results o f the educational process of the higher school through a "competent approach". However, specific recommendations for its implementation in improving the quality of specialists’ training have not yet been scientifically developed.
 • Документ
  Якісні підходи до підготовки лікаря загальної практики
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2018) Шуть, Світлана Володимирівна; Трибрат, Тетяна Анатоліївна; Чекаліна, Наталія Ігорівна
  Наголошується, що в умовах стрімкого розвитку медицини, впровадження нових методів терапії і діагностики необхідно переглянути програми підготовки фахівців для української медичної галузі. Сучасна медицина потребує нової системи освіти, яка сформує в майбутніх лікарів здатність до проективної детермінації майбутнього, відповідальність за нього, віру в себе і свої професійні здібності. Розглядаються переваги використання у вищій медичній освіті інтерактивних методів навчання. It is noted that in conditions o f rapid medicine development the implementation o f new methods of therapy and diagnosis require reconsideration o f the training and educational programs o f medical students in Ukrainian medical sector. Modern medicine demands a new system o f education that will develop in physicians the ability to make a projective determination o f the future, responsibility for it, belief in oneself and, o f course, their professional abilities. Interactive teaching method is a joint activity o f students and teachers, in which all participants interact with each other in the educational process, jointly solve problems, simulate situations, evaluate the actions o f each other and their own behavior.
 • Документ
  Підвищення якості освіти через оволодіння спеціальними фаховими компетентностями
  (2018) Смаглюк, Любов Вікентіївна; Трофименко, Марина Вікторівна; Воронкова, Ганна Володимирівна; Ляховська, Анастасія Віталіївна
  Висвітлені сучасні компетентності випускників вищих медичних навчальних закладів. Рекомендовано створення компетентностей щодо ортодонтії як окремого розділу стоматології. Визначена роль практично-орієнтованого іспиту в оцінці компетентностей The article highlights the modern competences of graduatesThe article highlights the modern competences of graduates of higher medical educational institutions. Creating competences for orthodontics as a separate section of dentistry is recommended. The role of a practical-oriented exam in assessing acquired competencies is determined
 • Документ
  Співпраця викладача і лікаря-інтерна - шлях до підвищення якості навчання
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2018) Шешукова, Ольга Вікторівна; Труфанова, Валентина Петрівна; Поліщук, Тетяна Вікторівна; Падалка, Аліна Іванівна; Казакова, Катерина Станіславівна; Бауман, Софія Сергіївна
  Досліджено систему партнерства викладача і студента як найпродуктивніший важіль удосконалення діяльності вищої школи. Доведено, що командна діяльність і взаємовідносини, що виникають на її основі в навчально-виховному процесі, підвищують якість навчання, розкривають творчий потенціал лікарів-інтернів, забезпечують їх активну участь у навчанні, стимулюють до пізнання. The most productive level o f higher education is a partnership system that requires interaction and interactive collaboration. Team activity and relationships arising on its basis in the educational process improve the quality o f education, reveal the creative potential o f interns, provide them with active participation and stimulate knowledge.
 • Документ
  Формування і контроль професійних умінь із дитячої хірургії та реаніматології при організації занять за цикловою системою
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2018) Шкурупій, Дмитро Анатолійович; Ксьонз, Ігор Володимирович; Гриценко, Євген Миколайович
  Розглядаються етапи формування і форми контролю професійних навичок, їх інтегративне засвоєння на кафедрах дитячої хірургії та анестезіології й інтенсивної терапії. Формування комплексу практичних навичок і вмінь висвітлено на прикладі засвоєння алгоритму серцево-легеневої реанімації. The stages of the development, forms o f control o f professional skills and their integrational assimilation at chairs o f pediatric surgery, anesthesiology and intensive care are considered. The development of a set of practical skills and abilities is presented in terms of mastering the algorithm o f cardiopulmonary resuscitation.
 • Документ
  Моніторинг як основа оцінки якості освіти у вищих медичних навчальних закладах
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2018) Циганенко, Ірина Володимирівна; Овчаренко, Людмила Костянтинівна
  Автори доводять, що контроль оцінки якості освіти у вищих медичних навчальних закладах є основою для формування висококваліфікованих кадрів із метою забезпечення належного рівня медичної допомоги в Україні. Саме моніторинг як спосіб контролю дає змогу адекватно оцінювати ситуацію і вчасно корегувати недоліки. Monitoring the quality o f education in higher educational institutions is the formation o f highly skilled personnel in order to provide the proper level o f medical care in our country. It is monitoring, as a method o f control, that allows an adequate assessment o f the situation and correction o f deficiencies.
 • Документ
  Важливість контролю якості підготовки студентів у вищих навчальних медичних закладах
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2018) Тумакова, Олена Борисівна; Новіков, Вадим Михайлович; Єрис, Любов Борисівна; Кузь, Гельфіра Маліківна; Тесленко, Олександра Іванівна; Рябушко, Наталія Олексіївна
  Висвітлено важливість контролю якості підготовки студентів-медиків, особливості методів контролю навчання і шлях їх удосконалення. The article is focused on the importance of quality control of medical students’ training, methods of educational processand their improvements.
 • Документ
  Особливосі викладання внутрішньої медицини іноземним студентам
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2018) Третяк, Наталія Григорівна; Сорокіна, Світлана Іванівна; Дудченко, Максим Андрійович
  Автори вважають, что самостійна робота студентів сприяє формуванню саморозвитку, творчому застосуванню знань та їх адаптації до професійної діяльності. Удосконалення самостійної роботи студентів підвищить якість підготовки майбутніх лікарів. The authors consider that the independent work of students contributes to the formation of self-development, the creative use of acquired knowledge and their adaptation to professional activity. Improving the independent work of students will improve the quality of future physicians’ training.
 • Документ
  Роль та особливості тестового контролю в оцінюванні якості знань у вищих медичних навчальних закладах
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2018) Тесленко, Юрій Віталійович; М'якінькова, Людмила Олександрівна; Тесленко, Марина Миколаївна
  Розглянуто основні принципи тестового контролю і його роль у оцінюванні якості знань. Висвітлено провідні функції, переваги та роль тестового контролю. Розглянуто особливості тестового контролю при оцінюванні якості знань у вищих медичних навчальних закладах. The article reports about the basic principles o f test control and its role in estimating the quality o f knowledge. The main functions, advantages and role of test control are featured. The particular qualities of test control in assessing the quality of knowledge in higher medical education institutions are considered.
 • Документ
  Контроль якості освіти студентів стоматологічного факультету на кафедрі фізіології
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2018) Сухомлин, Тетяна Анатоліївна
  Висвітлюються питання контролю якості освіти на кафедрі фізіології за допомогою моніторингу результатів складання іспиту з фізіології та за результатами складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1. Стоматологія» студентами стоматологічного факультету. The article highlights problems o f quality control o f education at the Department of Physiology by monitoring the results o f physiology examination and the results o f Licensing Integrated Examination “Krok 1. Stomatology” among students of stomatological faculty.
 • Документ
  Використання інформаційних технологій при вивченні дисциплін фізико-математичного і природничого циклів
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2018) Стеценко, Сергій Анатолійович
  Стаття присвячена інформаційним технологіям та їх використанню в освітньому процесі. Розглянуто особливості, переваги і недоліки використання комп’ютерного тестування студентів при вивченні медичної і біологічної фізики. The article is devoted to information technologies and their use in the educational process. Features, advantages and disadvantages of using computer testing when studying medical and biological physics are considered.
 • Документ
  Формування клінічного мислення при вивченні фундаментальних дисциплін як елемент підвищення якості
  (Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», 2018) Соколенко, Валентина Миколаївна; Весніна, Людмила Едуардівна
  Висвітлено роль формування клінічного мислення в студентів при вивченні фундаментальних дисциплін у вищих медичних навчальних закладах. Дано методичні та практичні рекомендації щодо формування клінічного мислення при вивченні фізіології. The article highlights the role o f the formation o f clinical thinking in the students when studying fundamental disciplines in higher medical educational institutions. Methodological and practical recommendations for the formation o f clinical thinking in the study of physiology are given.